Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

Εφημερίδα "η Αλήθεια": Στον κόσμο του ο Δεσπότης...

Γράφει η Αλήθεια:

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
Στον κόσμο του ο Δεσπότης…
30/6/2009


Φαίνεται από πολλά ―και απ’ τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα τοπικά ζητήματα της εκκλησίας (τον πατ. Αντώνιο Παπανικολάου τον έφερε στη Χίο ο Δήμος Καρδαμύλων και με το θέμα των προβολέων η εκκλησία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα), όμως, όπως προκύπτει, απ’ την παρακάτω επιστολή του Μητροπολίτη στον Αιδ. Πρωτ. Γ. Κων/νου εφημέριον του Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς…― ότι είτε οι σύμβουλοί του τον κρατούν σε μια εικονική πραγματικότητα, ή ο ίδιος είναι εκτός τόπου και χρόνου ή και τα δύο μαζί.


Ο Χίου Διονύσιος όχι μόνο αρνείται να δεχτεί την πραγματικότητα, τη λειτουργία δηλαδή ενός δυναμικού Συνδέσμου Κληρικών, αλλά με τα λόγια άλλου Μητροπολίτη συμπληρώνει με αυθαίρετο τρόπο το νόμο… και, εκτός των όσων προβλέπει ο τελευταίος για την αναγνώριση ενός συνδέσμου, προσθέτει και τη δική του έγκριση…


Είναι βέβαιο μετά ταύτα ότι ο Σύνδεσμος Κληρικών πρέπει ν’ αφήσει τα «μεσοβέζικα» (περί πατέρων, μητέρων και όλα τα θρησκευτικοπλαστικά) και να συγκρουστεί με το κατεστημένο, γιατί περί αυτού πρόκειται.


Ακολουθεί η επιστολή του Μητροπολίτη:


«Προς τον Αιδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον


Γεώργιον Κωνσταντίνου


Εφημέριον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου


Εις Καλλιμασιάν


Εμελετήσαμεν την, απο 9-6-2009 επιστολήν σας και τας, εν αυτή, προτάσεις σας. Η υποβολή τούτων εγγράφως δεν ήτο διόλου απαραίτητος και δεν συντρέχει λόγος να επικοινωνούμεν δι’ αλληλογραφίας.


Ημείς, εν αγάπη πολλή και εν κατανοήσει προς πάντα Κληρικόν μας, κατά τα τριάκοντα συναπτά έτη της υφ’ ημών διαποιμάνσεως της θεοφρουρήτου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, αποβλέποντες πάντοτε προς το συμφέρον του Χριστεπωνύμου Πληρώματος και την, κατά την ποιμαντικήν ημών κρίσιν, καλύτεραν εξυπηρέτησιν των πνευματικών αναγκών του, ενεργούμεν συν τω Νόμω υπό το Όμμα «του ετάζοντος καρδίας και νεφρούς» Κυρίου και, επί τούτοις, ευχαρίστως ακούομεν εν τω Γραφείω ημών πάντας τους προσερχομένους, Κληρικούς τε και λαϊκούς.


Δεν θα επιμείνωμεν εις το κάπως σκαιόν ύφος της επιστολής, το οποίον είναι βεβαίως ανάρμοστον με την πνευματικήν σχέσιν, που μας συνδέει και παραπέμπει εις υποβολήν απαιτήσεων από εργαζόμενον εις εργοδότην. Χρήσιμον, όμως, θα ήτο να θέσωμεν υπ’ όψιν υμών τα όσα, επίκαιρα εν προκειμένω, αναφέρει ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός, εις την Εισήγησιν αυτού «Νομοκανονική θεώρησις του Ι.Σ.Κ.Ε.» γενομένην κατά την τακτικήν Σύγκλησιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Αθήναι 5-14 Οκτωβρίου 1999): «…οι Πρεσβύτεροι και οι Διάκονοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας δεν έχουν εργοδότες, ούτε προϊσταμένους. Η Εκκλησία είναι Μάνα όλων μας και οι Επίσκοποι πατέρες και αδελφοί μας, οι οποίοι φροντίζουν δια πάσας τας ανάγκας, υλικάς και πνευματικάς του Ποιμνίου τους… εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν Κλήρος και Λαός είμεθα το μυστικόν σώμα του Κυρίου… κάθε κίνησις διασπάσεως του σώματος των Μελών της Εκκλησίας και των κανονικών δομών αυτής δια του συνδικαλισμού, της δημιουργίας Σωματείων Συλλόγων, Εταιρειών κ.λπ.… είναι αντι-γραφική και αντικανονική, όταν γίνεται άνευ της αδείας του Επισκόπου και της Εκκλησίας μας… Δια να συσταθεί και Κανονικώς Ορθόδοξον χριστιανικόν Σωματείον, Σύλλογος, Σύνδεσμος, εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, ΕΠΕ κ.λπ. εκτός των άλλων νομίμων απατείται όπως το καταστατικόν του έχη την έγκρισιν του επιχωρίου Μητροπολίτου…».


Μετά πατρικών ευχών


Ο Μητροπολίτης


Δεν υπάρχουν σχόλια: