Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· βεβαιωθέντων αὐτῶν διά τῆς εὐλογίας, ὅτι σύ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτής τοῦ κόσμου. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 110/47/17-01-2013

Ἀριθ. Πρωτ.: 110
Ἀριθ. Διεκπ.: 47
Ἐν Χίῳ τῇ 17ῃ Ἰανουαρίου 2013 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
Διά τοῦ παρόντος, ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν καί αὖθις, ὅτι, διά τά Ψυχοσάββατα (πρό τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω καί πρό τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς) δέν θά τελεῖται τό Ἱ. Μυστήριον τοῦ Γάμου, ἐνῶ ἐπιτρέπεται ἡ τέλεσις κατά τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς.
Ἐπίσης ἀπό τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου μέχρι καί τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ δέν θά παρατίθενται κόλλυβα εἰς τούς Ἱ. Ναούς πρός τέλεσιν Μνημοσύνων καί δέν πρόκειται νά ὑπάρξῃ ἐξαίρεσις.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: