Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Υποτροφίες από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Τρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακές θεολογικές σπουδές κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 χορηγεί η Αποστολική Διακονία, με την έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τις υποτροφίες διαθέτει στον Οργανισμό της Αποστολικής Διακονίας το Ποντιφικό Συμβούλιο για την ενότητα των Χριστιανών. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν κληρικοί και λαϊκοί και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις βασικές θεολογικές σπουδές τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος ηλικίας (ο περιορισμός στην ηλικία ισχύει μόνο για τους λαϊκούς).

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες πρέπει να υποβληθούν στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος το αργότερο μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2012. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού της Αποστολικής Διακονίας κατά τον μήνα Ιανουάριο 2013.

Έξοδα που καλύπτονται από την υποτροφία Στέγαση και σίτιση σε Κολλέγιο ή Θεολογικό Ινστιτούτο της Ρώμης. Η υποτροφία χορηγείται από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο. Διδασκαλία εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας (Ιούλιος-Σεπτέμβριος), πριν από την έναρξη των σπουδών, στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει τη γλώσσα. Τα έξοδα του Πανεπιστημίου (ετήσια εγγραφή, εξέταστρα, κλπ.). Ένα μικρό μηνιαίο ποσό (€ 100) για την κάλυψη διαφόρων εξόδων του υποψηφίου (π. χ. όπως έξοδα μετακινήσεως). Ασφάλιση υγείας καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
1. Αίτηση του υποψηφίου προς τον οικείο Ιεράρχη. 
2. Επιστολή του οικείου Ιεράρχου προς την Αποστολική Διακονία δια της οποίας συνιστά τον υποψήφιο. 
3. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου. 
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως. 
5. Θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών γνώσεως ξένων γλωσσών. 
6. Βεβαίωση δύο Καθηγητών του υποψηφίου περί της επιστημονικής ικανότητος αυτού. 
7. Αναφορά του τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών και τυχόν προτίμηση για την επιλογή πανεπιστημίου στην Ρώμη. 
8. Πιστοποιητικό υγείας του υποψηφίου. 
9. Φωτοτυπία του διαβατηρίου του υποψηφίου. 10. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του υποψηφίου. 
Τα δικαιολογητικά (Νο 5) πρέπει να υποβληθούν στην ιταλική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: