Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 252/2014/14 (ΦΕΚ 58 Α/11-03-2014) : Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 50/1973 (ΦΕΚ Α΄ 296) Κανονιστικής Διατάξεως «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίας Μαρκέλλης Βολισσού της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών».

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 252/2014/14 (ΦΕΚ 58 Α/11-03-2014) : Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 50/1973 (ΦΕΚ Α΄ 296) Κανονιστικής Διατάξεως «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίας Μαρκέλλης Βολισσού της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών». 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπ’ όψει:

1. Τας διατάξεις των άρθρων 4, περίπτ. ε΄, 29 παρ. 2 και 59 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».

2. Τας υποχρεώσεις της Ποιμαινούσης Εκκλησίας πρός το χριστεπώνυμον πλήρωμα, αι οποίαι απορρέουν απο τάς Ευαγγελικάς επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους.

3. Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανά-γκας της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

4. Την υπ’ αριθμ. 1359/8/27.12.2013 Απόφασιν του Μη­τροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

5. Την υπ’ αριθμ. 3771/1285/31.12.2013 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσ-σών Μάρκου.

6. Την από 10.1.2014 Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομι­κού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

7. Την από 14.1.2014 Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αποφασίζει:

Τροποποιεί και κωδικοποιεί την υπ’ αριθμ. 50/1973 (ΦΕΚ Α΄ 296) Κανονιστικήν Διάταξιν περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίας Μαρκέλλης Βολισσού, της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αρ. 252/2014

«Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυ­νήματος Αγίας Μαρκέλλης Βολισσού της Ιεράς Μητρο­πόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών».

Άρθρον 1

Το εν τη περιοχή Βολισσού Χίου Ιερόν Εξωκκλήσιον «Αγία Μαρκέλλα», καταστάν από πολλών ετών μέγα προσκυνηματικόν κέντρον, λειτουργούν δε εν τοις πράγμασιν ως Ιερόν Προσκύνημα, είναι Εκκλησιαστικόν Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου, κατά την έννοιαν της διατάξεως του άρθρου 59 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», υπό την επωνυμίαν «Ιερόν Προσκύνημα Αγία Μαρκέλλα», με έδραν την κωμόπολιν Βολισσού-Χίου, υπαγόμενον εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

Άρθρον 2

1. Η διοίκησις και διαχείρισις του Ιερού Προσκυνήματος ενεργείται υπό επταμελούς Διαχειριστικής Επιτροπής, αποτελουμένης, α) εκ του οικείου Μητροπολίτου, ως Προέδρου, β) εκ του Αρχιερατικού Επιτρόπου Βολισσού, ως Αντιπροέδρου και γ) εκ πέντε λαϊκών Μελών, διορι­ζομένων μετ’ ισαρίθμων αναπληρωτών, δι’ αποφάσεως του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

2. Τον Πρόεδρον του Ιερού Προσκυνήματος, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος του Ιερού Προσκυνήματος, εξουσιοδοτούμενος εκάστοτε εγγρά­φως υπ’ αυτού.

3. Ο διορισμός της Διαχειριστικής Επιτροπής ενεργεί­ται μετά το πρώτον 15ημερον του μηνός Δεκεμβρίου εκάστης τριετίας, της θητείας αρχομένης από 1ης Ια­νουαρίου του επομένου έτους.

4. Η Διαχειριστική Επιτροπή, κατά την πρώτην συνεδρίαν αυτής, συγκροτείται εις σώμα, εκλέγουσα εκ των λαϊκών Μελών αυτής τον Ταμίαν και τον Γραμματέα.

5. Η Διαχειριστική Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία, όταν οι παρόντες είναι πλείονες των απόντων.

6. Το λειτούργημα των Μελών της Διαχειριστικής Επι­τροπής είναι τιμητικόν και αι προσφερόμεναι υπηρεσίαι υφ’ εκάστου των Μελών αυτής παρέχονται δωρεάν, άνευ αντιμισθίας τινος ή αποζημιώσεως.

7. Οι διατελέσαντες ως λαϊκά Μέλη της Επιτροπής δύνανται να αναδιορισθώσι δια μίαν εισέτι τριετίαν.

8. Εις την κρίσιν του οικείου Μητροπολίτου εναπόκει­ται η ητιολογημένη αντικατάστασις Μέλους τινος της Διαχειριστικής Επιτροπής.

9. Αι αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής λαμβά­νονται κατά πλειονοψηφίαν των παρόντων, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του Προέδρου.

Άρθρον 3

1. Η Διαχειριστική Επιτροπή συνεδριάζει, οσάκις παρί­σταται ανάγκη, καθ’ ημέραν και ώραν, οριζομένην υπό του Προέδρου. Ωσαύτως συνεδρίαν της Διαχειριστικής Επιτροπής δύνανται να αιτήσωσιν εγγράφως τρία του­λάχιστον Μέλη αυτής.

2. Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν δύναται να συγκληθή και να συνεδριάση νομίμως, εάν δεν παρίσταται ο Πρόεδρος αυτής αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, εγγράφως εξουσιοδοτηθέντος προς τούτο υπ’ αυτού.

Άρθρον 4

1. Το Νομικόν Πρόσωπον του Ιερού Προσκυνήματος εκ­προσωπείται ενώπιον πάσης δικαστικής και διοικητικής αρχής υπό του Προέδρου αυτού ή του Αντιπροέδρου αυ­τού, εγγράφως εξουσιοδοτουμένου υπό του Προέδρου.

2. Ο Πρόεδρος του Ιερού Προσκυνήματος συμβάλλεται εξ ονόματος και δια λογαριασμόν αυτού, προηγουμένη αποφάσει της Διαχειριστικής Επιτροπής.

3. Προκειμένου περί «δόσεως όρκου», τούτον δίδει δια το Ιερόν Προσκύνημα είς των λαϊκών Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής εγγράφως, εκάστοτε εξου­σιοδοτούμενος προς τούτο υπ’ αυτής.

Άρθρον 5

Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει τα εξής καθήκοντα:

1. Εισπράττει άπαντα εν γένει τα εισοδήματα του Ιερού Προσκυνήματος.

2. Καταρτίζει τον Προϋπολογισμόν και τον Απολογι-σμόν του Ιερού Προσκυνήματος, ους υποβάλλει εμπρο­θέσμως προς έλεγχον και έγκρισιν εις το οικείον Μη-τροπολιτικόν Συμβούλιον, και
3. Τηρεί τα κάτωθι διαχειριστικά στοιχεία: α) διπλό­τυπα γραμμάτια εισπράξεων, β) διπλότυπα εντάλματα πληρωμών, γ) βιβλίον Ταμείου, δ) Καθολικόν εσόδων και εξόδων, ε) βιβλίον Πρακτικών, στ) βιβλίον τιμαλφών και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων και ζ) Κτημα-τολόγιον, απάντων ηριθμημένων και τεθεωρημένων υπό της Ιεράς Μητροπόλεως.

Άρθρον 6

1. Το διαχειριστικόν έτος του Ιερού Προσκυνήματος άρχεται τη 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου.

2. Μέχρι της 15ης Οκτωβρίου εκάστου έτους η Διαχειρι­στική Επιτροπή συντάσσει τον Προϋπολογισμόν δια την χρήσιν του επομένου έτους και υποβάλλει τούτον προς έλεγχον και έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.

3. Μέχρι της 30ης Ιανουαρίου εκάστου έτους η Διαχει­ριστική Επιτροπή συντάσσει τον Απολογισμόν του λήξαντος διαχειριστικού έτους και υποβάλλει τούτον προς έλεγχον και έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.

4. Δια πάσαν είσπραξιν εκδίδεται γραμμάτιον εισπρά­ξεως, δια πάσαν δε πληρωμήν ένταλμα πληρωμής. Τα εκδιδόμενα γραμμάτια εισπράξεων και τα έντάλματα πληρωμών, εις ά επισυνάπτονται πάντα τα δικαιολο­γητικά, φέρουν την υπογραφήν του Προέδρου και του Ταμίου της Διαχειριστικής Επιτροπής.

Άρθρον 7

Πόροι του Ιερού Προσκυνήματος είναι οι επόμενοι:

α) Αι εισπράξεις εκ κηρού, δίσκου και κυτίων.

β) Αι εισπράξεις εξ εκποιήσεως αποκήρου, τιμαλφών, ελαίου και λοιπών αφιερωμάτων των πιστών.

γ) Αι πρόσοδοι εκ της ιδίας αυτού περιουσίας (εκποι­ήσεις, εκμισθώσεις κ.λπ.).

δ) Αι εκούσιαι εισφοραί, δωρεαί, επιχορηγήσεις, κλη­ροδοτήματα κ.λπ.

ε) Αι προαιρετικαί εισπράξεις εξ Ιεροτελεστιών, και

στ) Πάσα άλλη πηγή μη απάδουσα τη Ορθοδόξω δι­δασκαλία και τω εκκλησιαστικώ ήθει.

Άρθρον 8

1. Η εν γένει διαχείρισις της περιουσίας του Ιερού Προσκυνήματος, η σύνταξις του Προϋπολογισμού και Απολογισμού, η άσκησις του ελέγχου κ.λπ. διέπεται υπό των συναφών διατάξεων του Ν. 590/1977 και των υπ’ αριθ. 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» και 210/2010 «Περί Διευθύνσεως Δημοσιονομικού ελέγχου της Εκκλη­σίας της Ελλάδος» Κανονισμών.

2. Τα έσοδα του Ιερού Προσκυνήματος διατίθενται:

α) Δια την κατασκευήν, συντήρησιν και εξωραϊσμόν αυτού και των κτιριακών εγκαταστάσεών του.

β) Δια την μισθοδοσίσν των Ιεροψαλτών, Νεωκόρων και ευπρεπιστριών, ως και τυχόν προσληφθησομένου διοικητικού προσωπικού ή εκτάκτων Συνεργατών, Κλη­ρικών και Λαϊκών.

γ) Δια την προμήθειαν των απαραιτήτων επίπλων και σκευών.

δ) Δια την ενίσχυσιν του Φιλανθρωπικού και Κοινω­φελούς Έργου της Ιεράς Μητροπόλεως.

ε) Δια την ενίσχυσιν του Πνευματικού ΄Εργου της Ιεράς Μητροπόλεως.

στ) Δια την λειτουργίαν των Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως.

ζ) Δια την ενίσχυσιν του Ασφαλιστικού Οργανισμού της Εκκλησίας, εκ ποσοστού 6% επί των ακαθαρίστων εσόδων.

η) Δια την οικονομικήν ενίσχυσιν των μαθητών όλων των βαθμίδων των Σχολείων της Βολισσού.

θ) Δια την χορήγησιν υποτροφιών εις Ιεροσπουδαστάς ή Φοιτητάς Θεολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδα­πής, αποφοίτων του Λυκείου Βολισσού ή καταγομένων εκ των Ενοριών του Δ.Δ. Αμανής. Τα αφορώντα εις τας υποτροφίας ορίζονται δι’ αποφάσεως της Διαχειριστι­κής Επιτροπής εγκρινομένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

ι) Δια την υποστήριξιν θεμάτων υγείας εν τη περιοχή των Βορειοχώρων.

3. Η κατά τα άνω κατανομή των πόρων του Ιερού Προσκυνήματος έσται δι’ αποφάσεως της Διαχειριστι­κής Επιτροπής εγκρινομένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 9

Ο Αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής, ως Προϊστάμενος του Ιερού Προσκυνήματος, διενεργεί εξ ονόματος αυτής και υπογράφει άπασαν την αλληλογραφίαν, προΐσταται του προσωπικού και εισηγείται εις την Διαχειριστικήν Επιτροπήν την λήψιν παντός μέτρου, εξασφαλίζοντος την πειθαρχίαν και διευκολύνοντος την εκτέλεσιν των καθηκόντων των.

Άρθρον 10

α) Ο Ταμίας παραλαμβάνει παρά του προκατόχου του, δια πρωτοκόλλου υπογραφομένου παρ’ αύτού, του Αντιπροέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής και του αποχωρούντος Ταμίου και τεθεωρημένου παρά του οι­κείου Μητροπολίτου, τα εν τω Ταμείω μετρητά, ως και τα τυχόν υπάρχοντα χρεώγραφα, ομολογίας, γραμμάτια και πάντα σχετικόν τίτλον ή έγγραφον.

β) Ο Ταμίας δεν δύναται να κρατή εις χείρας του ποσόν άνω των τριακοσίων (αριθ. 300,00) ευρώ. Το επί πλέον τούτου καταθέτει εις το Υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (Κατάστημα Χίου), εις λογαριασμόν επ’ ονόματι του Ιερου Προσκυνήματος.

γ) Δια την ανάληψιν ποσού μεγαλυτέρου των τρια­κοσίων (αριθ. 300,00) ευρώ δέον όπως η Διαχειριστική Επιτροπή συντάσση Πρακτικόν, όπερ θα τυγχάνη της εγκρίσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 11

α) Πάσα δαπάνη δέον, όπως προβλέπεται παρά του Προϋπολογισμού.
Αναθεώρησις του Προϋπολογισμού επιτρέπεται εντός του διανυομένου διαχειριστικού έτους, κατόπιν αποφά­σεως της Διαχειριστικής Επιτροπής και εγκρίσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

β) Ποσόν καταβαλλόμενον άνευ προβλέψεως από τον Προϋπολογισμόν του Ιερού Προσκυνήματος και αποφά­σεως της Διαχειριστικής Επιτροπής, βαρύνει εξ ολοκλή­ρου τον Ταμίαν.

γ) Απαγορεύεται η εκτέλεσις έργων κατασκευής ή επισκευής του Ιερού Προσκυνήματος άνευ τηρήσεως των κειμένων Νόμων και Κανονισμών.

δ) Απαγορεύεται η αγορά Ιερών Σκευών, επίπλων και βιβλίων άνευ της προηγουμένης εγκρίσεως του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 12

Δια τας εκμισθώσεις ή εκποιήσεις κινητών ή ακινή­των του Ιερού Προσκυνήματος, αποδοχήν ή αποποίησιν δωρεάς, σύστασιν δικαιώματος επί ακινήτου του Ιερού Προσκυνήματος ή παραίτησιν από υφισταμένου τοιού­του, προσφυγήν του Ιερού Προσκυνήματος εις ένδικα μέσα ή παραίτησιν απ’ αυτών ισχύουσι κατ’ αναλογίαν αι σχετικαί διατάξεις του υπ’ αριθ. 8/1979 Κανονισμού, ως και των εκάστοτε ισχυόντων δια την Εκκλησίαν της Ελλάδος Νόμων και Κανονισμών.

Άρθρον 13

α) Αι οργανικαί θέσεις Υπαλλήλων του Ιερού Προσκυ­νήματος είναι αι εξής:

Μία (1) θέσις Ιερέως.

Μία (1) θέσις Ιεροψάλτου.

Μία (1) θέσις Νεωκόρου.

β) Αι θέσεις αύται, πλην της θέσεως του Ιερέως, πλη­ρούνται, δι’ υπαλλήλων επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου, τη προτάσει της Διαχειριστικής Επιτροπής υπό του οι­κείου Μητροπολίτου, εφ’ όσον παραστή ανάγκη.

γ) Το προσωπικόν του Ιερού Προσκυνήματος, υπαγόμενον εις τας διατάξεις του Κώδικος Εκκλησιαστι­κών Υπαλλήλων, μισθοδοτείται παρ’ αυτού, βάσει του εγκεκριμένου παρά του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Προϋπολογισμού αυτού.

δ) Ο Εφημέριος, ως και οι τυχόν βοηθοί αυτού, διορίζονται, συνωδά ταις σχετικαίς διατάξεσι του υπ’ αριθ. 230/2012 Κανονισμού «Περί Εφημερίων».

ε) Καθήκοντα Υπηρεσιακού Συμβουλίου επί του προσωπικού ασκεί το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 14

Η εν γένει εποπτεία της λειτουργίας του Ιερού Προ­σκυνήματος ασκείται υπό του οικείου Μητροπολίτου.

Άρθρον 15

Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει ιδίαν σφραγίδα, φέρουσαν εν τω μέσω την εικόνα της Αγίας Μαρκέλλης και πέριξ αυτής κυκλοτερώς, εξωτερικώς μεν «ΙΕΡΑ ΜΗ­ΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ», εσωτερικώς δε «ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ – ΒΟΛΙΣΣΟΥ».

Άρθρον 16

Δια παν έτερον θέμα, δια το οποίον ο παρών Κανο­νισμός δεν προβλέπει ή έτεροι Νόμοι της Πολιτείας ή Εκκλησιαστικοί Κανονισμοί, αρμόδιον τυγχάνει το οι-κείον Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 17

Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται δι’ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπό­λεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, με υποχρεωτικώς θετικήν ψήφον του Σεβ. Προέδρου, και κατόπιν εγκρί­σεως της Δ.Ι.Σ. και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Άρθρον 18

Πάσα διάταξις, αφορώσα εις το Ιερόν Προσκύνημα και αντικειμένη εις τον παρόντα Κανονισμόν καταργείται.

Άρθρον 19

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται άμα τη δημοσιεύσει αυτού δια του επισήμου δελτίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

O Kανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: