Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Περί τῆς προβολῆς τοῦ ἐπιτελεσθέντος κατά τό ἔτος 2013 φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων

Αριθμ. Πρωτ. 370
Διεκπ. 325
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014

Μετά τῆς δεούσης φροντίδος καί ὁλοθύμου ἀγάπης, ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπιτελεῖ φιλοπόνως τό πολύπλευρον κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον Αὐτῆς. Ἐχομένη τῶν ἐντολῶν καί, κυρίως, τοῦ παραδείγματος τοῦ Θείου Αὐτῆς Δομήτορος, ὁ Ὁποῖος δι' ἄκραν φιλανθρωπίαν προσέφερεν Ἑαυτόν ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας, μεριμνᾷ ἀδιαλείπτως διά τόν πάσχοντα ἄνθρωπον, τήν ἀξιοσέβαστον αὐτήν εἰκόνα τῆς ἀρρήτου δόξης τοῦ Θεοῦ, συντηροῦσα Φιλόπτωχα Ταμεῖα, Οἰκοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Νοσοκομεῖα, Ὀρφανοτροφεῖα, Κατασκηνώσεις, Συσσίτια, Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεῖα, καί γενικῶς ἔργα προερχόμενα ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Κυριακῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης.

Διά τό ἔργον αὐτό, ὀφείλομεν ὅπως δῶμεν δόξαν τῷ Θεῷ καί θῶμεν τοῦτο ἐπί τήν λυχνίαν, προκειμένου ἵνα λάμψῃ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ, πρός τιμήν καί ἔπαινον τῶν εὐεργετῶν καί τῶν ἐθελοντικῶς ἐργαζομένων εἰς αὐτό, ἀλλά καί πρός ὑπεύθυνον ἐνημέρωσιν τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς Πατρίδος ἡμῶν, ὅστις, παρά τήν ἐπιχειρουμένην ὑπό τινων κατά καιρούς ὑποβάθμισιν τοῦ προσφερομένου ὑπό τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας ἔργου, ἐμπιστεύεται Αὐτήν ὡς φιλόστοργον μητέρα καί πνευματικήν τροφόν αὐτοῦ.

Ὅθεν, ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. καί ἐπί τῷ ὡς ἄνω τέλει, παρακαλοῦμεν ὅπως ὑποβάλητε, ἕως 14ης μηνός Μαρτίου 2014, τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τόν Ἀπολογισμόν τῶν Δαπανῶν διά τήν λειτουργίαν τῶν ἀνωτέρω Ἱδρυμάτων διά τό Οἰκονομικόν Ἔτος 2013, κατά Ἵδρυμα καί Ταμεῖον, ἐπιμέρους καί συγκεντρωτικῶς, κατά τό συνημμένον ὑπόδειγμα.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: