Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Κινητοποίηση των Ορθοδόξων για την χειμαζόμενη Μέση Ανατολή

Η επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη με την οποία καλεί σε Σύνοδο στο Φανάρι

Συγκλονισμένος από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δηλώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην επιστολή που απέστειλε, σήμερα, Μ. Τετάρτη, στους Πατριάρχες Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, Αντιοχείας κ. Ιγνάτιο, Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο. Τους καλεί, μάλιστα, σε Σύνοδο, η οποία θα ασχοληθεί με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαοί - και μεταξύ αυτών οι χριστιανικοί πληθυσμοί - της ιστορικής για τον χριστιανισμό περιοχής, που δοκιμάζεται για μια ακόμη φορά. 

Η Σύνοδος των Προκαθημένων των Εκκλησιών, οι οποίες ιδρύθηκαν από Οικουμενικές Συνόδους, θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου και μεταξύ άλλων θα συζητηθούν και τα προβλήματα ενότητας που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό των Ορθοδόξων Εκκλησιών εξαιτίας των αξιώσεων που προβάλλουν τα Πατριαρχεία Ρωσίας και Ρουμανίας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ.κ. Βαρθολομαίου, το οποίο έλαβαν πριν από λίγο οι Πατριάρχες και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και δημοσιεύει η ηλεκτρονική έκδοση του «Βήματος», έχει ως εξής:

«Μετά πολλής συνοχής καρδίας παρακολουθούντες και ημείς από της έδρας του καθ΄ ημάς Οικουμενικού Πατριαρχείου τας τρέχουσας εν τη περιοχή της Μέσης Ανατολής εξελίξεις, αίτινες πολλήν αναστάτωσιν και αβεβαιότητα δια το μέλλον προξενούν εις πάντας τους κατοικούντας εν τη περιοχή ταύτη, ιδιαιτέρως δε εις τους εκεί από αιώνων διαβιούντας ορθοδόξους και ετερόδοξους χριστιανούς, νυχθημερόν δεόμεθα του Παναγάθου και Πανοικτίρμονος όπως επιβλέπων φιλευσπλάχνως επί τον εν τω ιστορικώ τούτο χωρώ δεινώς δοκιμαζόμενον λαόν Του χαρίσηται αυτώ ειρήνην εν δικαιοσύνη επ΄ αγαθώ και των εκείσε παροικουσών Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών. 

Τον νουν και την καρδίαν ημών εστραμμένα έχοντες προς Υμάς και τα ποίμνια Υμών συνοδική διαγνώμη, ήχθημεν εις την απόφασιν όπως παρακαλέσωμεν Υμάς, ίνα έλθητε ενταύθα τη λα' προσεχούς Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, συνοδευόμενοι υπό ενός ή δύο αρχιερέων, επί τω τέλει όπως συγχοροστατήσωμεν τη επιούση επί τη ενάρξει του νέου εκκλησιαστικού έτους και του απογεύματος της ίδιας ημέρα, α΄Σεπτεμβρίου, και επί διήμερον διασκεφθώμεν από κοινού, μετά και των Μακαριωτάτων Πατριαρχών (...) και Αρχιεπισκόπου Κύπρου, περί της καταστάσεως των Εκκλησιών ημών εν τη παρούση συγκυρία, προς αδελφικόν στηριγμόν αλλήλων, ως και την ανταλλαγήν απόψεων περί των Ορθοδόξων πραγμάτων, περιλαμβανομένου και του θέματος της πορείας προς την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον της Αγιωτάτης Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας.

Εις την απόφασιν ημών ταύτην ήχθημεν και εκ του γεγονότος ότι τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως έχοντα, μετά της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, το αυτοκέφαλον αυτών κεκυρωμένον υπό Οικουμενικής Συνόδου, δέον όπως συσκέπτωνται συχνότερον περί των ορθοδόξων πραγμάτων αποτελούντα οιονεί τον κορμόν της όλης δομής και διαθρώσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ουχί, βεβαίως, προς αποκλεισμόν τελικώς των λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών εκ των πανορθόδοξων αποφάσεων, αλλά αντιθέτως, προς υποβοήθησιν και διευκόλυνσιν της πανορθόδοξου ενότητος.

Ταύτα κατ΄αρχήν ανακοινούμενοι τη Υμετέρα πρσφιλεστάτη Μακαριότητι αναμένομεν την γνώμην Υμών περί της ανωτέρω ημετέρας προτάσεως, ίνα χωρήσωμεν εν συνεχεία εις την προετοιμασίαν της υφ΄υμών προτεινόμενης συναντήσεως ημών ταύτης, εάν αυτή ευρίσκη σύμφωνον την Υμετέραν φίλην Μακαριότητα.

Ασπαζόμενοι δε Υμάς φιλήματι αγίω ευχόμεθα όπως διέλθητε τας ημέρας της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος εν πάση ευλογία πνευματική και καλή καρποφορία και εορτάσητε ευφροσύνως και εν ειρήνη τον Αγιον Πάσχα».

Της Μαρίας Αντωνιάδου στο ΒΗΜΑ online

Δεν υπάρχουν σχόλια: