Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Αναγγελία θανάτου του Μακαριστού Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιωακείμ Στρογγυλού


Η Γεραρά Αγιοταφιτική Αδελφότης αναγγέλλει μετά λύπης Κυρίου, αλλά και αναστασίμου ελπίδος, την εις Αυτόν εκδημίαν του αγαπητού μέλους αυτής πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιωακείμ Στρογγυλού.

Ο π. Ιωακείμ Στρογγυλός, γεννηθείς εν έτει 1950, καταγόμενος εκ Χίου, σπουδάσας Θεολογίαν και Νομικήν, προσήλθεν εις ώριμον ηλικίαν εις Ιεροσόλυμα και ενετάχθη εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα. Διετέλεσε καθηγητής της Ιερατικής Σχολής της Αγίας Σιών και ανέλαβε το ανατεθέν αυτώ υπό του μακαριστού Πατριάρχου Διοδώρου έργον της αναδείξεως του ιστορικού βιβλικού χώρου έναντι του προσκυνήματος της Αναλήψεως.

Τούτο μετά ζήλου και επιμελείας έφερεν εις πέρας, ανεγείρας ιερόν ναόν της Αναλήψεως μετ' οικημάτων πέριξ δια την φιλοξενίαν των προσκυνητών.

Ο Κύριος εκάλεσεν αυτόν εις τα θεία σκηνώματα, την Τετάρτην, 14/27-5-2009, παραμονήν της Αναλήψεως, καθ' ην ώραν εδεξιούτο και διηκόνει την Αρχιερατικήν συνοδείαν και τους προσκυνητάς, μετά τον Εσπερινόν εις το προσκύνημα της Αναλήψεως, επιτρέψας αυτώ καρδιακήν προσβολήν, εξ αιτίας της οποίας, μετενεχθείς εις το νοσοκομείον, δεν επανεύρε τας αισθήσεις αυτού.

Η νεκρώσιμος αυτού ακολουθία εψάλη ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, την 3ην ώραν απογευματινήν, εις τον ανεγερθέντα υπ' αυτού ιερόν Ναόν της Αναλήψεως του Κυρίου, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου του Γ', συνιερουργούντων Αυτώ Αρχιερέων και Ιερέων και συμπροσευχομένων πολλών μοναχών, μοναζουσών και πλήθους πιστών.

Η Αδελφότης αυτού δέεται από του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου προς Κύριον δια την ανάπαυσιν της ψυχής αυτού.

Είη αιωνία η μνήμη αυτού.
Εκ της Αρχιγραμματείας
Πηγή: www.romiosini.org.gr/CDAAF04D.el.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: