Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 736/246/21-3-2013 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2938 «Περί τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων»

Ἀρ.  Πρωτ.: 736
Ἀρ.  Διεκπ.: 246
Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τήν ὑπ’ ἀριθ. 2938/1111/568/ 13-3-2013 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, «περί τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων», ἡ ὁποία δέον νά ἀναγνωσθῇ, ἐπ’ Ἐκκλησίας, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 7ην μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ.. μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
Ἀριθμ. Πρωτ. 1111
Ἀριθμ. Διεκπ. 568
Ἀθήνῃσι 13ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2938
Θέμα: «Περί τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων»
Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
 Μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ἑβδομάδα αὐτή πού πέρασε, μέ ἀποκορύφωμα τή σημερινή μεγάλη ἡμέρα τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἔχει ἀφιερωθεῖ στίς ἱερατικές κλήσεις. Καί ἀπευθύνει λόγο ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πρός τό ποίμνιό Της καί τό καλεῖ νά συμβάλει, ὥστε νά αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν νέων, οἱ ὁποῖοι θά προσέλθουν στό Ἱερό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης γιά νά ὑπηρετήσουν τό Ἱερό Θυσιαστήριο. Νά γίνουν Ἱερεῖς, νά λειτουργοῦν, νά κηρύττουν καί νά ποιμαίνουν τόν Λαό τοῦ Θεοῦ. Νά λάβουν αὐτό τό ἰδιαίτερο χάρισμα, τό μέγα τῆς Ἱερωσύνης Ἀξίωμα, καί νά καταστοῦν Λειτουργοί τοῦ Ὑψίστου, διδάσκαλοι καί καθοδηγητές τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, καί Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας. Καί βέβαια αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνει μέ παραινέσεις καί μέ παρεμβάσεις, οὔτε μέ ἐξαναγκασμούς ἤ μέ τάματα, ἀλλά αὐτό τό κάνει ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Εὐδοκεῖ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἐπιλέγει τούς μέλλοντες Ἱερεῖς καί τούς καταξιώνει τῆς Χάριτος. Ἐπειδή ὅμως ἀπό τήν πείρα γνωρίζουμε ὅτι πάρα πολλές κλίσεις συμπνίγονται καί μαραίνονται, καί παρουσιάζεται συχνά τό φαινόμενο ἕνας νέος νά μήν τολμᾶ νά ἐκδηλώσει αὐτή τήν ἰδιαίτερη κλίση του στήν οἰκογένεια ἤ στό περιβάλλον του, ἐπειδή φοβᾶται αὐτά πού θά ἀντιμετωπίσει, προσκρούοντας στήν ἄρνηση καί στήν ἀπόρριψη ἀπό τούς ἴδιους τούς γονεῖς του, ἀπό τούς οἰκείους κι ἀπό τούς φίλους του, ἤ συμβαίνει γιά τούς ἴδιους λόγους νά μήν καλλιεργεῖ τήν κλίση του αὐτή ἀπό ἐντροπή ἤ ἀπό ἀτολμία, καλοῦμε ὅλους σας νά συμβάλετε θετικά, ὥστε νά ἐνθαρρύνονται οἱ νέοι οἱ ἐφιέμενοι νά ἱερωθοῦν.
 Ἀνάμεσά μας, βρίσκονται αὐτοί πού ὀνομαστί ὁ Θεός τούς ἐκλέγει καί τούς καλεῖ νά ἱερατεύσουν τήν δική Του ἱερατεία. Μερικῶν ἡ κλίση ἔχει ἀρχίσει νά διαφαίνεται. Πλησιάζουν τά ἱερά ἀναλόγια, διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα, κρατοῦν θυμιατήρια καί τά ἱερά μας σύμβολα καί χαίρουν. Χαρεῖτε τα καί ἐνθαρρύνετέ τα. Ἐπαινέστε τα, πέστε τους ἕνα καλό λόγο, συγχαρεῖτε τούς γονεῖς τους, πεῖτε τους γιά τήν μεγάλη τιμή πού τούς κάνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Μήν τά ἀπαξιώνετε, μήν τά περιφρονεῖτε. Μήν μπαίνετε μπροστά στόν Κύριο, τήν ὥρα πού ἔχει βγεῖ νά καλέσει ἐργάτες στόν ἀμπελώνα Του. Σκεφθεῖτε ὅτι τά σημερινά παιδιά γίνονται ἱερεῖς σέ ἀφιλόξενη καί σκληρή γιά τούς ἱερεῖς ἐποχή. Τώρα πού οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου, τεχνοκράτες καί οἰκονομικοί ἀμύντορες, περιφρονοῦν τούς ἱερεῖς ὡς μή παραγωγικούς, σεῖς ἐνθαρρύνετε τούς νέους αὐτούς ἄνδρες πού πέφτουν στό πέλαγος τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ γιά νά προσφέρουν ἔργο. Ἔργο λειτουργικό, ποιμαντικό, διδακτικό. Νά χειραγωγήσουν ψυχές στόν Κύριο. Χωρίς νά φοβοῦνται τό ἄμισθον τῆς Ἱερωσύνης, προετοιμάζονται, σπουδάζουν, κοπιάζουν νά προετοιμασθοῦν γι’ αὐτή τήν διακονία.
 Ὑποδεχθεῖτε τους στό ἱερό θυσιαστήριο, στόν ἄμβωνα, στήν καρδιά σας τήν ἴδια, μέ θαυμασμό, μέ ἀγάπη, μέ χαρά, μέ ἀγαλλίαση. Ἔρχονται σάν ἀνθισμένοι νέοι βλαστοί νά μᾶς ἐνθαρρύνουν, νά φορτίσουν μέ ἐλπίδες τήν ἱερατική οἰκογένεια, τό τίμιον Πρεσβυτέριον τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας κι ἐμᾶς ὅλους, τόν Λαό τοῦ Θεοῦ τόν ἅγιο.
 Ἐλᾶτε λοιπόν νά ἐνθαρρύνουμε τούς νέους πού ἀνεβαίνουν μέ ἱερό ἐνθουσιασμό τίς βαθμίδες τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου. Ἄς ἀκολουθήσουμε τούς πατέρες μας, πού τιμοῦσαν τούς Ἱερεῖς. Πού τούς τάιζαν καί τούς πότιζαν καί συγχρόνως τούς φιλοῦσαν τά χέρια. Καί σεῖς πρό πάντων, ἀδελφοί μας, προσευχηθεῖτε νά δίνει ἀξίους Ἱερεῖς ὁ Θεός στήν Ἐκκλησία Του.

Μέ ἄπειρες ἐν Κυρίῳ Εὐχές
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος
† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος, 
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς, 
† Ὁ Δράμας Παῦλος, 
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος, 
† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας, 
† Ὁ Κορίνθου Διονύσιος, 
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος,
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος, 
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος, 
† Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ, 
† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης, 
† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: