Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Υπολογίζω τη σύνταξή μου απλά και γρήγορα!

Ο υπολογισμός της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3029/2002 (για όσους εξέρχονται μετά την 1/1/2008) και με τους βασικούς μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων για το 2008, θα είναι διαθέσιμος μέσα από το καινούργιο portal της ‘Γενικής Δ/νσης Μισθών και Συντάξεων’, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σημειώσεις: 
Οι υπολογισμοί αφορούν λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς οι οποίοι είναι εν ενεργεία και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν. 
Οι υπολογισμοί δεν καλύπτουν τους υπαλλήλους οι οποίοι προσλήφθηκαν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετά την 1/1/1983 και έχουν διαδοχική ασφάλιση σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, (οι λοιποί καλύπτονται) καθώς και τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά την 1/1/1993.

Δεν υπάρχουν σχόλια: