Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

«Περί τῆς ἐφαρμογῆς τῆς διαδικασίας ἐντάξεως στό εἰδικό Τιμολόγιο Ὑπηρεσιῶν Ἀλληλεγγύης»

Αριθμ. Πρωτ. 1704
Διεκπ. 871
Αθήνα 14 Απριλίου 2014

Μέ τό ἄρθρο 58Α τοῦ Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/ 1.11.2013), πού ἔχει ὡς θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνέργειας καί ἄλλες διατάξεις» καί τήν ὑπ’ ἀριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.21 οικ. 23824/ 23.12.2013 Ὑπουργική Ἀπόφαση μέ θέμα «Κριτήρια καί διαδικασία ἔνταξης σέ εἰδικό ‘‘Τιμολόγιο Ὑπηρεσιῶν Ἀλληλεγγύης’’» (ΦΕΚ Β΄ 3274/23.12.2013) ὁρίζονται οἱ προϋποθέσεις γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ Τιμολογίου Ὑπηρεσιῶν Ἀλληλεγγύης (Τ.Υ.Α.) γιά τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακοῦ χαρακτήρα, ἐκκλησιαστικά – φιλανθρωπικά ἱδρύματα, καθώς ἐπίσης καί τά εἰδικά πιστοποιημένα ἱδρύματα ἰδιωτικοῦ δικαίου, μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα τά ὁποῖα παρέχουν ὑπηρεσίες κοινωνικῆς φροντίδας. Στό Τιμολόγιο Ὑπηρεσιῶν Ἀλληλεγγύης (Τ.Υ.Α) ἐμπίπτουν καί τά ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα καί οἱ χῶροι οἱ ὁποῖοι παρέχουν ὑπηρεσίες κοινωνικῆς σιτίσεως μέσῳ διατηρήσεως εἰδικῶν πρός τοῦτο χώρων, δηλαδή μαγειρεῖα καί αἴθουσες διαθέσεως συσσιτίων γιά ἀστέγους καί ἀπόρους.

Συγκεκριμένα, στό Τιμολόγιο Ὑπηρεσιῶν Ἀλληλεγγύης δύναται νά ἐνταχθοῦν ἅπαντα τά πιστοποιημένα ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα, καθώς καί ἅπαντες οἱ χῶροι στούς ὁποίους ἑτοιμάζεται καί παρέχεται τροφή γιά ἀπόρους ἤ τροφίμους ἱδρυμάτων.

Ὡς χῶροι τοῦ εἴδους αὐτοῦ νοοῦνται οἱ δομές τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων, στούς ὁποίους παρασκευάζεται φαγητό γιά διανομή σέ συσσίτια ἤ τροφίμους ἱδρυμάτων.

Γιά τήν ἔνταξη στό Τ.Υ.Α., οἱ φορεῖς, Ἱερές Μητροπόλεις, Ἱεροί Ναοί καί ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα, πρέπει νά ὑποβάλουν ἠλεκτρονικά τίς αἰτήσεις τους στήν ἱστοσελίδα τῆς ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (www.deddie.gr).

Τά στοιχεῖα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν συμπλήρωση τῆς σελίδας γιά ἐγγραφή στή ΔΕΔΔΗΕ εἶναι ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὡρολογίου τῆς ΔΕΗ, ὅπως ἀναγράφεται στόν λογαριασμό τῆς ΔΕΗ. Ἐάν στόν λογαριασμό δέν ἀναγράφεται τό νομικό ἐκκλησιαστικό πρόσωπο, πρέπει ἄμεσα νά ἀντικατασταθεῖ καί νά ἀναγραφεῖ τό ὄνομα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πού λειτουργεῖ τόν χῶρο παρασκευῆς φαγητοῦ γιά διανομή σέ ἀπόρους.

Τό δεύτερο στοιχεῖο, τό ὁποῖο ζητεῖται νά συμπληρωθεῖ εἶναι ὁ ἀριθμός παροχῆς ρεύματος καί ἐπίσης ὁ Α.Φ.Μ. τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου, πού ἀναγράφεται στόν λογαριασμό τῆς ΔΕΗ, γιά νά ὑπάρξει πλήρης ταυτοποίηση.

Ἐπίσης, πρέπει νά γίνει ἐπιλογή κατηγορίας. Γιά τούς χώρους παροχῆς κοινωνικῆς φροντίδας (π.χ. γηροκομεῖο) πού λειτουργοῦν μέ ἄδεια τῆς οἰκείας Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοίκησης ἤ Περιφέρειας (ἄδεια ἄρθρου 5 τοῦ Ν. 2646/1998) ἐπιλέγουμε Κατηγορία Α. Γιά τούς χώρους προετοιμασίας ἤ διανομῆς φαγητοῦ ἐπιλέγουμε Κατηγορία Β. Σέ περίπτωση χώρων κοινωνικῆς φροντίδας, οἱ ὁποῖοι δέν ὑπάγονται στήν Κατηγορία Α λόγῳ ἐλλείψεως ἀδείας τῆς οἰκείας Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοίκησης, διαθέτουν ὅμως χῶρο παρασκευῆς ἤ διανομῆς φαγητοῦ γιά τούς τροφίμους τους, ὑπάγονται στήν Κατηγορία Β. Τέλος, πρέπει νά γίνει καί ἡ ἐπιλογή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φορέως.

Τά βήματα, ὡς ἐκ τούτου, πού ὀφείλουμε νά ἀκολουθήσουμε εἶναι τά ἀκόλουθα:

Εἴσοδος στήν ἱστοσελίδα τῆς ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr.

Ἐπιλογή εἰκονιδίου Τιμολόγιο Ὑπηρεσιῶν Ἀλληλεγγύης.

Ὁ αἰτῶν ὁδηγεῖται στήν ἑπόμενη ὀθόνη, ὅπου πρέπει νά ἐπιλέξει Νέα αἴτηση.

Στήν ἑπόμενη ὀθόνη ὁ αἰτῶν πρέπει νά ἐπιλέξει Κατηγορία Β ἤ Α, ἀναλόγως.

Στήν ἑπόμενη ὀθόνη, ἀφοῦ συμπληρώσει ὁ αἰτῶν τόν ἀριθμό παροχῆς τοῦ ἀκινήτου (11 ψηφία χωρίς ἐνδιάμεσα κενά ἤ παῦλες) καί στή συνέχεια ἐπιλέξει ἀναζήτηση (δηλαδή τό εἰκονίδιο πού παρουσιάζει μεγεθυντικό φακό), ἐμφανίζονται ἡ ἐπωνυμία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προσώπου, ἡ διεύθυνση καί ὁ Α.Φ.Μ.

Στήν ὀθόνη αὐτή ὁ αἰτῶν πρέπει νά ἐπιλέξει ἄν πρόκειται γιά μαγειρεῖο ἤ αἴθουσα διάθεσης συσσιτίου καί τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο στό ὁποῖο ὑπάγεται ὁ ἐν λόγῳ χῶρος.
Ἡ ἐπιλογή Ἐκκλησιαστικοῦ Προσώπου γίνεται ἐπιλέγοντας τό βελάκι τοῦ σχετικοῦ πεδίου, ὁπότε ἀνοίγει ἡ λίστα ἐπιλογῆς.

Στή συνέχεια, ὁ αἰτῶν πρέπει νά συμπληρώσει τά στοιχεῖα ἐπικοινωνίας, ἐκ τῶν ὁποίων τό σταθερό τηλέφωνο (10 ψηφία χωρίς κενά καί παῦλες καί ἡ ἠλεκτρονική διεύθυνση (email) εἶναι ὑποχρεωτικά.

Τέλος, πρέπει νά ἐπιλέξει Καταχωρηση, ὁπότε ἐμφανίζεται ὁ ἀριθμός αἰτήματος. Ὁ ἀριθμός αὐτός πρέπει να σημειωθεῖ, διότι εἶναι ἀπαραίτητος γιά τόν μεταγενέστερο ἔλεγχο ἐξέλιξης τῆς αἴτησης ἤ τήν τροποποίησή της.

Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 4Α τῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 23824/23.12.2013, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑποχρεοῦται νά βεβαιώσει ὅτι ὁ φορέας πληροῖ τίς προϋποθέσεις ἐντάξεως εἰς τό Τ.Υ.Α., δηλαδή εἶναι ἐκκλησιαστικό ἵδρυμα – χῶρος καί παρέχει ὑπηρεσίες κοινωνικῆς σιτίσεως μέσῳ διατηρήσεως εἰδικῶν πρός τοῦτο χώρων (μαγειρεῖα, αἴθουσες διαθέσεως συσσιτίου).

Ἡ ἀνωτέρω βεβαίωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θά ἀποσταλεῖ πρός τήν Γενική Γραμματεία Πρόνοιας τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας προκειμένου νά διασταυρώσει τά ἐν λόγῳ στοιχεῖα μέ αὐτά πού θά δηλωθοῦν κατά τή διάρκεια τῆς ἠλεκτρονικῆς ὑποβολῆς αἰτήσεως γιά τό Τιμολόγιο Ὑπηρεσιῶν Ἀλληλεγγύης (Τ.Υ.Α.).

Πρός τοῦτο παρακαλοῦμε νά συμπληρώσετε τόν συνημμένο πίνακα καί νά τόν ἀποστείλετε στήν Ἱερά Σύνοδο, ἀφοῦ πρώτα ἔχετε ὑποβάλει τήν ἠλεκτρονική αἴτηση.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: