Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Απάντηση του ΓΛΚ στο ερώτημα Μητροπολίτη για το πλαφόν στα Μ.Κ. του Γ βαθμού της ΥΕ και των Βαθμών Β και Α των λοιπών κατηγοριών.

Τα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού Γ' της ΥΕ κατηγορίας και των βαθμών Β' και Α' των λοιπών κατηγοριών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία. (παρ 3 άρθρο 12 του ν. 4024/2011)

Δηλ. δεν υπάρχει πλαφόν στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού Γ' της ΥΕ κατηγορίας και των βαθμών Β' και Α' των λοιπών κατηγοριών.

Με το άρθρο 13 του ν. 4024/2011 ορίζονται τα εξής:


1. Ο εισαγωγικός μηνιαίος βασικός μισθός του Βαθμού ΣΤ' της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ.

2. Οι εισαγωγικοί μηνιαίοι βασικοί μισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών προσωπικού προσδιορίζονται με βάση το μισθό της προηγούμενης παραγράφου, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                  ΒΑΘΜΟΣ                        ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΔΕ                                   ΣΤ'                                 1,10
ΤΕ                                   ΣΤ'                                 1,33
ΠΕ                                   ΣΤ'                                 1,40

3. Οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Του βαθμού Ε' με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού ΣΤ' σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Β. Του βαθμού Δ' με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).
Γ. Του βαθμού Γ' με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Δ' σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Δ. Του βαθμού Β' με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Γ' σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Ε. Του βαθμού Α' με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Β' σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

4. Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. των Βαθμών διαμορφώνονται ως εξής:

α) Του πρώτου Μ.Κ. κάθε βαθμού και κατηγορίας με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού αυτού κατά δύο τοις εκατό (2%).
β) Του κάθε επόμενου Μ.Κ. με προσαύξηση του βασικού μισθού του προηγούμενου μισθολογικού κλιμακίου σε ποσοστό ίδιο με αυτό που ορίζεται στην προηγούμενη περίπτωση.
Οι βασικοί μισθοί που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.


Πίνακας βασικών μισθών και μισθολογικών κλιμακίων, κατά κατηγορία υπαλλήλων
ΚατηγορίαΒαθμόςΑύξηση
ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΥ
ΜΚ1ΜΚ2ΜΚ3ΜΚ4ΜΚ5ΜΚ6ΜΚ7ΜΚ8
2%2%2%2%2%2%2%2%
ΠΕΣΤ
1.092
Ε10%
1.201
1.2251.250
Δ15%
1.381
1.4091.4371.46 6
Γ15%
1.588
1.6201.6521.68 51.71 9
Β20%
1.906
1.9441.9832.02 32.06 32.1042.1462.1892.233
Α10%
2.097
2.1392.1822.22 62.27 12.3162.3622.409
ΤΕΣΤ
1.037
Ε10%
1.141
1.1641.187
Δ15%
1.312
1.3381.3651.39 2
Γ15%
1.509
1.5391.5701.60 11.63 3
Β20%
1.811
1.8471.8841.92 21.96 01.9992.0392.0802.122
Α10%
1.992
2.0322.0732.11 42.15 62.1992.243
ΔΕΣΤ
858
Ε10%
944
9639821.00 2
Δ15%
1.086
1.1081.1301.15 31.17 6
Γ15%
1.249
1.2741.2991.3251.3521.379
Β20%
1.499
1.5291.5601.5911.6231.6551.688
ΥΕΣΤ
780
Ε10%
858
875893911929948
Δ15%
987
1.0071.0271.04 81.06 91.0901.112
Γ15%
1.135
1.1581.1811.2051.22 91.2541.2791.3051.331

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: