Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 801/236/21-3-2013

Ἀρ.  Πρωτ.: 801
Ἀρ.  Διεκπ.: 236
Ἐν Χίῳ τῇ 19ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος παραγγέλομεν ὑμῖν ὅπως φροντίσητε καί καταλύσητε τόν καθαγιασμένον Ἅγιον Ἄρτον τῆς Μεγάλης Πέμπτης (Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ), ὁ ὁποῖος τυχόν ἔχει ἐναπομείνει εἰς τό Ἱερόν Ἀρτοφόριον Παρεκκλησίου ἤ Ἐξωκκλησίου τινός τῆς Ἐνορίας ἡμῶν, ἀφοῦ τελέσητε τήν Θείαν Λειτουργίαν κατά Σάββατόν τι καί μή μεταφέρητε τοῦ λοιποῦ ἕτερον εἰς Παρεκκλήσια ἤ Ἐξωκκλήσια.
Ἐπίσης παρακαλοῦμεν ὅπως πληροφορήσητε τήν Ἱ. Μητρόπολιν ἐάν ὑπάρχῃ Παρεκκλήσιον ἤ Ἐξωκκλήσιον τιμώμενον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου  Νεομάρτυρος Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου, τοῦ ἐν Χίῳ μαρτυρήσαντος κατά τό ἔτος 1813 ἤ φορητή Εἰκών ἤ τοιχογραφία τοῦ ὡς ἄνω Νεομάρτυρος προκειμένου τά στοιχεῖα αὐτά νά συμπεριληφθοῦν εἰς τό Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τοῦ ἔτους 2014, τό ὁποῖον θά εἶναι ἀφιερωμένον εἰς τόν βίον καί τό μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ἀγγελῆ
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: