Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!


Ἀναστάσεως ἡμέρα,
καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει
καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα.
Εἴπωμεν, ἀδελφοί,
καί τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· συγχωρήσωμεν
πάντα τῇ ἀναστάσει· καί οὕτω
βοήσωμεν· Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος. 

Σήμερον
εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως!
Ἄς γίνωμεν λαμπροί καί ἀκτινοβολοῦντες
πρός χάριν τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς,
καί ἄς ἐναγκαλισθῶμεν ὁ εἷς τόν ἄλλον.
Ἄς εἴπωμεν, ἀδελφοί,
καί εἰς αὐτούς πού μᾶς μισοῦν:
Ἐμπρός, ἄς συγχωρήσωμεν τά πάντα
χάριν τῆς Ἀναστάσεως (τοῦ Χριστοῦ)·
καί τότε (ἀφοῦ πράξωμεν αὐτό
καί συμφιλιωθῶμεν μέ τούς ἐχθρούς μας)
ἄς κραυγάσωμεν (χαρμοσύνως):
Ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν,ἀφοῦ μέ 
τόν θάνατόν Του κατενίκησε τόν θάνατον,
καί ἐχάρισε ζωήν εἰς τούς ἐντός
τῶν μνημάτων εὑρισκομένους νεκρούς.

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Δεν υπάρχουν σχόλια: