Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 802/237/21-3-2013

Ἀρ.  Πρωτ.: 802
Ἀρ.  Διεκπ.: 237
Ἐν Χίῳ τῇ 19ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι, λόγῳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα  τό ὁποῖον θά ἑορτασθῇ τήν 5ην Μαΐου 2013, αἱ ἑορταί τῶν Ἁγίων αἱ ὁποῖαι συμπίπτουν κατά τήν περίοδον αὐτήν θά διεξαχθοῦν ὡς ἀκολούθως:
6.5.2013.  Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου.  Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
7.5.2013.  Τρίτη      τῆς Διακαινησίμου.  Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγ. Εἰρήνης καί τῶν Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης
8.5.2013   Τετάρτη   »                  »              Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου
9.5.2013   Πέμπτη    »                  »              Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μάρκου
10.5.2013   Παρασκευή τῆς          »               Ἡ ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
11.5.2013    Σάββατον τῆς            »              Ἡ ἑορτή  τοῦ Ἁγίου Μακαρίου
12.5.2013   Κυριακή τοῦ Θωμᾶ             Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγ. Χριστοφόρου -Ἁγ. Ἐφραίμ.
Ἐπίσης παραγγέλομεν, ὅπως κατά τήν τέλεσιν τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων φέρητε ἄμφια χρώματος μώβ (ὄχι μαῦρα), κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἱ. Ἐπιταφίου λευκά καί κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀναστάσεως λευκόχρυσα (καί ὄχι κόκκινα).
 Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: