Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Εγκύκλιος υπ. αριθμ. 2896 «Περί τοῦ Ταμείου Ἀλληλεγγύης»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 8 9 6

Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

ΘΕΜΑ : «Περί τοῦ Ταμείου Ἀλληλεγγύης».
Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Ὡς τυγχάνει γνωστόν εἰς πάντας ὑμᾶς, τό Κράτος ἡμῶν ἀπό καιροῦ διέρχεται σημαντικήν οἰκονομικήν κρίσιν, ἡ ὁποία καθιστᾷ δυσχερῆ τήν θέσιν του διεθνῶς. Ὡς ἐκ τούτου ἔχει ἀναληφθῆ παρά τῶν ἰθυνόντων μία σημαντική προσπάθεια ἀντιμετωπίσεως καί ἐπιλύσεως τοῦ θέματος, μέ τήν σύμφωνον βούλησιν ὁλοκλήρου σχεδόν τοῦ πολιτικοῦ κόσμου. Τῆς προσπαθείας αὐτῆς δέν ἦτο δυνατόν νά ἀπόσχῃ ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία πάντοτε ἐδεικνύετο ἀρωγός τῆς Πατρίδος, ὡς ἱστορικῶς ὁμολογεῖται.

Δεδομένων τῶν συνεπειῶν τῆς καταστάσεως εἰς τόν Ἑλληνικόν Λαόν, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ καί τό εὐσεβές καί φιλόχριστον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καί ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς διακονίας πρός αὐτόν, ἐδέχθημεν τήν πρωτοβουλίαν τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Φιλίππου Πετσάλνικου, τήν ἀφορῶσαν εἰς τήν σύστασιν «Ταμείου Ἀλληλεγγύης», ἐπί τῷ τέλει τῆς, κατά τό μέτρον τῆς δυνατότητος ἑκάστου, συνδρομῆς εἰς τήν προσπάθειαν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων τοῦ Κράτους.

Ὅθεν, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 13ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ἀπεφάσισεν ἵνα ἀπευθυνθῇ εἰς ὑμᾶς καί, ἐνημερώνουσα περί τῆς συστάσεως τοῦ ὡς εἴρηται Ταμείου, παρακαλέσῃ ὅπως ἐνεργήσητε κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν κρίσιν ὑμῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης. 

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου Ἱερόθεος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας καί Ναούσης Παντελεήμων
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Νικαίας Ἀλέξιος
† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος
† Ὁ Ἐλασσῶνος Βασίλειος
† Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος
† Ὁ Γυθείου καί Οἰτύλου Χρυσόστομος
† Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Κύριλλος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ἀρχιμ. Κύριλλος Μισιακούλης.

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ἀρχιμ. Κύριλλος Μισιακούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: