Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

«Περί τῆς μελέτης καί τῆς ἀντιμετωπίσεως προβλημάτων λειτουργίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων»

Αριθμ. Πρωτ. 1507
Διεκπ. 742
Αθήνα 4 Απριλίου 2014

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν Ἀποφάσεων τῆς ἐκτάκτου συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 5ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., συνέστησε Συντονιστικόν Ὄργανον διά τήν μελέτην καί ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων λειτουργίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Ὑπηρεσιακῶν Ὀργάνων τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας. Τό Συντονιστικόν Ὄργανον ἀποτελεῖται ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: α) Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου, β) Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, γ) Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου καί τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ἄνθη, Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας. Ἡ πρώτη σύσκεψις αὐτῶν ἐπραγματοποιήθη τήν 20ήν Μαρτίου 2014 ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, παρόντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου.

Κατ’ αὐτήν ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπευθύνῃ πρός τόν Ὑπουργόν Ὑγείας ἐπιστολήν -ἡ ὁποία καί ἐπεδόθη ἤδη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου διά τήν παράτασιν τῶν συμβάσεων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων μετά τοῦ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αἱ ὁποῖαι λήγουν τήν 30ήν Ἀ-πριλίου, ἕως τέλους τοῦ ἔτους, δηλαδή ἕως 31ης Δεκεμβρίου 2014, καί διά τήν ἐξαίρεσιν τῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τῆς διαδι-κασίας «clawback».

Ἐπίσης, κατά τήν πρώτην συνάντησιν τῶν Μελῶν τοῦ Συντο-νιστικοῦ Ὀργάνου ἐπροτάθη ἡ μελέτη καί ἀντιμετώπισις τῶν προβλημάτων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων γενικώτερον. Εἰδικώτερον, ἀπεφασίσθησαν ἐπί τοῦ παρόντος τά ἑξῆς :

1. Νά καταρτισθῇ ὡλοκληρωμένος κατάλογος τῶν ἐκκλησιαστικῶν φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὥστε νά γνωρίζωμεν ἐπακριβῶς πόσα καί ποίου εἴδους φιλανθρωπικά ἱδρύματα Αὕτη διαθέτει.

2. Νά γίνῃ διάκρισις αὐτῶν εἰς ὁμάδας ἀναλόγως τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος ἑκάστου ἱδρύματος. 

Ἤτοι: 
α. Ἱδρύματα ὑπαγόμενα ἀπ’ εὐθείας εἰς τήν οἰκείαν Ἱεράν Μητρόπολιν βάσει ἐγκεκριμένου κανονισμοῦ,
β. Ἱδρύματα ἐκ κληροδοτημάτων καί 
γ. Ἱδρύματα ἁπλῶς προεδρευόμενα ὑπό τῶν ἑκασταχοῦ Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν.

3. Ἀπεφασίσθη κατ’ ἀρχήν νά στραφῇ τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας κατά προτεραιότητα πρός τά θεραπευτήρια χρονίως παθή-σεων, γηροκομεῖα καί κέντρα Α.Μ.Ε.Α.

Πρός ὑλοποίησιν τῶν ἀνωτέρω ἀποστέλλομεν Ὑμῖν τόν Εἰδικόν Πίνακα - Ἐρωτηματολόγιον, τό ὁποῖον παρακαλεῖσθε ὅπως συμπληρώσητε καί ἀποστείλητε ἐγκαίρως πρός τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον κεχωρισμένως δι’ ἕκαστον Ἵδρυμα.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: