Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: "Οἱ ρίζες τῆς Εὐρώπης καί τοῦ πολιτισμοῦ της εἶναι ἀναμφίβολα Χριστιανικές, ἔστω κι ἄν ὁρισμένοι σήμερα τίς ἀμφισβητοῦν".


ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ. κ. Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Υ
ΣΤHN ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ (2 – 06 - 2009)

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί λοιποί ἐκλεκτοί Σύνεδροι τῆς Ἡμερίδας Στελεχῶν Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Θεσσαλίας καί Κεντρικῆς Μακεδονίας.

«Διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν» (κεφ. 16-8) διαβάζουμε στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καί παρατηροῦμε μέ δέος ὅτι τό Ἅγιο Πεῦμα ἐμπόδισε τόν Ἀπόστολο Παῦλο νά συνεχίσει τήν πορεία του στή Μικρά Ἀσία καί ἐνῶ εὑρίσκετο στήν Τρωάδα τόν ἀπέστειλε στή Μακεδονία γιά νά κηρύξει τό Εὐαγγέλιο στόν Ἑλληνισμό καί στήν Εὐρώπη.

Ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή ἡ Ἐλλάδα γίνεται ἡ πύλη εἰσόδου τοῦ Χριστιανικοῦ μηνύματος σέ ὅλη τήν Εὐρώπη καί ἡ Εὐρώπη βαπτίζεται σέ «πηγή ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον»!

Οἱ ρίζες τῆς Εὐρώπης καί τοῦ πολιτισμοῦ της εἶναι ἀναμφίβολα Χριστιανικές, ἔστω κι ἄν ὁρισμένοι σήμερα τίς ἀμφισβητοῦν.

Ἡ ἔμφαση, τήν ὁποία δίδει σήμερα ἡ Εὐρώπη στά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, εἶναι καί αὐτή μία ἀπόδειξη τῆς Χριστιανικῆς κληρονομιᾶς της.

Ὡρισμένοι νεοέλληνες διανοούμενοι νομίζουν ὅτι ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη εἶναι ἕνας πολιτικοοικονομικός χῶρος ὅπου ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἀπαγορευμένος. Μεγάλοι ὅμως δια-νοητές τῶν νεωτέρων χρόνων, ὅπως ὁ Ἄγγλος ποιητής Τόμας Ἔλλιοτ, ὁ Γάλλος διανοητής Πώλ Βαλερύ, ὁ Ἕλληνας πολυγραφότατος φιλόσοφος καί κοινωνιολόγος Παναγιώτης Κανελλόπουλος κ. ἄ., ὁμολογοῦν ὅτι τά τρία πνευματικά θεμέλια τῆς σημερινῆς Εὐρώπης εἶναι ἡ Χριστιανική Πίστη, ἡ Ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία καί τό Ρωμαϊκό ἤ ὀρθότερα Βυζαντινο ρρωμαϊκό Δίκαιο.

Στήν ἐποχή μας ἡ προσπάθεια συνεργασίας τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν λαμβάνει τή μορφή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Οἱ χῶρες πού μετέχουν ἀναζητοῦν κοινές λύσεις σέ πολλά προβλήματα, χωρίς ὅμως νά χάνουν τήν ἐθνική, θρησκευτική καί πολιτιστική τους ταυτότητα. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ὡς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πιστεύουμε ὅτι αὐτή ἡ συνεργασία δέν πρέπει νά περιορίζεται στήν κοινή ρύθμιση οἰκονομικῶν καί πολιτικῶν ζητημάτων, ἀλλά νά προχωρεῖ στήν εὐρύτερη ἀλληλογνωριμία καί ἀλληλοκατανόηση μεταξύ λαῶν καί πολιτισμῶν, ἐπιπλέον δέ νά ἐπιδεικνύει εὐαισθησία καί ἀνθρωπιά πρός τούς οἰκονομικά ἀσθενέστερους. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση λοιπόν λειτουργεῖ μέ νόμους, κανονισμούς, διαδικασίες καί κανόνες, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν εἰδικές γνώσεις καί συνεχῆ ἐνημέρωση.

Σᾶς Εὐλογῶ ἑπομένως καί χαιρετίζω τήν ὅλη προσπάθεια πού καταβάλλει ὁ Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Παρακολουθήσεως τῶν Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ καί τά μέλη Αὐτῆς, γιά τήν ἐνημέρωση τῶν Στελεχῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί θεμάτων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, σέ συνεργασία μέ τά Γραφεῖα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στήν Ἀθήνα ὡς δέ καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας καί Ναούσης κ. Παντελεήμονα, ὁ ὁποῖος προθύμως ἐδέχθη τήν διοργάνωση τῆς Ἡμερίδος αὐτῆς στήν Ἱερά Μητρόπολή Του καί κατέβαλε κάθε φιλότιμη προσπάθεια γιά τήν ἐπιτυχία τῆς διεξαγωγῆς Αὐτῆς.

Μέ αὐτά τά λόγια εὔχομαι ὅ,τι ἀγαθόν καί εὐάρεστον «τῷ Κυρίῳ ἐν οἷς πράττομεν».
† Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

Πηγή: Ecclesia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: