Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

ΚΣΤ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας

Πρωτ. 2276
Ἀριθμ. Διεκπ. 1244 
Ἀθήνῃσι 6ῃ Ἰουνίου 2014

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 16ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., ἀνακοινούμεθα ὑμῖν, ὅτι ἀπό 3ης ἕως 5ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποιηθήσεται ἐν Λαμίᾳ, τῇ πρόφρονι ἀνταποκρίσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, ἐν τῷ Πνευματικῷ Κέντρῳ Νεότητος, ἡ «ΚΣΤ΄ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», ἔχουσα ὡς θέμα : «Ἐξωχριστιανικές, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές θεωρήσεις περί τοῦ Χριστοῦ», διοργανουμένη ὑπό τῆς παρ᾿ ἡμῖν Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων.

Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἀρτιωτέρας διοργανώσεως τῆς ἐν λόγῳ Συνδιασκέψεως, γνωρίζομεν ὑμῖν τά ἀκόλουθα :

1.Ὁ συντονισμός τοῦ Προγράμματος τῆς Συνδιασκέψεως ἀνετέθη τῇ καθ' ἡμᾶς Συνοδικῇ Ἐπιτροπῇ ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῷ Γραμματεῖ αὐτῆς Αἰδεσιμολογιωτάτῳ Πρωτοπρεσβυτέρῳ κ. Κυριακῷ Τσουρῷ, πρός ὅν δύνασθε ἵνα ἀπευθύνησθε διά πᾶσαν πληροφορίαν (τηλ. 210 7272240 - 3 καί Fax 210 7272244).

2.Διά τήν ἐξασφάλισιν πληρεστέρας καί συστηματικωτέρας συνεργασίας καί ἐνημερώσεως, ἐνδείκνυται ἡ παρουσία τοῦ μονίμου Ἐντεταλμένου ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τάς Συνδιασκέψεις ταύτας, ὅστις, ἕνεκα τῆς συνεχοῦς ἐνασχολήσεως αὐτοῦ ἐπί τοῦ εἰδικοῦ τούτου καί σημαντικοῦ ποιμαντικοῦ τομέως, δύναται νά ἐνημερώνηται καί νά ἐνημερώνῃ ἁρμοδίως διά τήν οὐσιαστικήν ἀξιοποίησιν τῶν Πορισμάτων τῶν Συνδιασκέψεων τούτων καί νά συνεργάζηται μετά τοῦ Γραφείου τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς.

3.Προκειμένου νά ἐξασφαλισθῇ ἡ διαμονή τῶν Συνέδρων εἰς ξενοδοχεῖον, ἕκαστος τῶν Ἐντεταλμένων δέον, ὅπως ἀποστείλῃ ἀνυπερθέτως μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., συμπεπληρωμένον τό ἐσώκλειστον «Δελτίον Συμμετοχῆς» του. Δεδομένης τῆς περιωρισμένης δυνατότητος φιλοξενίας, εἶναι πρόδηλον ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά γίνουν δεκτοί συνοδοί τῶν Ἐντεταλμένων. Οἱ Ἐντεταλμένοι θά φιλοξενηθοῦν εἰς δίκλινα δωμάτια, ἀποκλειομένης τῆς φιλοξενίας αὐτῶν εἰς μονόκλινα.

4.Τά ἔξοδα διαμονῆς θά βαρύνουν τήν Ἐκκλησιαστικήν Κεντρικήν Ὑπηρεσίαν Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.), τά ἔξοδα διατροφῆς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φθιώτιδος, τά δέ ἔξοδα μετακινήσεως τάς κατά τόπους Ἱεράς Μητροπόλεις.

5.Ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδιασκέψεως ἔχει προγραμματισθῆ διά τήν Δευτέραν 3ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 17.00, εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ἐν Λαμίᾳ.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: