Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Δισκοφορία ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 4ης μηνός Φεβρουαρίου 2014, ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν τό ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ καί τοῦ Παναγίου Τάφου καθῆκον συμπαραστάσεως τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, καί παρακαλοῦμεν, ὅπως παραγγείλητε τοῖς Εὐλαβεστάτοις Ἐφημερίοις τῆς καθ᾿ ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας τήν περιφοράν τῶν ὡς κάτωθι Δίσκων : 

1.«Ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ» τήν Δ´ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 30ήν Μαρτίου 2014, καταθέτοντες τό συλλεγησόμενον ποσόν εἰς τόν ὑπ' ἀριθμ. 146/558046 - 32 Λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης (Ὑποκατάστημα Μητροπόλεως - Ἀθηνῶν).

2.«Ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου» τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 17ην Ἀπριλίου 2014, καταθέτοντες τό συλλεγησόμενον ποσόν εἰς τόν ὑπ' ἀριθμ. 146/558063 - 30 Λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης (Ὑποκατάστημα Μητροπόλεως - Ἀθηνῶν).

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας ΓαβριήλΔεν υπάρχουν σχόλια: