Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἐν Ν. Ὑόρκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τάς ἐργασίας αὐτῆς ἀπό 2ας μέχρι καί 4ης τ. μ. Νοεμβρίου ἐπελήφθη καί τοῦ θέματος ὅπερ ἐδημιουργήθη ἐν τῇ ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου καί, ἀφοῦ ἐνημερώθη ὑπό τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἥτις συνειργάσθη κεχωρισμένως μετά τε τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Πανιερ. Μητροπολίτου Τυάνων κ. Παϊσίου καί μετά τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ἡγουμένου Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Βικεντίου, ἀνέγνωσε δέ καί τάς ἐγγράφους καταθέσεις ἀμφοτέρων, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως ὅπως:

α) ὅ τε Μητροπολίτης Τυάνων καί ὁ Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας παραμείνουν πρός τό παρόν μακράν τῆς Μονῆς, ἐν Ἑλλάδι,

β) ἀποσταλῇ εἰς τήν Μονήν Πατριαρχική Ἐξαρχία ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαρδανελλίων κυρίου Νικήτα, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πέτρου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου, καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Essex Ἀγγλίας Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

γ) ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐπανέλθῃ ἐπί τοῦ θέματος κατά τήν προσεχῆ Συνεδρίαν αὐτῆς τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2010 καί λάβῃ τάς τελικάς αὐτῆς ἀποφάσεις διά τήν Μονήν ἐπί τῇ βάσει καί τῆς ὑποβληθησομένης ἐκθέσεως τῆς ὡς ἄνω τριμελοῦς Ἐξαρχίας.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 4ῃ Νοεμβρίου 2010

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: