Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Τι είναι οι Αρχιερατικές Περιφέρειες ?

Κάθε Μητροπολίτης, για την καλύτερη διοίκηση της μητροπολιτικής του περιφέρειας, αλλά και την εξυπηρέτηση των αναγκών του ποιμνίου του, δύναται να χωρίσει αυτή σε αρχιερατικές περιφέρειες (ή επιτροπείες), καθεμία εκ των οποίων περιλαμβάνει ένα υποσύνολο των Ενοριών της Μητροπόλεως, χωρίς όμως να αποτελεί και αυτοτελή εκκλησιαστική οργανωτική μονάδα.

Κύριο κριτήριο για τη δημιουργία των περιφερειών αυτών αποτελεί η γεωγραφική μορφολογία της Μητροπόλεως. Απομακρυσμένες περιοχές απαρτίζουν μία αρχιερατική περιφέρεια με επικεφαλής έναν έγγαμο, συνήθως, κληρικό της, τον Αρχιερατικό Επίτροπο, που διορίζει με πράξη του ο Μητροπολίτης και ο οποίος επιφορτίζεται με την έκδοση αδειών γάμου και την εποπτεία των κληρικών της αρχιερατικής του περιφέρειας. 

Ουσιαστικώς, ο Αρχιερατικός Επίτροπος είναι ο σύνδεσμος Μητροπολίτη και κληρικών της αρχιερατικής περιφέρειας. Μπορεί να συγκαλεί, εξ ονόματος του Επισκόπου, τους υπό την εποπτεία του κληρικούς, να τους ενημερώνει για διοικητικά και πνευματικά θέματα, να τους νουθετεί και να τους ελέγχει.

Σε πολλές Μητροπόλεις διορίζεται από τον Μητροπολίτη και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, συνήθως τακτικός Εφημέριος, υπεύθυνος για την εποπτεία και τον συντονισμό των Αρχιερατικών Επιτρόπων και κατ’ επέκταση του κλήρου της Μητροπόλεως. 

Μεριμνά για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Ενοριών και Μονών. 

Εποπτεύει τους Εφημέριους που διακονούν στα κοιμητήρια, τα νοσηλευτικά και λοιπά ιδρύματα, και καθορίζει το πρόγραμμα των εφημεριών τους.

Εν απουσία Πρωτοσύγκελλου, είθισται ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος να αναλαμβάνει καθήκοντα προϊσταμένου των Μητροπολιτικών Γραφείων. 

Στην περίπτωση αυτή ασκεί και διοικητικά καθήκοντα στο νομικό πρόσωπο της Μητροπόλεως.

Με τον κανονισμό 230/2012 ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και οι Αρχιερατικοί επίτροποι επιφορτίζονται με την αξιολόγηση των Εφημερίων όπως ορίζει η παρ 1 του Άρθρου 11


ΑΡΙΘΜ. 230/2012/12 (ΦΕΚ 73 Α/9-4-2012) : Περί Εφημερίων και Διακόνων.


Άρθρο 11
Αξιολόγηση Εφημερίων
1.  Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους συντάσ­σεται έκθεση αξιολογήσεως του Εφημερίου. Ο τύπος της εν λόγω εκθέσεως ορίζεται με απόφαση της Δ.Ι.Σ. Στο πρώτο μέρος αυτής, ο Εφημέριος αναπτύσσει την εφημεριακή του διακονία. Στο δεύτερο μέρος αξιολο­γείται από τον Αρχιερατικό Επίτροπο της περιφερείας του και στο τρίτο από τον Πρωτοσύγκελλο ή τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, της κρίσεως των ανωτέρω θεωρούμενης υπό του οικεί­ου Μητροπολίτου. Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση του Εφημερίου ενεργείται κατά τα κριτήρια της παραγρά­φου 3 του παρόντος άρθρου.

ΠΗΓΗ
 Η περιφερειακή οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος,
Ι. Μητροπόλεις-Ενορίες
(Βασίλειος Τρομπούκης · επιμέλεια σειράς Ι. Μ. Κονιδάρης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Σάκκουλας Αντ. Ν., 2012. - 346σ. - (Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου · Σειρά Β: Μελέτες)

Αναδημοσίευση από efimeriosgr.blogspot.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: