Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Σχέδιο Αποφάσεως Μητροπολιτικού Συμβουλίου για την χορήγηση Μισθολογικών κλιμακίων σε Εφημερίους και Εκκλησιαστικούς Υπαλλήλους.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ …………………………………………………………….

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Πράξις               / 2012

ΘΕΜΑ : Χορήγησις μισθολογικῶν κλιμακίων σύμφωνα με το Ν. 4024/2011»

Τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον λαβόν ὑπ’ ὄψιν:
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 12,28 & 29 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» όπως συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με την παρ. 7 του άρθρου 1 και την παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α΄ /02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
  2. Τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  3. Τη με αριθμ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του ΓΛΚ, σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 4024/2011.
  4. Τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/941/ΟΙΚ.2517/27-01-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με διευκρινήσεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011.
  5. Την αριθ. οικ. 2/20433/0022/8-3-2012 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου.
  6. Το υπ' αριθμ 7147/3114 -12/12/2011 εγκύκλιον σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την κατάταξη των Εφημερίων στα νέα μισθολογικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίο. Ν.4024/2011
  7. Την αριθμ……./1-11-2011 Διαπιστωτική πράξη για κατάταξη των εφημερίων της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ……………………..
  8. Τα στοιχεία τα εις τόν ατομικόν φάκελο εκάστου εφημερίου ὑπάρχοντα, ἐκ τῶν ὁποίων προκύπτει ὅτι συνεπληρώθη ὁ χρόνος πού ἀπαιτεῖται διά τήν λῆψιν Μ.Κ., ἀποφασίζει τήν χορήγησιν αὐτῶν εἰς τούς κάτωθι ἐφημερίους, ὡς ἀκολούθως:

Δεν υπάρχουν σχόλια: