Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 291/131/3-2-2014 ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 291
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 131
Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Φεβρουαρίου 2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα
Εἶναι εἰς ὅλους γνωστόν, ὅτι ἰσχυρές σεισμικές δονήσεις ἐσημειώθησαν προσφάτως εἰς τήν Κεφαλληνίαν μέ ἀποτέλεσμα νά εὑρεθοῦν συνάνθρωποί μας ἄστεγοι καί μάλιστα κάτω ἀπό δύσκολες καιρικές συνθῆκες.
Ὡς ἐκ τούτου ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν λόγῳ τῆς κρισιμότητας τῆς καταστάσεως«ποιεῖ ἐκκλησιν» πρός ὅλους, ὅπως συγκεντρώσουν κουβέρτες, τίς ὁποῖες μποροῦν νά ἀποστείλουν εἴτε στήν «Ἱματιοθήκη τῆς ἀγάπης» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (τηλ. 6937151438 καί 6938745553) κατά τίς ἡμέρες Τρίτη 4 Φεβρουαρίου καί Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, κατά τίς ὧρες 9,30 π.μ. ἕως 12,30 μ.μ. καί 4 – 6 μ.μ., εἴτε στούς Ἐνοριακούς Ἱ. Ναούς.
Οἱ κουβέρτες πρέπει νά εἶναι πλυμμένες, καθαρές καί σέ καλή κατάσταση.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
Σημείωσις: Παρακαλοῦμε τούς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς νά ἀποστέλλουν ἄμεσα στήν «Ἱματιοθήκη» τίς κουβέρτες τίς ὁπόῖες συγκεντρώνουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: