Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Ἐνημέρωσις περί τῶν διά Νόμων καί Κανονισμῶν ὁριζομένων εἰσφορῶν τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν

Πρωτ. 4265
Αριθμ. Διεκπ. 1833 
Αθήνα 24ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί 
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐν ὄψει τῆς συντάξεως τοῦ Προϋπολογισμοῦ τῶν Ἱερῶν Ναῶν διά τό ἔτος 2013 ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν τάς, ὑπό Νόμων καί Κανονισμῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προβλεπομένας εἰσφοράς ἐπί τῶν ἀκαθαρίστων εἰσπράξεων τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν κατά τό ἄρθρον 6 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 8/1979 Κανονισμοῦ «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν» καί τήν ἀπόδοσίν των συννόμως ὡς κάτωθι :
1.Ὑπέρ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Γραφείου 7% ἐπί τῶν προϋπολογιζομένων
2.Ὑπέρ τοῦ Μητροπολιτικοῦ οἰκήματος 2% ἐπί τῶν προϋπολογιζομένων
3.Ὑπέρ τοῦ Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε 7%,
4.Ὑπέρ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας 3%,
5.Ὑπέρ τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου 0,50% καί
6.Ὑπέρ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας 1%.

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τήν ὑφ’ ὑμῶν ἐνημέρωσιν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς καθ’ ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: