Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Περί χρηματοδοτήσεως προγραμμάτων τοῦ Ν. 4254/2014

Ἀριθμ. Πρωτ. 2532
Διεκπ. 1380
Ἀθήνῃσι 18ῃ Ἰουνίου 2014

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Ἰουνίου 2014, γνωρίζομεν Ὑμῖν ὅτι, συμφώνως πρός τόν Ν. 4254/2014 (Κεφ. Α΄ ἄρθρ. 1 § Α2), προβλέπεται ἡ χρηματοδότησις προγραμμάτων ἤ δράσεων δι’ ἀστέγους καί ἄτομα τῶν ὁποίων αἱ συνθῆκαι διαβιώσεως δέν διασφαλίζουν τήν δυνατότητα τῆς καθημερινῆς σιτίσεως. Ἐν τῷ πλαισίῳ τούτῳ, συμφώνως δέ τῷ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. Δ28/15777/1187/14.5.14 ἐγγράφῳ τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καί Προνοίας καί προκειμένου νά διερευνηθῇ ἡ δυνατότης ἐνισχύσεως τῶν συσσιτίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν λοιπῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, οἱ φορεῖς οἱ ὁποῖοι διενεργοῦν αὐτά, Ἱεραί Μητροπόλεις, Ἱεροί Ναοί καί Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, δέον νά ὑποβάλουν κατά τόν ἐπισυναπτόμενον πίνακα τά κάτωθι στοιχεῖα πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἵνα ἀποσταλοῦν ἐν συνεχείᾳ εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐργασίας: 1) Ἐποπτεύουσαν ἐκκλησιαστικήν ἀρχήν, 2) Ἐκκλησιαστικόν φορέα, 3) Συχνότητα λειτουργίας, 4) Ἀριθμόν ἐξυπηρετουμένων, 5) Τόπον παρασκευῆς ἤ διαθέσεως 6) Ἐτησίαν δαπάνην λειτουργίας συσσιτίου καί 7) Ἐτησίαν δαπάνην παροχῆς δεμάτων (ξηρᾶς τροφῆς). 

Οἱ ἀπαντήσεις θά θεωρηθοῦν ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, ἡ δέ Συνοδική Ἐπιτροπή Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας θά συγκεντρώσῃ τά στοιχεῖα. 

Ἡ ἐπιχορήγησις θά πραγματοποιηθῇ διά συνάψεως προγραμματικῶν συμβάσεων διά τήν ἐνίσχυσιν τῶν συσσιτίων μεταξύ τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας καί τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως κεχωρισμένως, ὥστε ἐξ αὐτῶν νά προκύψουν καί αἱ χρηματοδοτήσεις.

Ἐπιπλέον, Σᾶς ἐνημερώνομεν ὅτι, συμφώνως τῷ σχετικῷ Ἐγκυκλίῳ Σημειώματι τοῦ ὡς ἄνω Ὑπουργείου, διά τήν κάλυψιν τῶν δαπανῶν λειτουργίας τῶν συσσιτίων ἐπιβάλλεται νά ὑποβάλλωνται Προϋπολογισμός ἐσόδων καί ἐξόδων, Ἀπολογισμός καί Ἰσολογισμός τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἐπιπλέον νά προσκομίζωνται τά τιμολόγια ἀγορᾶς ἀγαθῶν, ἐπικεκυρωμένα, καθώς καί τό γραμμάτιον εἰσπράξεως ἐκ τοῦ λογιστηρίου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τέλος, ἀναγκαία καθίσταται ἡ τήρησις λεπτομερῶν στοιχείων τῶν ἐπωφελουμένων ἐκ τῶν συσσιτίων τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε ἐάν ταῦτα ζητηθοῦν νομίμως, να τίθενται πρός πιστοποίησιν, ἔναντι τοῦ Ὑπουργείου, τῆς πλήρους διαφανείας τῆς λειτουργίας τῶν δομῶν αὐτῶν. 

Πρός τούτοις, παρακαλοῦμεν Ὑμᾶς, ἐφ’ ὅσον συμφωνῆτε πρός τάς ὑποχρεώσεις ἔναντι τοῦ Ὑπουργείου αἱ ὁποῖαι ἀπορρέουν διά τήν ὑπογραφήν τῶν Προγραμματικῶν Συμβάσεων, ὅπως συμπληρώσητε τόν σχετικόν πίνακα καί ἀποστείλητε αὐτόν τῆ Ἱερᾶ Συνόδῳ ἐντός δέκα ἡμερῶν ἀπό τῆς λήψεως αὐτοῦ, ὥστε νά καταστῇ δυνατή ἡ ἐνίσχυσις τῶν ὡς ἄνω δράσεων, πρός ἀνακούφισιν τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας. 

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: