Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Έως τις 30 Απριλίου 2013 η ένταξη των Ιερών Μητροπόλεων στην ΕΑΠ.

ΕΩΣ ΤΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α ο Ν. 4111/2013

Άρθρο 13

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

5.α.Οι πάσης φύσεως αποδοχές του εφημεριακού κλήρου και του λοιπού προσωπικού των Ιερών Μητροπόλεων που καταβάλλονται από τον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό με τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου» βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον οποίο γράφονται ειδικές προς τούτο πιστώσεις. Ως πάσης φύσεως αποδοχές νοούνται ο βασικός μισθός ή ημερομίσθιο και ο,τιδήποτε συνεντέλλεται με αυτόν και καταβάλλεται με μισθοδοτική κατάσταση.

β. Ο τηρούμενος στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες λογαριασμός με τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου» καταργείται την 30ή Απριλίου 2013.

γ. Οι Ιερές Μητροπόλεις υποχρεούνται να εντάξουν την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2013. Έως την ημερομηνία αυτή, είναι δυνατή η καταβολή των ως άνω αποδοχών μέσω του εκτός προϋπολογισμού λογαριασμού με τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: