Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Ο Θρίαμβος της Ορθοδοξίας στην εικόνα του Βρετανικού Μουσείου. Τα πρόσωπα και τα κείμενα.

Του Αθανασίου Μαρκόπουλου

H εικόνα του Θριάμβου της Ορθοδοξίας, που φυλάσ­σεται στο Βρετανικό Μουσείο (M and LA 1988, 4-11.1) (Εικ. 1), είναι ασφαλώς μία από τις πλέον αξιόλογες βυ­ζαντινές φορητές εικόνες που ήλθαν στο προσκήνιο κα­τά τα τελευταία χρόνια. Όπως είναι γνωστό, η εικόνα ανήκε σε ιδιωτική συλλογή στη Σουηδία αλλά το έτος 1984 ο ιδιοκτήτης της συλλογής την πούλησε στον οίκο Sotheby's του Λονδίνου, από τον οποίο το Βρετανικό Μουσείο, με τη συνδρομή του National Art Collections Fund, την αγόρασε τέσσερα χρόνια αργότερα 1

Πρόκειται για εικόνα εντυπωσιακή, η οποία χωρίζεται οριζοντίως σε δύο ζώνες και δομείται γύρω από δύο εικόνες που ζωγραφίζονται στο κέντρο κάθε ζώνης: στην επάνω ζώνη η ιδιαίτερα επιβλητική εικόνα με την Πα­ναγία Οδηγήτρια, τοποθετημένη σε βάση που διακο­σμείται με ποδέα 2, και στην κάτω ζώνη εικόνα με τον Χριστό. Και οι δύο εικόνες περιβάλλονται από μορφές που είτε αγωνίστηκαν ενεργά υπέρ της λατρείας των ει­κόνων και κατά τις δύο περιόδους της Εικονομαχίας (726-787 και 815-842/843) είτε διαδραμάτισαν ουσιαστι­κό ρόλο κατά την αποκατάσταση των εικόνων μετά τον θάνατο του τελευταίου εικονομάχου αυτοκράτορα Θεο­φίλου (829-842). Η εικόνα έχει σχεδόν ομόφωνα χρονο­λογηθεί γύρω στο 1400 3

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη στο Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (σε μορφή pdf) (ξεφυλλίστε online)

Η εικόνα από την ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: