Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Έκτακτη Συνέλευση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ἀριθμ. Πρωτ. 560
Διεκπ. 276 
Ἀθήνῃσι 7ῃ Φεβρουαρίου 2014

Π Ρ Α Ξ Ι Σ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει :
1.Τάς διατάξεις τῆς παραγράφου 1 περίπτ. β΄ καί παραγράφου 2, τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».
2.Τήν ἀπό 3.2.2014 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

Σ υ γ κ α λ ο ῦ μ ε ν

τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἔκτακτον Συνέλευσιν Αὐτῆς, ἀπό 25ης ἕως 27ης μηνός Φεβρουαρίου 2014, ὁρίζομεν δέ τόπον Συνεδριάσεως τήν αἴθουσαν τῶν Συνεδριῶν τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου (Ἰασίου 1) καί ὥραν ἐνάρξεως τῆς Συνεδρίας τήν 9ην πρωινήν.

Τῇ 25ῃ Φεβρουαρίου 2014 τελεσθήσεται Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Πετράκη ὑπό τοῦ νεωτέρου τῇ τάξει Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου, συνῳδά τῷ ἄρθρῳ 4, παράγρ. 1, τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 1/1977 Κανονισμοῦ «Περί ᾿Εργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Τρίτη
25η Φεβρουαρίου 2014

6.30 - 8.30 π.μ.

9.00 π.μ.
11.00 π.μ.
11.30 π.μ. 

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τό Συνοδικόν Παρεκκλήσιον τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, Καθολικόν τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Πετράκη, ἱερουργοῦντος τοῦ νεωτέρου τῇ τάξει Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου.
1.Ἐναρκτήριος ῾Ιερά Ἀκολουθία εἰς τό Μέγα Συνοδικόν.
2.Προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας πρός τούς Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Συνέδρους.
3.Ἀντιφώνησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀντιπροέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.
4.Ἐκλογή τῆς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς διά τάς εἰς τόν Τύπον ἀνακοινώσεις.
5. Εἰσήγησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, μέ θέμα: «Ἐνημέρωσις περί τοῦ νέου προτεινομένου μεταλυκειακοῦ προγράμματος ἐκπαιδεύσεως εἰς τά Ἐκκλησιαστικά Λύκεια».
Διάλειμμα. 
6.Συζήτησις ἐπί τῆς ὡς ἄνω Εἰσηγήσεως. 

Τετάρτη
26η Φεβρουαρίου 2014
9.00 π.μ.
11.00 π.μ.
11.30 π.μ. 

Ἐναρκτήριος Προσευχή.
1.Ἀνάγνωσις καί Ἐπικύρωσις τῶν Πρακτικῶν τῆς προηγουμένης Συνεδρίας.
2. Εἰσήγησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, μέ θέμα: «Νέαι δυνατότητες ἀξιοποιήσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας ἐν σχέσει πρός τά τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τῶν εὐαγῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν».
3. Συζήτησις ἐπί τῆς ὡς ἄνω Εἰσηγήσεως.
Διάλειμμα.
4.Εἰσήγησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, μέ θέμα: «Παρουσίασις τῆς προτάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου περί ἱδρύσεως προσωποπαγοῦς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φαρσάλων, ἀποσπωμένης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων».
5. Συζήτησις ἐπί τῆς ὡς ἄνω Εἰσηγήσεως 

Πέμπτη
27η Φεβρουαρίου 2014
9.00 π.μ.
11.00 π.μ.
11.30 π.μ. 

1. Πλήρωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους καί Κατερίνης.
Διάλειμμα.
2. Ψήφισις Κανονισμῶν.
3. Ὑπηρεσιακά θέματα.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: