Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Περί Εκκλησιαστικής περιουσίας...

του Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Επειδή θέμα της επικαιρότητας αλλά και της μόδας στις μέρες μας είναι «η Εκκλησιαστική περιουσία» και γίνονται συζητήσεις συνεχώς από αρμόδιους και αναρμόδιους, από ενημερωμένους και ανημέρωτους, από καλοπροαίρετους και κακοπροαίρετους και ο καθένας έχει λόγο και άποψι κατά το δοκούν και εική και ως έτυχε, γι’ αυτό θα προσπαθήσωμε στη συνέχεια να καταχωρίσωμε τα πράγματα όπως αληθώς έχουνε ώστε ο κάθε αναγνώστης να γνωρίσει τα πράγματα και να σχηματίσει την πραγματικήν εικόνα του θέματος ώστε να βγάλει τα συμπεράσματά του «χωρίς φόβο και πάθος».

Το θέμα τούτο έχει τη μακρά και έμπονη ιστορία του, ξεκινάει από το γλωσσόκομον του Ευαγγελίου που κρατούσε ο Ιούδας και εκάλυπτε τις ανάγκες διαβιώσεως του Χριστού και των μαθητών του, αλλά και τους διευκόλυνε να εξασκούν το φιλανθρωπικό τους έργο στους αναξιοπαθούντες ανθρώπους της εποχής τους. 

Το παράδειγμα του Κυρίου και των μαθητών Του ακολούθησε στη συνέχεια η πρώτη Εκκλησία που από τις προσφορές των Πιστών δημιούργησε ένα ταμείο από το οποίο ασκούσε την φιλανθρωπία και την αγαθοεργία Της. Με την πάροδο του χρόνου η Εκκλησία επεκτείνετο και οι Πιστοί επολλαπλασιάζοντο αλλά ταυτόχρονα εμεγάλωναν και οι ανάγκες των Πιστών, τις οποίες η Εκκλησία εκαλείτο να καλύψει. Βέβαια η Εκκλησία ως θείος οργανισμός δεν έχει ανάγκη από τα υλικά μέσα αλλά στοχεύει μόνο στα πνευματικά και κυρίως στον αγιασμό των ανθρώπων, αφού αυτό είναι το θέλημα του Θεού «τούτο γαρ εστί θέλημα Θεού ο αγιασμός ημών», όμως είναι και ανθρώπινος οργανισμός και σαν τέτοιος χρειάζεται και τα υλικά μέσα για να πραγματοποιεί τους σκοπούς Της μέσα στην κοινωνίαν των ανθρώπων.

Γι’ αυτό βλέπομε από την πρώτη στιγμή παράλληλα με την πνευματικήν οικοδομήν να αναπτύσσεται και ένας οικονομικός οργανισμός της Εκκλησίας και γίνεται φανερόν ότι όσο οργανώνεται και αναπτύσεται η Εκκλησία,τόσον αναγκαίος εμφανίζεται ο οικονομικός οργανισμός αυτής για να καλύψει τις ανάγκες των εργατών Της και των Πιστών. Οι Πιστοί από την αρχή είχαν συνείδησι αυτής της ανάγκης και γι’ αυτό προσέφεραν χρήματα, κτήματα και οικοδομήματα και άλλα υλικά πράγματα τα οποία οι υπεύθυνοι της Εκκλησίας, πάντοτε υπό την καθοδήγησιν του Επισκόπου, τα συνεκέντρωναν, τα αξιοποιούσαν και τα χρησιμοποιούσαν στις ανάγκες Της στο Λαό και έτσι η Εκκλησία απέκτησε έναν οικονομικό Οργανισμό με πόρους από τακτικές είτε έκτακτες εισφορές των Πιστών Της, που φέρει μέχρι σήμερα το όνομα Εκκλησιαστική περιουσία. 

Στους τρεις πρώτους αιώνες που η Εκκλησία ευρίσκεται εν διωγμώ ιδιοκτήτες και διαχειριστές της περιουσίας αυτής είναι οι κατά τόπους Χριστιανικές Κοινότητες, αλλά από του Μεγάλου Κωνσταντίνου και έπειτα που η Εκκλησία είναι ελευθέρα οργανώνεται σε ενορίες, σε επισκοπές και Μητροπόλεις και καθορίζονται τα πέντε τότε Πατριαρχεία και ταυτόχρονα εμφανίζεται και ο οργανωμένος Μοναχισμός με τις Λαύρες και τα άλλα Μοναστήρια η Εκκλησιαστική περιουσία διαχωρίζεται σε ενοριακή Εκκλησιαστική Περιουσία της οποίας ιδιοκτήτης και διαχειριστής είναι η Ενορία και σε Μοναστηριακή Εκκλησιαστική Περιουσία της οποίας ιδιοκτήτης και διαχειριστής είναι η Ιερά Μονή υπό την εποπτείαν του Επισκόπου πάντοτε. Η κατάστασι αυτή διετηρήθη καθ’ όλην την διάρκειαν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ακόμη δε και κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας, μάλιστα δε κατά την Βυζαντινήν περίοδον η Μοναστηριακή κυρίως περιουσία αυξήθηκε σημαντικά από αφιερώσεις των Πιστών και κυρίως των αυτοκρατόρων στα Μοναστήρια, δια αγορών υπό των Πατέρων των Μοναστηριών, σώζονται τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλα των δωρεών αυτών και τα αφιερωτικά έγγραφα των Πιστών κυρίως κατά την Τουρκοκρατίαν στα Μοναστήρια.

Η Εκκλησία την περιουσία Της δεν την κρατούσε για τον εαυτό της αλλά την χρησιμοποιούσε για το Λαό της. Τάιζε πεινασμένους, πότιζε διψασμένους, έντυνε γυμνούς, περιέθαλπε αρρώστους, φρόντιζε πτωχούς, προστάτευε ορφανούς, στήριζε γερόντους, μόρφωνε απόρους, αποφυλάκιζε φυλακισμένους, ξεχρέωνε χρεωμένους, ελευθέρωνε αιχμαλώτους, δημιουργούσε σχολεία, νοσοκομεία και πλήθος ευαγών ιδρυμάτων. Στάθηκε κοντά στο σκλαβωμένο Γένος που το αγκάλιασε και το περιέσωσε από τον κίνδυνο του αφανισμού. Έγινε η κιβωτός της σωτηρίας του Ελληνικού Γένους.
Στον αγώνα δε του Γένους για την ελευθερία του η Εκκλησία ανέλαβε την πρωτοπορεία του αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδος και σε κάθε βήμα του αγώνα μπροστάρης είναι είτε ένας καλόγερος όπως ο Σαμουήλ στο Σούλι, είτε Διάκος όπως το Αθανάσιος Διάκος στην Αλαμάνα, είτε ένα Αρχιμανδρίτης σαν τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι, είτε ένας Δεσπότης σαν τον Παλαιών Πατρών Γερμανό στην Αγία Λαύρα, είτε ο ίδιος ο Οικουμενικός Γρηγόριος ο Ε’ κρεμασμένος στην εξώθυρα του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολι. Και τα Μοναστήρια δεν υστέρησαν αλλά έτρεξαν οι Καλόγεροι κοντά στους
αγωνιστές και με το Σταυρό και το Καριοφύλλι έδωσαν τον εαυτό τους για την Πίστι και το Γένος.

Έγιναν τα Μοναστήρια οι τροφοδότες των αγωνιστών, τα νοσοκομεία των λαβωμένων κλεφτών, έδωσαν βοήθεια στον αγώνα, τα κοπάδια τους για τη διατροφή των αγωνιστών και χρήματα για τις ανάγκες του αγώνα, ακόμη και τα ιερά σκεύη προσέφεραν για να καλυφθούν τα έξοδα του αγώνα. Παραθέτουμε μία απόδειξι της Πελοποννησιακής Γερουσίας που βεβαιώνει την προσφορά του Μοναστηριού της Παναγίας της Έλωνας Κυνουρίας που αποδεικνύει το χρέος της Ελλάδος προς αυτήν και τέτοιες αποδείξεις δεν είναι ούτε μία ούτε δύο αλλά πλήθος και σε όλα τα Μοναστήρια που παραμένουν ανεξόφλητες και βροντοφωνάζουν την οφειλήν την Πολιτείας στην Εκκλησία.

Μετά την Επανάστασιν του 1821 και την δημιουργία του Νεοελληνικού Κράτους, τούτο αντί να αναγνωρίσει την προσφορά της Εκκλησίας στον αγώνα του Έθνους για την Ελευθερία του Έθνους εστράφη με αχαριστία εναντίον Της με πρώτη κίνησι την αποκοπή της Εκκλησίας του Βασιλείου της Ελλάδος από την φυσική Της αγκαλιά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και τη δημιουργία ενός μορφώματος Εκκλησίας με αρχηγό τον Βασιλέα και διορισμένην από το Κράτος εξαμελή Ιερά Σύνοδο και δεύτερο βήμα τη διάλυσι 416 ορθοδόξων Μοναστηριών και την αρπαγήν της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους με την πρόφασιν ότι θα διμιουργήσει Εκκλησιαστικόν Ταμείον για να πληρώνεται ο Ιερός Κλήρος. 

Πράγματι το έτος 1834 ιδρύθη το Εκκλησιαστικόν Ταμείον που ενώ εισέπραξε πολλά χρήματα αλλά δεν έκαμε καμμίαν χρηματικήν παροχήν προς την Εκκλησία μετ’ ολίγον διαλύθη και τα χρήματα, τα οποία, όπως φαίνεται από τα πράγματα ήσαν σημαντικά, δεν απεδόθησαν στην Εκκλησία αλλά περιήλθαν στο Ελληνικό Κράτος αι κατεσπαταλήθησαν από τους επιτηδείους της Πολιτείας τους οποίους ο ηρωικός Μακρυγιάννης τους χαρακτηρίζει «τα μωλαίματα της Ευρώπης». 
Εβδομήντα χρόνια αργότερα το 1909 το Κράτος πάλι απαλλοτρίωσε αναγκαστικά μεγάλο μέρος από την Εκκλησιαστική Περιουσία και εδημιούργησεν το λεγόμενον Γενικόν Εκκλησιαστικόν Ταμείον με σκοπό να καλύψει την μισθοδοσίαν του Ιερού Κλήρου, αλλά και τούτο δεν ευδοκίμησε διότι λόγω των πολιτικών παρεμβάσεων μέσα στην δεκαετία του 1920 οδηγήθηκε σε πλήρη χρεωκοπίαν και τέλος κατηργήθη. 

Επίσης στη δεκαετία του 1920 λόγω της μεγάλης Μικρασιατικής Καταστροφής το Ελληνικό Κράτος προέβη σε αναγκαστική απαλλοτρίωση «για την αποκατάστασι προσφύγων και για λόγους προφανούς ανάγκης και δημόσιας ασφαλείας» από την εκκλησιαστικήν περιουσίαν εκτάσεων αξίας τότε ενός δισεκατομμυρίου προπολεμικών δραχμών και σαν αντάλλαγμα το κράτος κατέβαλλε μόνον το 4% δηλαδή 40.000.000 δραχμών. Στην τότε ασυνέπεια και την κοντόφθαλμη πολιτική του Κράτους έμεναν ασαφή και απλήρωτα τα χρέη του προς τις Μονές που έδωσαν την περιουσίαν τους και ανέμεναν την εξόφλησί τους με αποτέλεσμα να δημιουργηθή στις ημέρες μας το πρόβλημα της Μονής του Βατοπεδίου.

Το 1930 συνεστήθη νέος οικονομικός οργανισμός δια την Εκκλησιαστική περιουσία με το όνομα ΟΔΕΠ, δηλαδή Οργανισμός Διοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας, και τότε η περιουσία των Ιερών Μονών, όση απέμεινε από το παρελθόν, διακρίθηκε σε δύο κατηγορίες: 1) την διατηρητέαν Μοναστηριακήν περιουσίαν που παρέμεινε στην δικαιοδοσίαν των Ιερών Μονών και 2) στην εκποιητέαν Μοναστηριακήν περιουσίαν που περιήλθε στην δικαιοδοσία και στην διαχείρισι του ΟΔΕΠ. Ο οργανισμός του ΟΔΕΠ επέζησε μέχρι το έτος 1976 και το μόνο που επέτυχε ήτο να διασπαθήσει και να απωλέσει την εκκλησιαστικήν περιουσίαν που είχε αναλάβει να διασφαλίσει και να αξιοποιήσει με αποτέλεσμα, όπως είμαι σε θέσι να καταθέσω διότι ζούσα από κοντά τα πράγματα ως Γραμματεύς στην Ιερά Σύνοδο, να έχει φθάσει σε τέτοια χρεωκοπία όχι μόνον να μη δύναται να πληρώσει τους υπαλλήλους του, αλλά το τραγικώτερο να μην έχει την δυνατότητα να πληρώσει τους δεκαπέντε καφέδες των Συνοδικών Αρχιερέων κατά τις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου. 

Τότε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Σεραφείμ αναγκάστηκε να ζητήσει την κατάργησι του ΟΔΕΠ και την αντικατάστασί του με την Ε.Κ.Υ.Ο. που σημαίνει Εκκλησιαστική Υπηρεσία Οικονομικών η οποία από τότε ανέλαβε την διασφάλισι και την διαχείρισι των οικονομικών πραγμάτων της Εκκλησίας. Αλλ’ όπως δείχνουν τα πράγματα και βεβαιούν τα σημεία των καιρών και η τύχη της ΕΚ.Υ.Ο. δεν είναι καλύτερη από την τύχη των προηγούμενων οικονομικών της Εκκλησίας.

Η χαριστική βολή βέβαια της Πολιτείας προς την Εκκλησία αναφορικά με την περιουσίαν της έγινε το έτος 1952 ότε το Κράτος «προς αποκατάστασι ακτημόνων γεωργών και κτηνοτρόφων» ανάγκασε με τον Νόμο την Εκκλησίαν να παραχωρήσει προς την Πολιτείαν το 80% της καλλιεργήσιμης αγρότικης περιουσίας της πολύ μεγάλης αξίας και έλαβε εις αντάλλαγμα μερικά αστικά ακίνητα ευτελούς και αμφιβόλου αξίας. Μάλιστα τότε το Κράτος υπέγραψε και σύμβασι στην οποία τονίζεται ότι η απαλλοτρίωσι αυτή της εκκλησιαστικής περιουσίας θα είναι η τελευταία και δεν πρόκειται να γίνει άλλη στο μέλλον και ακόμη ότι το Κράτος δεσμεύεται να παρέχει στην Εκκλησία κάθε αναγκαία υποστήριξι (υλική και τεχνική) δια την αξιοποίησιν της εναπομείνασας Εκκλησιαστικής περιουσίας δια να δυνηθή αύτη να συνεχίσει το φιλανθρωπικό και κοινωνικό Της έργο. Με τη Σύμβασι του 1952 καθιερώθηκε και η μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου, αφού η Πολιτεία δεν ήταν σε θέσι να πληρώσει το αντίτιμον της απαλλοτριωθείσης εκκλησιαστικής περιουσίας. 

Όμως η Εκκλησία παρά τις αδικίες που υφίσταται από την Πολιτεία δεν παύει να προσφέρει στο Κράτος τη γη της για να ιδρυθούν ιδρύματα ευαγή για τις ανάγκες του Λαού Της. Έδωσε στο παρελθόν δωρεάν οικόπεδα στην Αθήνα όπου κτίσθηκαν: 1) η Ριζάρειος Σχολή, 2) η Ακαδημία των Αθηνών, 3) το Αιγινίτειον Νοσοκομείον, 4) το Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 5) το Σκοπευτήριο, 6)το Πτωχοκομείο, 7) η Μαράσλειος Ακαδημία, 8) το θεραπευτήριο Ευαγγελισμός, 9) το Αρεταίειο Νοσοκομείο, 10) η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, 11) οι Αστυνομικές Σχολές, 12) το Νοσοκομείον Παίδων, 13) το Νοσοκομείον Συγγρού, 14) το Λαϊκό Νοσοκομείο Σωτηρία, 15) το Ασκληπιείο Βούλας, 16) η Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, 17) το Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης, 18) το ΠΙΚΠΑ, 19) το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 20) το Γηροκομείο Αθηνών, 21) η Εθνική Βιβλιοθήκη, 22) το Πανεπιστήμιον των Αθηνών ως και 142 Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια των Αθηνών και της ευρυτέρας περιοχής Αττικής, ενώ σε άλλες περιοχές της Χώρας παρεχώρησε μεγάλες εκτάσεις γης και μεγάλης χρηματικής αξίας όπου δημιουργήθηκαν κατασκηνώσεις, κτίσθηκαν Σχολεία και άλλα ευαγή Ιδρύματα, Γυμναστήρια, Στρατόπεδα, Πλατείες και διάφοροι κοινόχρηστοι χώροι για την αναψυχή του Ελληνικού Λαού.

Η Μητρόπολις Μαντινείας και Κυνουρίας με τη σύμβασι του 1952 παρεχώρησε στο Κράτος κατά Μονές, όπως είναι καταχωρημένα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα εξής κτήματα που συνολικά ανέρχονται σε 30.549 στρέμματα τα οποία δόθηκαν τυπικά μεν εις τους δήθεν ακτήμονες γεωργοκτηνοτρόφους ουσιαστικά στους πολιτικούς φίλους του Κόμματος της Ε.ΠΕ.Κ. που κυβερνούσε τότε και όλοι αυτοί οι δήθεν ακτήμονες αδιάφοροι για την γην και εκ φύσεως οκνηροί όπως ήσαν τα κτήματα των Μοναστηριών που πήραν με την πάροδον ολίγου χρόνου τα επώλησαν και αυτοί μεν φαινομενικά έμεινα πάλιν ακτήμονες η Εκκλησία όμως αποστερήθηκε τα 4/5 της περιουσίας της με την οποίαν ευεργετούσε τον πτωχό Λαό μας. Παραθέτομεν στη συνέχεια κτήματα των Μοναστηριών μας που παρεχωρήθησαν στους ακτήμονες.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Καλτεζών
ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Αγρός ξηρικός Βατιστή Αγ. Ειρήνης-Πελλάνη, Στρέμματα 88
2. Αγρός ξηρικός Απόσκια Αγ. Ειρήνης-Πελλάνη, Στρέμματα 10
3. Αγρός ξηρικός Φισκά Καλτεζών, Στρέμματα 11
4. Αγρός ποτιστικός Εξηνταβελόνη η Αγ. Ειρήνης-Καλτεζών , Στρέμματα 5
5. Αγρός ξηρικός Μυλιά-Καλτεζώνος, Στρέμματα 6
6. Αγρός ποτιστικός Μετόχη Αγ. Ειρήνης Καλτεζών 
7. Αγρός ποτιστικός Πουρνάρα Αγ. Ειρήνης Καλτεζών, Στρέμματα 60
8. Αγρός ποτιστικός Άγιος Γεώργιος Ειρήνης Καλτεζών, Στρέμματα 3
9. Αγρός ξηρικός Άγιος Γεώργιος Αγ. Ειρήνης Καλτεζών, Στρέμματα 15
10. Αγρός ποτιστικός Κάτω Σκάλα Αγ. Ειρήνης Καλτεζών, Στρέμματα 8
11. Αγρός ξηρικός Πλησίον της Μονής, Αγ. Ειρήνης Καλτεζών, Στρέμματα 10
12. Αγρός ξηρικός Ποταμίτσα Αγ. Ειρήνης Καλτεζών, Στρέμματα 9
13. Αγρός ξηρικός Έξωθεν και πλησίον Μονής Καλτεζών, Στρέμματα 12,500
14. Αγρός ποτιστικός Αρκουδοφτέρη-Καλτεζών, Στρέμματα 1.000
15. Αγρός ξηρικός Παληόπυργος-Καλτεζών Λόγγο Νίκα, Στρέμματα ς 1.000
Σύνολον 12.299, 500

Ιερά Μονή Βαρσών
Α’. ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Αγρός Καθίσματα η Σγράβη Περ. Μονής, Στρέμματα 300
Α’. ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Ποιμνοστάσια Κρόικον-Σκαφιδάκι και Μύλος, Στρέμματα 300
Σύνολον 600, Στρέμματα.
Ιερά Μονή Γοργοεπηκόου
Α’. ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Αγρός Μαλεβοί Καρυάς, Στρέμματα 20
2. Αγρός Λίμνα-Νεστάνη, Στρέμματα 40
3. Αγρός Βάργες-Νεστάνη , Στρέμματα 30
4. Αγρός Από Τσιριάχι μέχρι Πεζούλα Νεστάνη, Στρέμματα 700
Α’. ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Ποιμνοστάσιον Κόκλα Άργους, Στρέμματα 1.000
2. Λειβάδιον Ρεβυθιά Νεστάνης, Στρέμματα 1.000
Σύνολον 3.000

Ιερά Μονή Ελώνης
Α’. ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Αγρός (Ελαιόδ. 1) Δαρδίτσα Μαρί, Στρέμματα 5
2. Αγρός Κοπάνου Μύλος, Στρέμματα 9
3. Αγρός Κορομηλιά Μαρί, Στρέμματα 18
4. Αγρός (Ελαιόδ. 2) Μαρί-Μαρί, Στρέμματα 25
5. Αγρός Μαρί-Μαρί, Στρέμματα 24
6. Αγρός Μαρνιώτικο Λιγγάρι, Στρέμματα 40
7. Αγρός Κουγέλι-Παλιοχωρίου, Στρέμματα 43
8. Αγρός Κεφαλάρι η Στέρνα, Στρέμματα 130 (Ελαιόδ. 33)
9. Αγρός (Ελαιόδ. 8) Παναρόσπιτα-Αλεποχωρίου 
10. Αγρός Μιμί Καρίτσης, Στρέμματα 164
11. Αγρός (Ελαιόδ. 7) Άγιος Νικόλαος Γεράνι, Στρέμματα 163
12. Αγρός Ξηρόγιανδρος-Τσάου, Στρέμματα 1
13. Αγρός Ξηρόγιανδρος-Τσάου, Στρέμματα 1 500
14. Αγρός Ξηρόγιανδρος-Τσάου, Στρέμματα 2
15. Αγρός Παλαιόμυλος – Μυρτιάς, Στρέμματα 2
16. Αγρός Παλαιόμυλος – Μυρτιάς, Στρέμματα 1.500
17. Αγρός Παλαιόμυλος – Μυρτιάς , Στρέμματα 3
18. Αγρός Αγριοσυκιά – Μυρτιάς, Στρέμματα 6
19. Αγρός Παλαιόπυργος Μυρτιάς , Στρέμματα 1
20. Αγρός Παλαιόπυργος Μυρτιάς, Στρέμματα 2
21. Αγρός Κορονιλιές Μυρτιάς, Στρέμματα 1 500
22. Αγρός Κανιλό Μυρτιάς, Στρέμματα 1
23. Αγρός Αμπέλι Καλομοίρι Μυρτιάς,Στρέμματα 1,500
24. Αγρός Αμπέλι Καλομοίρι Μυρτιάς, Στρέμματα 2,500
25. Αγρός Αμπέλι Καλομοίρι Μυρτιάς, Στρέμματα 1
26. Αγρός Αμπέλι Καλομοίρι Μυρτιάς, Στρέμματα 2,500
27. Αγρός Αμπέλι Καλομοίρι Μυρτιάς, Στρέμματα 1,500
28. Αγρός Αμπέλι Καλομοίρι Μυρτιάς, Στρέμματα 1,500
29. Αγρός Αμπέλι Καλομοίρι Μυρτιάς Βλαχιώτη, Στρέμματα 1
30. Αγρός (Ελαιόδ. 18) Λάκκα η η Ασβούρα, Στρέμματα 1,500
31. Αγρός (Ελαιόδ. 1) Βλαχιταρέϊκο Πηγάδι-Βλαχιώτη, Στρέμματα 1
32. Αγρός (Ελαιόδ. 1) Βλαχιταρέϊκο Πηγάδι-Βλαχιώτη, Στρέμματα 1
33. Αγρός Βλαχιταρέϊκο Πηγάδι - Βλαχιώτη, Στρέμματα 1
34. Αγρός Λάκκα-Βλαχιώτη, Στρέμματα 2,500
35. Αγρός Αλώνι Βλαχιώτη, Στρέμματα 1,500
36. Αγρός Αλώνι Βλαχιώτη, Στρέμματα 1,500
37. Αγρός (Ελαιόδ. 5) Κήπος Τούντου Βλαχιώτη, Στρέμματα 25
38. Αγρός Περιβόλι Μανωλάκου Βλαχιώτη, , Στρέμματα 5
39. Αγρός Περιβόλι Μανωλάκου Βλαχιώτη, Στρέμματα 1,500
40. Αγρός Βούρδουλας Βλαχιώτη, Στρέμματα 7
41. Αγρός (Ελαιόδ. 9) Γούβα Βλαχιώτη, Στρέμματα 
42. Αγρός (Ελαιόδ. 1) Προσκυνητάρι Παναγίτσας Βλαχιώτη, Στρέμματα 1,500
43. Αγρός Παναγίτσα η Σέγγα Βλαχιώτη, Στρέμματα 7
44. Αγρός Λάκκα Βλαχιώτη, Στρεμ. 12
45. Αγρός Σκαρτοπουργιά Βλαχιώτη, Στρεμ. 1
46. Αγρός Σκαρτοπουργιά Βλαχιώτη, Στρεμ. 1
47. Αγρός Τζιρίνα Βλαχιώτη, Στρεμ. 1,500
48. Αγρός Τζιρίνα Βλαχιώτη, Στρεμ. 1,500
49. Αγρός Τζιρίνα Βλαχιώτη, Στρεμ. 4
50. Αγρός Πιτσούνι Βλαχιώτη, Στρεμ. 10
51. Αγρός Τζάνενας Εληά Βλαχιώτη, Στρεμ. 1
52. Αγρός Μαραθιά Βλαχιώτη, Στρεμ. 1,500
53. Αγρός Μαραθιά Βλαχιώτη, Στρεμ. 1
54. Αγρός Μαραθιά Βλαχιώτη, Στρεμ. 0,500
55. Αγρός Τουκίζα Βλαχιώτη, Στρεμ. 3
56. Αγρός Τουκίζα Βλαχιώτη, Στρεμ. 1,500
57. Αγρός Τουκίζα Βλαχιώτη, Στρεμ. 1,500
58. Αγρός Τουκίζα Βλαχιώτη, Στρεμ. 2
59. Αγρός Τουκίζα Βλαχιώτη, Στρεμ. 1
60. Αγρός (Ελαιόδ. 4) Αγγουριώνα Βλαχιώτη, Στρεμ. 10
61. Αγρός (Ελαιόδ. 18) Θημαριώνες Βλαχιώτη, Στρεμ. 15
62. Αγρός Λάκκα Βλαχιώτη, Στρεμ. 1
63. Αγρός Λάκκα Βλαχιώτη, Στρεμ. 1,500
64. Αγρός (Ελαιόδ. 5) Κατσίκα Βλαχιώτη, Στρεμ. 10
65. Αγρός Χαμόβρυσι Βλαχιώτη, Στρεμ. 3
66. Αγρός (Ελαιόδ. 1) Λάκκα η Κοκκινάδα Βλαχιώτη, Στρεμ. 4
67. Αγρός Λάκκα η Κοκκινάδα Βλαχιώτη, Στρεμ. 2
68. Αγρός Μαραθέα η Συκιά Βλαχιώτη, Στρεμ. 1
69. Αγρός Μάνδρα Σεγκάλι Βλαχιώτη, Στρεμ. 6
70. Αγρός Βερδέικα Βλαχιώτη, Στρεμ. 1,500
71. Αγρός Μάνδρες Βλαχιώτη, Στρεμ. 4
72. Αγρός Λουριά Βλαχιώτη, Στρεμ. 2
73. Αγρός Λουριά Βλαχιώτη, Στρεμ. 2
74. Αγρός Τσιγκάρι Βλαχιώτη, Στρεμ. 4
75. Αγρός Τσιγκάρι Βλαχιώτη, Στρεμ. 2
76. Αγρός Άμμος Βλαχιώτη, Στρεμ. 1
77. Αγρός Άμμος Έλος Βλαχιώτη, Στρεμ. 2
78. Αγρός Άμμος Έλος Βλαχιώτη, Στρεμ. 3
79. Αγρός Άμμος Μουρτιά Βλαχιώτη, Στρεμ. 4
80. Αγρός Λόγγος Αράπη Βλαχιώτη, Στρεμ. 2
81. Αγρός Μαραθιά Βλαχιώτη, Στρεμ. 1,500
82. Αγρός Μαραθιά Βλαχιώτη, Στρεμ. 0,500
83. Αγρός Πέτρες η Άγιος Θεόδωρος Μουρτιά, Στρεμ. 5
84. Αγρός Ποταμιές Σκάλας, Στρεμ. 2
85. Αγρός Αμπουλάδες Σκάλας, Στρεμ. 3
86. Αγρός Κοπρισιές Σκάλας Λακωνίας, Στρεμ. 7
87. Αγρός Χρήστου του Πουρναρού - Κοσμά, Στρεμ. 5
88. Αγρός Τραγανά Κοσμά, Στρεμ. 12
89. Αγρός Πυργιόλου Κοσμά, Στρεμ. 20
90. Αγρός Δριπανέικα Κοσμά, Στρεμ. 5
91. Αγρός Αμπέλια Κοσμά, Στρεμ. 7
92. Αγρός Χρόνη Ρήγοι Κοσμά, Στρεμ. 1
93. Αγρός Κάτω Μηλέικα Κοσμά, Στρεμ. 10
94. Αγρός Άνω Μηλέικα Κοσμά, Στρεμ. 8
95. Αγρός Τσιρμπί Πουρνάρου Κοσμά, Στρεμ. 0,500
96. Αγρός Σταυρέικα Πουρνάρου Κοσμά, Στρεμ. 1
97. Αγρός Κοντούζος Πουρνάρου Κοσμά, Στρεμ. 6
98. Αγροί και άγριοιεκτάσεις κλπ. ελ.80 Λόγγος Ζαράφωνα Λακωνίας , Στρεμ. 2.300
99. Αγρός Δουσικάς – Κοσμά, Στρεμ. 10
100. Αγρός (Ελαιόδ. 7) Παλιά Μανιδυσ. , Στρεμ. 1
101. Αγρός Πεδιά Μανιδυσ. , Στρεμ. 10
102. Αγρός (Ελαιόδ. 20) Καραβούνιον – Κορακοβούνι, Στρεμ. 3
103.Αγρός Μετόχιον μετ’ οικίας Ναός κλπ. Μαρί-Μαρί
104. Αγρός Βαθειά Λάκκα – Κοσμά, Στρεμ. 15
105. Αγρός Πυργάκι Κοσμά, Στρεμ. 2
106. Αγρός Τραιφόρου Πουρναρού 
Κοσμά, Στρεμ. 7
107. Αγρός Κασκέτας Πουρναρού Κοσμά, Στρεμ. 16
Ελαιόδ. 222 
Σύνολον 39.686

Α’. ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Λειβάδι Μετόχι Μαρί, Στρεμ. 5.000
Σύνολον, Στρεμ. 5.000
Γενικό Σύνολο, Στρεμ. 44.686
Ιερά Μονή Επάνω Χρέπας

ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Αγρός Έλατος η Κορομηλιές – Περθώρι, 
Στρεμ. 480
2.Αγρός και οικίαΜετοχίου μετά ΝαούΕντός του Περθωρίου, Στρεμ. 20
Σύνολον 500

Ιερά Μονή Κανδήλας
Α’. ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Αγρός Βατάκος Κανδήλα, Στρεμ. ς 5
2. Αγρός Βρυσούλα Κανδήλας , Στρεμ. 5
3. Αγρός Ξερολάγκαδο Κανδήλας, Στρεμ. 3
4. Αγρός Ξερολάγκαδο Κανδήλας, Στρεμ. 6
5. Αγρός Αχούρια Άνω και Κάτω Κανδήλας, Στρεμ.30
6. Αγρός άγριαι εκτάσεις με Ναόν και οικίσκον
Αγία Τριας Κανδήλας, Στρεμ. 500
7. Αγρός Σίντζι Κανδήλα, Στρεμ. ς 50
Σύνολον 599

Β’. ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Λειβάδιον Δελέτζα Κανδήλας, Στρεμ. 5.000
2. Ποιμνοστάσιον Σιριάμου Κανδήλας, Στρεμ. 500
Σύνολον 5.500

Ιερά Μονή Καρυάς
Α’. ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Αγρός ελαιόδ. 2 Αγ. Θεολόγος Λεωνιδίου, 
2. Στρεμ. 1
2. Αγρός ελαιόδ. 1 Αγ. Θεολόγος Λεωνιδίου
3. Αγρός Δαμάκια Τυρού, Στρεμ. 2
4. Αγρός Παναγούλια Τυρού, Στρεμ. 10
5. Αγρός ελαιόδ. 15 Τηγάνι, Στρεμ. Τυρού
6. Αγρός ελαιόδ. 6 Λεμονιά Τυρού, Στρεμ. 3
7. Αγρός Πίσω Βρύσι Τυρού, Στρεμ. 1
8. Αγρός ελαιόδ. 5 Πίσω Βρύσι Τυρού, Στρεμ. 2
9. Αγρός Βουκόλια Τυρού, Στρεμ. 30
10. Αγρός Καλούτσα Τυρού, Στρεμ. 15
ελαιόδ. 29 Σύνολον 70

Ιερά Μονή Λουκούς (Μετ. Σωτήρος)
Α’. ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Αγρός Σταυρούλας Μήλος, Στρεμ. 0,500
2. Αγρός Καρίτσα Άστρους, Στρεμ. 1
3. Αγρός Χανδάκια Άστρους, Στρεμ. 1
4. Αγρός Χανδάκια Άστρους, Στρεμ. 2
5. Αγρός Καταράχι Άστρους, Στρεμ. 4
6. Αγρός Μετόχιον με οικίαν Ναού κλπ. Αγ. Δημήτριος – Αγ. Ιωάννης, Στρεμ. 130
7. Αγρός Πύργος Μελιγούς, Στρεμ. 25
8. Αγρός (ελαιόδ. 18) Παρακήπια Άστρους,
Στρεμ. 33, ελαιόδ. 18 
Σύνολον 196,500

Β’. ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Ποιμνιοστάσιο Λαγκαδά Άστρους, Στρεμ. 1.500
2. Ποιμνιοστάσιο Μελίοι Άστρους, Στρεμ. 10
3. Ποιμνιοστάσιο (ελαιόδ.40) Καλάμι Άστρους , Στρεμ. 1.000(ελαιόδ. 40) 
Σύνολον 2.510

Ιερά Μονή Ορθοκωστάς
Α’. ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Αγρός Πουρνάρι – Άγιος Ανδρέας, Στρεμ. 45
2. Αγρός Καμίνια– Άγιος Ανδρέας, Στρεμ. 4
3. Αγρός Μεσονύχ. – Άγιος Ανδρέας, Στρεμ. 2.5
4. Αγρός Μονή Ορθοκωστάς – Άγιος Ανδρέας, Στρεμ. 400
Σύνολον 451,500
Β’. ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Λειβάδιον Μεγάλο, Μικρό Αυλάκι, Στρεμ. 600
2. Λειβάδιον(Ελαιόδ. 200) Κότσαλα – Χριστοφόρα, Στρεμ. 700
3. Λειβάδιον Παλκουστή – Αγ. Ανδρέου, Στρεμ. 200
4. Λειβάδιον Άνω Γραμμένα – Αγ. Ανδρέου, Στρεμ. 50
5. Λειβάδιον Προκοβίτσα – Αγ. Ανδρέου, Στρεμ. 100
6. Λειβάδιον Κατσικόρου – Αγ. Ανδρέου, Στρεμ. 200
7. Λειβάδιον (Ελαιόδ. 8) Βουλιαγμένη – Αγ. Ανδρέου, Στρεμ. 400
8. Λειβάδιον(Ελαιόδ. 50) Λάκκα Δημητροπούλου – Αγ. Ανδρέου, Στρεμ. 300
9. Λειβάδιον Σιβοδίστρα – Αγ. Ανδρέου, Στρεμ. 1.000
10. Λειβάδιον(Ελαιόδ. 50) Μεσαίοι Λάκκοι – Αγ. Ανδρέου, Στρεμ. 300 
Σύνολον 3.750

Ιερά Μονή Παλαιοπαναγιάς
Α’. ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Αγρός Αλμύρα Άστρους, Στρεμ. 153
2. Αγρός Φούσια Άστρους, Στρεμ. 3,250
3. Αγρός Άστρα Άστρους, Στρεμ. 3
Σύνολον 7,250

Ιερά Μονή Σίντζας
Α’. ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Αγρός Ασφάκα Φοινινά Πουλίθρας, Στρεμ. 300
2. Αγρός (Ελαιόδ. 8) Πλάκα Λεωνιδίου, 
Στρεμ. 2,100
3. Αγρός Τουκαλάκα Τσιταλίου, Στρεμ. 9
4. Αγρός Σίντζας Λεωνιδίου, Στρεμ. 60
5. Αγρός Βουκολιό Πουλίθρας , Στρεμ. 1
6. Αγρός Αγριελαίων Άγιος Χαράλαμπος, Στρεμ. 25
7. Αγρός Αγριελαίων Γρίγα Βγενού, Στρεμ. 1
8. Αγρός Αγριελαίων Γωνιά, Στρεμ.2
9. Αγρός Παληά Στέρνα – Τσιταλίου, Στρεμ. 32
10. Αγρός Κάτω Κάμπος Τσιταλίου, Στρεμ. 29
11. Αγρός Αχούρια Τσιταλίου, Στρεμ. 22
12. Αγρός Επάνω Κάμπος Τσιταλίου, Στρεμ. 15
13. Αγρός Σγουριάς Τσιταλίου , Στρεμ. 10
14. Αγρός Παλαιόκαμπος Τσιταλίου, Στρεμ. 12
15. Αγρός Βελανιδάκι Τσιταλίου, Στρεμ. 20
16 Αγρός Γρανίτσες Τσιταλίου 20
17. Αγρός Μεγάλη Λάκκα Τσιταλίου 23
18. Αγρός Χαντζίνα, Στρεμ. 2,500(Ελαιόδ. 8)
Σύνολον 585,600

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Α’. ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Αγρός μετά 10 ελαιοδ. Σταυράνης Μνήμα, Στρεμ. 50
2. Αγρός Ξηροκάμπι Νεοχώρα, Στρεμ. 350
Ελαιόδ. 10 
Σύνολον 400

Τα τελευταία σαράντα χρόνια τόσον επί των ημερών των αοιδίμων προκατόχων μου Αρχιερέων Γερμανού και Θεοκλήτου όσον και επί των προσφάτων χρόνων της ιδικής μου αρχιερατείας τα Μοναστήρια μας δεν έπαψαν να παραχωρούν κτήματα και οικόπεδα προς τους Δήμους και τις Κοινότητες της περιφέρειάς μας δια την δημιουργίαν κοινωφελών έργων δια την εξυπηρέτησιν των Ελλήνων πολιτών όπως:

Α. Η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Σίντζας Κυνουρίας:
1. Ένα κτήμα στο Λεωνίδιο όπου εγένοντο οι γεωτρήσεις και έκτοτε υδροδοτείται η πόλις που
υπέφερε από την ανυδρία.
2. Ένα οικόπεδο δέκα στρεμμάτων στον Αγροτικό Συναιτερισμό Λεωνιδίου όπου δημιουργήθηκε το συσκευαστήριον των γεωργικών προϊόντων της περιοχής.
3. Ένα κτήμα δώδεκα στρεμμάτων στον Δήμο Λεωνιδίου στο οποίο ανεγέρθηκαν τα σφαγεία
της πόλεως, στοιχείον αναγκαίον για την πόλι και την περιοχήν της Κυνουρίας.
4. Τεμάχιον κτήματος στον Δήμο Νοτίου Κυνουρίας δια την διαπλάτυνσι κυρίας οδού του Λεωνιδίου και την διευθέτησι των ομβρίων υδάτων στην πόλι.

Β. Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καρυάς:
1. Οικόπεδον επτά στρεμμάτων εντός της πόλεως του Λεωνιδίου όπου κτίζεται το νέον Γηροκομείον.
2. Οικόπεδον εντός της πόλεως του Λεωνιδίου στο οποίον έχει κτισθή ο ενοριακός Ναός του Αγίου Ιωάννου Λεωνιδίου.
3. Οικόπεδον εντός του Λεωνιδίου και προ του Μετοχίου της Μονής δια του οποίου διευθετήθησαν δημοτικοί δρόμοι της πόλεως.
4. Παρεχώρησε δωρεάν επί πολλά χρόνια το οίκημα του Μετοχίου της Μονής στο οποίο στεγάστηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεωνιδίου Κυνουρίας.
5. Παρεχώρησε δωρεάν στο Δήμο Τυρού οικόπεδον πέντε στρεμμάτων επί του οποίου κτίσθηκε ο νέος ενοριακός Ναός της Αγίας Μαρίνης.
6. Παρεχώρησε δωρεάν στο Δήμο Τυρού οικόπεδο δώδεκα στρεμμάτων επί του οποίου οικοδομήθηκε το Γυμνάσιον της περιοχής.
7. Παρεχώρησε δωρεάν στο Δήμου Τυρού επίσης δεκατέσσερα στρέμματα επί των οποίων δημιουργήθηκε το Δημοτικό Στάδιο Τυρού.

Γ. Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αρτοκωστάς Κυνουρίας:
1. Παρεχώρησε δωρεάν στην Κοινότητα Αγίου Ανδρέου Κυνουρίας οικόπεδο εννέα στρεμμάτων επί του οποίου εκτίσθη το Γυμνάσιον της περιοχής.
2. Επίσης παρεχώρησε δωρεάν στην αυτή Κοινότητα Κυνουρίας οικόπεδον ένδεκα στρεμμάτων και επ’ αυτού εγένετο το αθλητικόν Στάδιον της Κοινότητας.
3. Παρεχώρησε δωρεάν στην Κοινότητα Καστάνιτσας κτηματικήν έκτασιν τριακοσίων στρεμμάτων για να δημιουργηθή χειμερινός οικισμός του ορεινού τούτου χωρίου.

Δ. Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιάς Κυνουρίας:
Παρεχώρησε δωρεάν στο Ελληνικό Δημόσιο ελαιοπερίβολο δεκαοκτώ στρεμμάτων και εκτίσθη
επ’ αυτού το Τεχνικό Λύκειο Άστρους.

Ε. Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Λουκού Κυνουρίας:
1. Παρεχώρησε δωρεάν μεγάλη έκτασι ελαιώνος για την επέκτασι των ανασκαφών της αρχαίας ελληνικής πόλεως Εύας και Επαύλεως του Ηρώδου του Αττικού.
2. Οικόπεδο οκτώ στρεμμάτων εντός της πόλεως του Άστρους όπου ανεγέρθη ο ενοριακός Ναός του Αγίου Παύλου Άστρους.
3. Παρεχώρησε δωρεάν στο Δήμο Άστρους δια την μεταφοράν του κορεσμένου Κοιμητηρίου της πόλεως οικόπεδον επτάστρεμμάτων.

Ζ. Ιερά Μονή Γοργοεπηκόου Νεστάνης Μαντινείας:
Παρεχώρησε δωρεάν στο Ελληνικό Δημόσιο μεγάλη έκτασι για την στέγαση του ΚΤΕΟ Αρκαδίας.

Αυτή είναι η ιστορία και η πορεία της Εκκλησιαστικής περιουσίας μέσα στο Νεοελληνικό Κράτος που με τις ανωτέρω διακυμάνσεις της διοικήσεως και της διαχειρίσεως και των κατά καιρούς κρατικών απαλλοτριώσεων ουσιαστικά επί των ημερών μας το μεγαλύτερο μέρος της και όπως λένε οι ειδικοί το 95% αυτής έχει χαθεί και διασώζεται αυτή τη στιγμή το 5% μόνον, και αυτό δεσμευμένο από τους Δήμους, τις αρχαιολογικές και δασικές υπηρεσίες του Κράτους και καταπατημένο από αδίστακτους καταπατητές ώστε η Εκκλησία να μη μπορεί να αξιοποιήσει ουδέ εις το ελάχιστον την εναπομείνασαν αυτήν έστω περιουσίαν του 5%, να μην έχει κανένα σχεδόν έσοδον απ’ αυτήν και επί πλέον να έχει επωμισθή και την επαχθή κρατικήν φορολογίαν και την άδικον κατακραυγήν της κοινωνίας ότι είναι κύριος μίας μυθικής περιούσιας.

Και η θλιβερή κατάληξις όλων των ανωτέρω, ότι με την διασπάθησι και απώλεια της Εκκλησιαστικής περιουσίας επί των ημερών μας χάθηκε πλέον το όνειρο και το ωραίο σχέδιο της οικονομικής ανεξαρτησίας της Εκκλησίας και ματαιώθηκε οριστικά η λύσις του μεγάλου εκκλησιαστικού προβλήματος της μορφώσεως και της συντηρήσεως του Ιερού Κλήρου από την Εκκλησίαν.

Πηγή: AMEN.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: