Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Προαγωγές μετά την κατάταξή στους νέους βαθμούς

Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 του ν. 4024/2011 συστήματος αξιολόγησης και την αξιολόγηση των υπαλλήλων με βάση την επίτευξη των στόχων που θα τους ανατεθούν, οι κρίσεις για προαγωγή των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4024/2011 και έχουν τον απαιτούμενο, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 7, ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό κατάταξής τους προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο αυτού βαθμό, θα γίνουν από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4024/2011, εφαρμόζοντας και τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του παρόντος ποσοστώσεις. (παρ 6 άρθρο 28 ν. 4024/2011 )
Αναλυτικές οδηγίες για την προαγωγή των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς, θα δοθούν με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου την οποία αναμένουμε.

Ειδικά για τους εφημερίους ισχύουν οι διατάξεις του

ΑΡΙΘΜ. 230/2012/12 (ΦΕΚ 73 Α/9-4-2012) : Περί Εφημερίων και Διακόνων.

Άρθρο 11
Αξιολόγηση Εφημερίων
1. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους συντάσ­σεται έκθεση αξιολογήσεως του Εφημερίου. Ο τύπος της εν λόγω εκθέσεως ορίζεται με απόφαση της Δ.Ι.Σ. Στο πρώτο μέρος αυτής, ο Εφημέριος αναπτύσσει την εφημεριακή του διακονία. Στο δεύτερο μέρος αξιολο­γείται από τον Αρχιερατικό Επίτροπο της περιφερείας του και στο τρίτο από τον Πρωτοσύγκελλο ή τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, της κρίσεως των ανωτέρω θεωρούμενης υπό του οικεί­ου Μητροπολίτου. Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση του Εφημερίου ενεργείται κατά τα κριτήρια της παραγρά­φου 3 του παρόντος άρθρου.
2. Όταν ο Εφημέριος συμπληρώσει τον νόμιμο χρόνο για να κριθεί και προαχθεί βαθμολογικώς, το Μητρο­πολιτικό Συμβούλιο της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, ενεργώντας ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους Εφη­μέριους, διενεργεί την κρίση βάσει όλων των εκθέσεων αξιολογήσεως του κρινόμενου, οι οποίες συνετάγησαν κατά τα έτη μετά την τελευταία του κρίση.
3. Κατά την κρίση προαγωγής του Εφημερίου, το οι­κείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο οφείλει να λάβει υπ’ όψιν του τα εξής κριτήρια:
α) Απόδοση στα γενικά εφημεριακά καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται από τους Ιερούς Κανόνες, τους Κανο­νισμούς και τις Εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου και του οικείου Μητροπολίτου.
β) Απόδοση στα ειδικά εφημεριακά καθήκοντα, τα οποία του αναθέτει ο οικείος Μητροπολίτης, όπως του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, του υπευθύνου νεότητος, του υπευθύνου φιλανθρωπικού έργου κ.α. Στην περίπτωση αυτή αξιολογείται επιπλέον στην Έκθεση Αξιολογήσεως (τέταρτο μέρος) και από τον Γενικό Υπεύθυνο της αντίστοιχης Ειδικής Ποιμαντικής Δραστηριότητας.
γ) Τυχόν πειθαρχικές ποινές.
δ) Επιμόρφωση από πιστοποιημένους φορείς.
4. Κατά της αποφάσεως του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου για την περί βαθμολογικής προαγωγής ή μη του Εφημερίου κρίση του, δικαιούται ο Εφημέριος να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Δ.Ι.Σ., η οποία εκ­δικάζεται μετά από σχετική γνωμοδότηση της Συνοδι­κής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: