Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Το ιερό παγκάρι ήταν «μείον» το 2009

Οι επενδύσεις, οι μετοχές, οι χορηγίες, τα δώρα και τα παράσημα της Εκκλησίας


Ούτε τα «ιερά οικονομικά» αντέχουν στην πίεση της γενικής κρίσης και παρά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της Εκκλησίας της Ελλάδος (κυρίως σε μετοχές της Εθνικής Τράπεζας) και το πλεόνασμα των 7 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αυτό λογιστικά απεικονίζεται στην ετήσια έκθεση απολογισμού της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ), στην πραγματικότητα «το παγκάρι της Εκκλησίας είναι μείον».

Και αυτό γιατί το τελικό ταμειακό αποτέλεσμα για το οικονομικό έτος 2009 εμφανίζεται -στην ίδια έκθεση- να είναι ελλειμματικό κατά 6 εκατομμύρια ευρώ. Μια «τρύπα» που καλύφθηκε από τα αποθεματικά της Ελλαδικής Εκκλησίας, η οποία εμφανίζεται να ξοδεύει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων της για μισθοδοσία του διοικητικού προσωπικού της, συντήρηση και ασφάλιση των ακινήτων της, πληρωμή του ΕΤΑΚ αλλά και για δημόσιες σχέσεις, δώρα και παράσημα!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η «Κ», οι συνολικές εισπράξεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οικονομικό έτος 2009, ανήλθαν στο ποσό των 32.057.003, 91 ευρώ, ενώ οι πληρωμές έφτασαν τα 37.993.753,43 ευρώ. Ως εκ τούτου, καταγράφεται έλλειμμα 5.936.749,52 ευρώ, που «καλύφθηκε από ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών». Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται αν διαβάσει κανείς τα στοιχεία των καθαρών εσόδων και εξόδων της ΕΚΥΟ για το έτος 2009. Τα έσοδα αγγίζουν τα 20,5 εκατομμύρια και τα έξοδα τα 12,7 εκατομμύρια ευρώ. Από τα ποσά αυτά προκύπτει πλεόνασμα περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, όπως σημειώνεται στην έκθεση, «αποτελεί λογιστική απεικόνιση και μόνον, και ουχί ταμειακόν υπόλοιπον προς ανάλωσιν». Παρά ταύτα το οικονομικό έτος 2009 αποδείχθηκε χρονιά παραγωγικών επενδύσεων για την Εκκλησία.

Ανάπτυξη

«Με κύριο γνώμονα την αναπτυξιακή προοπτική της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οικονομικό έτος 2009 αποτέλεσε μια σημαντική χρονιά λόγω της συμμετοχής της Εκκλησίας της Ελλάδος εις την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ» αναφέρεται στην έκθεση οικονομικού απολογισμού που συνέταξε η ΕΚΥΟ και κατατέθηκε στον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Οπως αναφέρεται, η συμμετοχή της Ελλαδικής Εκκλησίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ έγινε με διαθέσιμα της ΕΚΥΟ. Στελέχη της υποστηρίζουν ότι το ιδιαίτερα υψηλό ποσό που καταβλήθηκε, προήλθε από την εκποίηση ακινήτων στην περιοχή της Βουλιαγμένης. «Αγοράσθηκαν “1.730.077” νέες μετοχές αντί του ποσού “19.549.870,10” ευρώ» αναφέρεται στην απολογιστική έκθεση, δηλαδή η Εκκλησία πλήρωσε 11,30 ευρώ ανά μετοχή. Ωστόσο μερικές εβδομάδες αργότερα η Εκκλησία της Ελλάδος -και σε αντίθεση με παλαιότερες διακηρύξεις της πως δεν «πουλάει»- προχώρησε «διά πρώτη φορά» στην πώληση «515.482 χιλιάδων μετοχών της Εθνικής Τραπέζης εις την μέση τιμή των “23,16” ευρώ ανά μετοχή», εισπράττοντας το ποσό -όπως προκύπτει από τον υπολογισμό- των 11.938.563,10 ευρώ. «Η εν λόγω διαδικασία, η οποία επετέλεσε εις την σημαντικήν αύξησιν των διαθεσίμων της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκρίθη σκόπιμος λόγω της σημαντικής μειώσεως των εσόδων από μισθώματα (απαιτήσεις μη εισπρακτέες) και κυρίως από την μη διανομή μερίσματος από την ΕΤΕ διά την υλοποίησιν του νέου επενδυτικού προγράμματος Αυτής» διευκρινίζεται στην έκθεση της ΕΚΥΟ όπου σημειώνεται ότι η Εκκλησία της Ελλάδος διαθέτει σήμερα 9 εκατ. μετοχές της Εθνικής Τράπεζας.

Πάντως τα έσοδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στηρίζονται κυρίως στα μισθώματα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της (περίπου 11,3 εκατ. ευρώ), στην απόδοση των κεφαλαίων της από πωλήσεις μετοχών και τόκους (6.750.798 εκατ. ευρώ) και σε διάφορες κρατικές ή ιδιωτικές επιχορηγήσεις (2.129.472 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως οι διάφορες επιχορηγήσεις και οι «χορηγίες διά θρησκευτικούς και εθνικούς σκοπούς» της κοστίζουν σχεδόν 5 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχο είναι το ποσό που δαπανά για τη μισθοδοσία του προσωπικού της Συνόδου, όσο και για τις αμοιβές και τις παροχές προς τρίτους.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απολογιστική έκθεση, το οικονομικό έτος 2009 η Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία της Εκκλησίας δαπάνησε 1,785 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση ακινήτων της, περίπου 3,5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη δανειακών αναγκών της, σχεδόν 3 εκατ. ευρώ για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Αλληλεγγύη» -την οποία αποφάσισε να κλείσει την Πέμπτη- καθώς και το ποσό των 703.000 ευρώ για την πληρωμή του ΕΤΑΚ (που αντιστοιχεί στο «ένα τοις χιλίοις» της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΕΚΥΟ).

Προβολή αξίας χιλιάδων ευρώ

Και η Εκκλησία επενδύει στην επικοινωνιακή πολιτική, όπως προκύπτει από την έκθεση οικονομικού απολογισμού στον οποίο αναγράφεται δαπάνη ύψους 229.500 ευρώ για δημόσιες σχέσεις «διά την προβολή της Εκκλησίας της Ελλάδος (προμήθεια δώρων, παρασήμων, συνεδρίων). Επίσης «διά χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας, εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς» η Ελλαδική Εκκλησία δαπάνησε το 2009, το ποσό των 130.000, ενώ «σε συμβούλους, συνεργάτες, ερευνητές, εκτιμητές περιουσίας, λογιστές, δασολόγους κ.ά. των οποίων η συνεργασία ήτο απαραίτητη για τη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση σοβαρών υποθέσεων», κατέβαλε το ποσό των 289.000 ευρώ. Οι αμοιβές των μελών διαφόρων Επιτροπών ανήλθαν στο ποσό των 275.000 ευρώ ενώ «διά μελέτες εκτέλεσης τεχνικών έργων, τοπογραφικών υπηρεσιών και αξιοποιήσεως ακινήτων» δαπανήθηκαν 90.000 ευρώ.

Την ίδια περίοδο για την ενίσχυση των φτωχότερων και των ακριτικών μητροπόλεων το κεντρικό ταμείο της Εκκλησίας διέθεσε το ποσό των 285.000, για την ανέγερση βρεφονηπιακών σταθμών από Μητροπόλεις προσέφερε το ποσό των 310.000, για τις Εκκλησιαστικές Εστίες κατέβαλε 500.000 ενώ οι χορηγίες υποτροφιών ανήλθαν στο ποσό των 620.000 ευρώ. Για τη λειτουργία του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας στην Πεντέλη και του Θεολογικού Οικοτροφείου στην Αγία Βαρβάρα διατέθηκαν 312.000, ενώ για την πρόσθετη ασφάλιση όλων των μοναχών και μοναζουσών της Ελλαδικής Εκκλησίας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, του Σινά και των Ιεραρχών του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας δαπανήθηκαν 96.000 ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα ταμεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας κατέβαλαν επίδομα ύψους 36.000 ευρώ στους οδηγούς των μητροπολιτών μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: