Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Μια είδηση για την οποία δεν είχαμε υπηρεσιακή ενημέρωση.

Μεγαλύτερη άδεια σε υπαλλήλους παραμεθόριων περιοχών (4/3/08)
Αθήνα 4.3.2008, 22:02
Από δύο έως τέσσερις ημέρες προσαυξάνεται η κανονική άδεια των δημοσίων υπαλλήλων του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.
Ειδικότερα:
1. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό Κυκλάδων κατά δύο ημέρες.
2. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας κατά τρεις ημέρες.
3. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κέρκυρας κατά τέσσερις ημέρες.4. Προκειμένου για νεοδιόριστους υπαλλήλους, η ανωτέρω προσαύξηση της κανονικής άδειας μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δυο μηνών πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.
Η απόφαση εφαρμόζεται και στο προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο, NΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Πηγή: Proslipsis.gr
Δείτε επίσης: Υπουργείο Εσωτερικών Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ.
Ολόκληρη η απόφαση έχει ως εξής:
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε η ακόλουθη εγκύκλιος σχετικά με προσαύξηση κανονικής αδείας παραμεθόριων περιοχών που αφορά και τα Νοσοκομεία σαν Ν.Π.Δ.Δ. Η εγκύκλιος είναι η ακόλουθη:

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ. Α΄)
Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-6-2007 τ. Α΄)
Την αρίθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ51/261/26452/10-12-1999 (ΦΕΚ2173/Β/17-12-1999) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές»
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α.

Αποφασίζουμε:

Προσαυξάνουμε την κανονική άδεια των υπαλλήλων του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που υπηρετούν σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών ως ακολούθως:

Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Νομό Κυκλάδων κατά δύο (2) ημέρες.
Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Νομούς Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας κατά τρεις (3) ημέρες.
Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κέρκυρας κατά τέσσερις (4) ημέρες.
Προκειμένου για νεοδιόριστους υπαλλήλους, η ανωτέρω προσαύξηση της κανονικής άδειας μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και στο προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιος, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Η ΔΙΔΑΔ/Φ51/261/26452/10-12-1999 (ΦΕΚ 2173/Β/17-12-1999( Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές» καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο υπουργός
Προκόπιος Παυλόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: