Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 86/46/16-01-2013

Ἀριθ. Πρωτ.: 86
Ἀριθ. Διεκπ.: 46
Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Ἰανουαρίου 2013 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Μετά τῆς δεούσης φροντίδος καί ὁλοθύμου ἀγάπης ἡ Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ φιλοπόνως τό πολύπλευρον κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον Αὐτῆς. Ἐχομένη τῶν ἐντολῶν καί, κυρίως, τοῦ παραδείγματος τοῦ Θείου Αὐτῆς Δομήτορος, ὁ Ὁποῖος δι’ ἄκραν φιλανθρωπίαν προσέφερεν Ἑαυτόν ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας, μεριμνᾷ ἀδιαλείπτως διά τόν πάσχοντα ἄνθρωπον, τήν ἀξιοσέβαστον αὐτήν εἰκόνα τῆς ἀρρήτου δόξης τοῦ Θεοῦ, συντηροῦσα Φιλόπτωχα Ταμεῖα, Γεύματα Ἀγάπης (Συσσίτια), Ἰματιοθήκη Ἀγάπης, Διακονίαν Ἀσθενῶν, Βοηθήματα Φοιτητῶν καί γενικῶς ἔργα προερχόμενα ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Κυριακῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης.
Διά τό ἔργον αὐτό ὀφείλομεν ὅπως δῶμεν δόξαν τῷ Θεῷ καί θῶμεν τοῦτο ἐπί τήν λυχνίαν, προκειμένου ἵνα λάμψῃ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ, πρός τιμήν καί ἔπαινον τῶν εὐεργετῶν καί τῶν ἐθελοντικῶς ἐργαζομένων εἰς αὐτό, ἀλλά καί ὑπεύθυνον ἐνημέρωσιν τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς Πατρίδος ἡμῶν, ὅστις, παρά τήν ἐπιχειρουμένην ὑπό τινων κατά καιρούς ὑποβάθμισιν τοῦ προσφερομένου ὑπό τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας ἔργου, ἐμπιστεύεται Αὐτήν ὡς φιλόστοργον μητέρα καί πνευματικήν τροφόν αὐτοῦ.
Ὅθεν, κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 85/68/10.1.2013 Συνοδικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος, παρακαλοῦμεν, ὅπως ὑποβάλητε, ἕως 5ης Φεβρουαρίου 2013, τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, συμπληροῦντες τόν συνημμένον Πίνακα, τόν Ἀπολογισμόν τῶν Δαπανῶν διά τήν λειτουργίαν τῆς ἀνωτέρω Διακονίας διά τό Οἰκονομικόν Ἔτος 2012, κατά Ἵδρυμα καί Ταμεῖον, ἐπιμέρους καί συγκεντρωτικῶς.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: