Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

Πρότυπο εγγράφου για δημοσίευση στο ΦΕΚ διορισμού Εφημερίου-Διακόνου.

Πρότυπο εγγράφου για δημοσίευση στο ΦΕΚ διορισμού Εφημερίου-Διακόνου.
Από τον Νοέμβριο 2012  την προς δημοσίευση απόφαση στο ΦΕΚ την κοινοποιούμε και στην Ιερά Σύνοδο. 
 ******************
Πρός
Τό Ἐθνικόν Τυπογραφεῖον
Καποδιστρίου 34
10432  ΑΘΗΝΑΣ

Θέμα: Δημοσίευση (1) μίας ἀπόφασης διορισμοῦ ὑπαλλήλου στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.
Διά τοῦ παρόντος παρακαλοῦμεν, ὅπως δημοσιεύσητε τήν κατωτέρω περίληψιν Πράξεως τοῦ Μητροπολίτη ................

 Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
και τη Εντολή Αυτοῦ
  .......................................

Διά τῆς ὑπ’ αριθμ. ........................... πράξεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου .........................., ἐκδοθείσης συμφώνως πρός τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 37 καί 38 τοῦ Ν.590/1977, τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.3205/2003, τῶν ἄρθρων 16,17 καί 41 παρ.3 τοῦ Ν. 3528/2007, τάς ὑπ’ ἀριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/180/οικ.23803(ΦΕΚ 2824/Β/19-10-2012) και 138243/Α1/6-11-2012 (Α.Δ.Α. Β4289-Α3Η) Ὑπουργικάς Ἀποφάσεις, τό ὑπ' ἀριθμ. 4972/2173/7-11-2012 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν ὐπ ἀριθμ.10/2012 Ἀπόφασην τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, διορίζεται ο ...................................... ὡς Ἱεροδιάκονος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ............................, καί κατατάσσεται εἰς τήν..................Μισθολογικήν Κατηγορίαν καί μέ τό Βαθμό ............ καί μέ τό ...........  Μισθολογικόν Κλιμάκιον.    

(αρ. βεβ. Ἐγγραφῆς στό Μητρῶο Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου..………………………...)
(αρ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικοῦ τοῦ Ὑπουργείου Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καί Ἡλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης..............)

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

  † Ὁ  ....................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: