Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

«Περί Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων»

Αριθμ. Πρωτ. 1828
Διεκπ. 913
Αθήνα 29 Απριλίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προτάσει τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων, διοργανοῦται Ἐπιστημονική Ἡμερίς μέ θέμα: «Γυναίκα καί Ἐργασία: Δυνατότητες καί προοπτικές», τό Σάββατον 21ην Ἰουνίου 2014, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἑνώσεως Αἰγυπτιωτῶν Ἀθηνῶν (Γ΄ Σεπτεμβρίου 56).

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως ἐνημερώσητε σχετικῶς τάς ὁρισθείσας κυρίας ὑπευθύνους τῶν γυναικείων θεμάτων τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προκειμένου ἵνα συμμετάσχωσιν εἰς τήν ὡς ἄνω Ἡμερίδος καί εἰς τήν Συνδιάσκεψιν τῶν Ἐκπροσώπων ἥτις θά ἀκολουθήσῃ, πρόγραμμα τῶν ὁποίων ἐπισυνάπτομεν. 

Διά πᾶσαν σχετικήν πληροφορίαν δύνασθε ὅπως ἀπευθύνησθε εἰς τό Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κ. Πλάτωνα Κρικρῆν, Γραμματέα τῆς ὡς εἴρηται Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς (τηλ. 21072.72.204 καί 6944.328.903).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: