Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Επιστολή Ιεράς Συνόδου στους Μητροπολίτες για τον πρ. Ράσκας Αρτέμιο

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε προς τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος Εγκύκλιο, που τους ενημερώνει «Περί του καθαιρεθέντος πρ. Επισκόπου Ράσκας και Πριζρένης Αρτεμίου».

Η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου έχει ως εξής:


Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμ. Πρωτ. 2087
Αθήνησι, 8. Απριλίου 2011.
Διεκπ. 1114
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2913

ΘΕΜΑ: «Περί του καθαιρεθέντος πρ. Επισκόπου Ράσκας και Πριζρένης Αρτεμίου»

Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ αδελφοί,

Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της 14ης Μαρτίου ε.ε. και κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 1404/16.2.2011 επιστολής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Πεκίου, Μητροπολίτου Βελιγραδίου και Καρλοβικίου και Πατριάρχου των Σέρβων κ. Ειρηναίου, περί του εσχάτως ανακύψαντος ζητήματος μετά του πρ. Επισκόπου Ράσκας και Πριζρένης Αρτεμίου, γνωρίζομεν υμίν, ότι... η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση συνεδρία Αυτής, απεφάσισεν, κοινοποιούσα τα κυριώτερα σημεία της επιστολής του Μακαριωτάτου Πατριάρχου, όπως γνωρίση υμίν, ότι δια της υπ’ αριθ. 66/161/14.5.2010 Αποφάσεως Αυτής, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, δυνάμει του άρθρου 111 του Καταστατικού Χάρτου αυτής, απήλλαξεν οριστικώς τον Ιερώτατον Επίσκοπον Ράσκας και Πριζρένης κ. Αρτέμιον των καθηκόντων αυτού.

Την ανωτέρω Απόφασιν απεδέχθη ο ως άνω, συγκατατεθείς ίνα διαβιοί εν τη Ιερά Μονή Sisatovac Της Επισκοπής Σιρμίου.

Παρά ταύτα ήρξατο ως εφησυχάζων Αρχιερεύς ίνα διεξάγη δια των Μέσων Ενημερώσεως και διαφόρων ιστοσελίδων, ανάρμοστον και απαράδεκτον δια το Εκκλησιαστικόν ήθος εκστρατείαν, κορυφωθείσαν εις τα από 13.9.2010 και 13.10.2010 γράμματα αυτού, δι’ ων αντετάχθη αναφανδόν προς τας αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Εκκλησίας, εξέφρασε την μεταμέλειαν αυτού δια την προηγουμένην εκ μέρους αυτού αποδοχήν των ως άνω Συνοδικών Αποφάσεων και προέταξε τον ισχυρισμόν ότι ούτος τυγχάνει «ισόβιος Επίσκοπος Ράσκας και Πριζρένης», δηλών εν ταυτώ ότι του λοιπού «δεν μέλλει υπείκειν ταις αποφάσεσι της τε Συνόδου και της Ιεραρχίας».

Τούτο απετέλεσε την αφορμήν, δι’ ην η Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Εκκλησίας έθεσε τούτον εις αργίαν έως της συγκλήσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας κατά τον παρελθόντα Νοέμβριον.

Κατά την διάρκειαν ακριβώς των εργασιών της τακτικώς συγκληθείσης Ιεραρχίας, επεχείρησεν βιαίως ο εφησυχάζων Επίσκοπος Αρτέμιος, μετά ομάδος οπαδών αυτού, ων οι πλείστοι ετέλουν ωσαύτως υπό κανονικήν αργίαν και απαγόρευσιν, τη συμπράξει ωπλισμένων ανδρών, ίνα σφετερισθή Ιεράς Μονής της Επισκοπής Ράσκας και Πριζρένης. Καταλαβών μάλιστα την Ιεράν Μονήν Duboki Potok (δηλονότι του Βαθέως Ρύακος), ετέλεσεν εν αυτή Θείαν Λειτουργία, καίτοι υπό αργίαν, χρησιμοποιών δε κίβδηλον σφραγίδα, ήρξατο ίνα κοινοποιή αθεμίτους και ιεροκανονικώς ακύρους «αποφάσεις» εν τη ειρημένη Επισκοπή.

Κατόπιν αυτών, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας, κατά την Συνεδρίαν Αυτής της 19-10/6-11-2010, μετά βαθείας μεν θλίψεως, αποφασιστικώς δε υπεραμυνομένη της αγίας και σωτηρίου ενότητος της Εκκλησίας, προέβη εις την έκδοσιν της υπ’ αριθ. 20/54 καταδικαστικής Αποφάσεως, δι’ ης καθηρέθη ο εφησυχάζων Επίσκοπος Αρτέμιος εκ του Επισκοπικού βαθμού και επανήχθη εις την τάξιν των Μοναχών.

Παρά την ως άνω κανονικήν απόφασιν, ο ανωτέρω, δυστυχώς, εμμένει εις την ανυπακοήν και «λειτουργεί» εν ιδιωτικώ τινι οίκήματι της κώμης Ljuljaci της Ιεράς Επισκοπής Ζίτσης.

Ταύτα πάντα γνωρίζων τη Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος ο Μακαριώτατος Πατριάρχης των Σέρβων κ. Ειρηναίος παρακαλεί, ίνα μη ευρίσκωσιν ανταπόκρισιν αι ανυπόστατοι αιτιάσεις και συκοφαντίαι της παρασυναγωγής του αποσχηματισθέντος Αρτεμίου, αναπτυσούσης πυρετώδη προπαγανδιστική δραστηριότητα εν Σερβία, Ρωσία και Ελλάδι, κατά της Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας, του Πατριάρχου των Σέρβων προσωπικώς και πολλών άλλων Ορθοδόξων Ιεραρχών.

Επί τούτοις, κατασπαζόμενοι υμάς εν Κυρίώ, διατελούμεν μετ’ αγάπης.

Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ο Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος 
Ο Καστορίας Σεραφείμ 
Ο Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ 
Ο Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Θεόκλητος 
Ο Κασσανδρείας Νικόδημος 
Ο Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Εφραίμ 
Ο Πειραιώς Σεραφείμ 
Ο Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος 
Ο Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου Δωρόθεος 
Ο Σιδηροκάστρου Μακάριος 
Ο Χαλκίδος Χρυσόστομος 
Ο Νέας Σμύρνης Συμεών 

Ο Αρχιγραμματεύς
Αρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης 

Ακριβές Αντίγραφον
Ο Αρχιγραμματεύς
Αρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης


Πηγή: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: