Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

"ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΥΜΙΖΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" ΠΑΤΡΙΔΑ Τηλεόραση


ΠΑΤΡΙΔΑ Τηλεόραση / Ραδιόφωνο:

"ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΥΜΙΖΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Με επιστολή του προς τα μέλη του Συνδέσμου Κληρικών Χίου και τον ίδιο τον Πρόεδρο, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κ. Διονύσιος καλεί τα μέλη του συνδέσμου να «επανεντροχιασθούν εις την κανονική και εκκλησιολογική πορείαν της εκκλησίας, ειδάλλως θα αναγκασθεί να ενεργήσει σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνας». Τα μέλη του Συνδέσμου σχολιάζοντας την επιστολή επισημαίνουν ότι όλα όσα γράφονται στην επιστολή ήταν γνωστά στους ιερείς του Συνδέσμου γεγονός όμως που δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη δράση τους η οποία γίνεται μέσα στα πλαίσια του Ελληνικού Συντάγματος. «Η απάντηση του Μητροπολίτη μας δείχνει ότι ο Σεβασμιότατος θέλει να μην δέχεται έλεγχο από κανένα ενώ δρα σαν να μην βρίσκεται σε δημοκρατική χώρα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος π. Γ. Κωνσταντίνου που συμπλήρωσε ότι ο Μητροπολίτης δεν έχει ξεκάθαρη θέση απέναντι στο Σύνδεσμο αφού την μια τους ευλογεί και την άλλη τους καλεί να συμμορφωθούν ενώ συνεχίζει να διακρίνει «τα παιδιά του», συμπεριφερόμενος σαν καλός πατέρας μόνο στους ιερείς των γραφείων. Τέλος όσον αφορά τη «απειλή» ,όπως την εξέλαβαν, για την τήρηση των Ιερών Κανόνων τα μέλη του Συνδέσμου τόνισαν ότι σέβονται και τηρούν τους κανόνες της εκκλησίας οι οποίοι όμως ισχύουν και για τον ανώτερο κλήρο.

Aναλυτικά η επιστολή του Σεβασμιοτάτου αναφέρει:
"Δίχα της ημετέρας γνώσεων και επευλογίας συστήσατε, δια της Αποφάσεως υπ’ αριθμ. 288/2007 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου, σωματείον με σκοπούς πνευματικούς, κατά πλήρη παράβλεψιν του πνευματικώς υπευθύνου Επισκόπου («εν Χριστώ» μόρφωσιν, καλλιέργεια Ορθοδόξου εκκλησιαστικού φρονήματος κ.λπ.) και «συνδικαλιστικούς» (αγωνιστικήν διεκδίκησιν οικονομικών, βιοτικών των μελών του σωματείου και του εν γένει Κλήρου, παρακολούθησιν εφημεριακών ζητημάτων κ.λπ.) χωρίς διάκρισιν έναντι ποίου στρέφεται η «αγωνιστική δράσις» του σωματείου.
Καθ’ ο μέτρον το σωματείον αποβλέπει εις την διεκδίκησιν επιλύσεως των εφημεριακών προβλημάτων χρηζόντων της παρεμβάσεως του νομοθέτου και του Δημοσίου, ως καλώς γνωρίζετε, ο Μητροπολίτης σας ήταν και είναι πάντοτε εις το πλευρόν των Κληρικών του, αδιαφόρου όντος εάν είναι μέλη ή όχι του σωματείου.
Δυστυχώς, όμως, έχει γίνει αντιληπτόν, ότι αι κινήσεις και δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. του σωματείου στρέφονται πλέον κατά του Μητροπολίτου, επιχειρούντες να «ελέγξουν» αυτόν δια δημοσίων δηλώσεων, δι’ «εξωδίκων διαμαρτυριών», γεγονός το οποίον συνιστά σοβαράν κανονική εκτροπήν επί της οποίας οφείλω πατρικώς να απευθύνω συμβουλήν και υπόμνησιν.
Απεστείλατε εξώδικον προειδοποίησιν να μην τελέσω Χειροτονία Διακόνου και με απειλήσατε και δια προσφυγής εις την δικαιοσύνην κατά της (ως την αποκαλείτε) …«διοικητικής πράξεως» της εν λόγω Χειροτονίας. Δεν θα διολισθήσω, ώστε να σας απαντήσω δια νομικών επιχειρημάτων. Διαπιστώνω, ότι έχετε εγκλωβισθή εις «νομικήν» αντίληψιν των εκκλησιολογικών ζητημάτων, τα οποία έχετε καθήκον έναντι της Εκκλησίας και του Επισκόπου σας να προσεγγίζετε ως πνευματικοί λειτουργοί και ποιμένες.
Επιμένετε να πληροφορηθήτε ονόματα και στοιχεία των αποφοίτων της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, ώστε να προωθήσετε και επιληφθήτε του διορισμού των ως Ιεροψαλτών. Έχετε λησμονήσει, ότι υπάρχουν όργανα κατεστημένα προς τούτο, δια σχετικού Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας, εις ην ανήκετε.
Προβαίνετε εις δημοσίας δηλώσεις και συνεντεύξεις τραυματίζοντες την ηρεμίαν και το κύρος της τοπικής Εκκλησίας.
Εάν τα μέλη του Δ.Σ. αντιλαμβάνεσθε, ότι εις τους σκοπούς του σωματείου εντάσσεται η ανάπτυξις συνδικαλιστικής δράσεως κατά του Πατρός και Ποιμενάρχου σας διαπράττετε μείζον σφάλμα κατά τους Ιερούς Κανόνας. Ούτε νόμιμος, ούτε κανονική είναι τοιαύτη εκτροπή.
Παραβλέπω, επί του παρόντος, ότι, μέχρι τούδε, έχετε υποπέσει, πλειστάκις, σε κανονικά παραπτώματα, κατά παράβασιν των Ιερών Κανόνων (ενδεικτικώς αναφέρω Καν. ΙΗ’ της εν Χαλκηδόνι Δ’ Οικουμ. Συνόδου, ΛΔ’ της εν Τρούλω Πενθέκτης Οικουμ. Συνόδου). Επειδή, όμως, διαπιστώνω, ότι η μακρόθυμη πατρική σιωπή μου δεν εξετιμήθη πνευματικά, όπως ωφείλατε να κάνετε, σας προσκαλώ να επανεντροχιασθήτε εις την κανονικήν και εκκλησιολογικήν πορείαν της Εκκλησίας, ειδάλλων θα αναγκασθώ να ενεργήσω σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνας, την τήρησι των οποίων υποσχέθηκα στην Ομολογία της Χειροτονίας μου, αλλά και κατοχυρώνει το άρθρον 3 του Ελληνικού Συντάγματος».
Μετά πατρικών ευχών
Ο Μητροπολίτης Χίου
Διονύσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: