Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Μεγάλη προσοχή στην διαδικασία χορήγησης ΜΚ

Η διαδικασία χορήγησης Μ.Κ. για τους εφημερίους γίνεται με πράξη του μητροπολιτικού συμβουλίου, ενώ για τους Εκκλησιαστικούς Υπαλλήλους γίνεται με πράξη του Μητροπολίτου. 

(Σύμφωνα με οδηγία - διευκρίνηση από το αρμόδιο γραφείο προσωπικού της Ιεράς Συνόδου.) 

Ακολουθούν δείγματα σχέδια για κάθε περίπτωση. 

1. Σχέδιο Αποφάσεως Μητροπολιτικού Συμβουλίου για την χορήγηση Μισθολογικών κλιμακίων σε Εφημερίους


2. Σχέδιο πράξης Μητροπολίτου για την χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου εκκλησιαστικού υπαλλήλου.

Πράξη …./2012
Ο Μητροπολίτης …………………

Λαβόν ὑπ’ ὄψιν:
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 12,28 & 29 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» όπως συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με την παρ. 7 του άρθρου 1 και την παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α΄ /02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
  2. Τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  3. Τη με αριθμ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του ΓΛΚ, σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 4024/2011.
  4. Τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/941/ΟΙΚ.2517/27-01-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με διευκρινήσεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011.
  5. Την αριθ. οικ. 2/20433/0022/8-3-2012 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου.
  6. Το υπ' αριθμ 7147/3114 -12/12/2011 εγκύκλιον σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την κατάταξη των Εφημερίων στα νέα μισθολογικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου Ν.4024/2011.
  7. Τον ατομικό φάκελο του εκκλησιαστικού υπαλλήλου ..............................
  8. Την αρχική κατάταξη του ανωτέρω υπαλλήλου που έγινε με την αριθ...... διαπιστωτική πράξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου την 1/11/2011.
  9. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω υπάλληλος συμπλήρωσε την απαιτούμενη από το νόμο προϋπηρεσία για τη μετάβαση στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

τη χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου, από την ……/……/……, στ… ………………………………………………………………………….. Εκκλησιαστικό υπάλληλο κλάδου ………., με βαθμό ...... 

Συγκεκριμένα από το μισθολογικό κλιμάκιο ……. του βαθμού ...... μεταβαίνει στο μισθολογικό κλιμάκιο ………. του βαθμού ....., καθώς συμπλήρωσε τον προβλεπόμενο χρόνο υπηρεσίας που είναι …………… (από την ……./……../…… έως την ……../……./…….)

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: