Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

Ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου για την εκλογή του Αρχιμ. Ιωακείμ Αρχοντού ως Επισκόπου Απολλωνιάδος

Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα 

Σεβασμιώτατε, 

Διά τῆς παρούσης ἐπιστολῆς ἐκφράζομεν τήν χαρά καί ἀγαλλίασιν τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν διά τήν παμψηφεί ἐκλογήν, ἐκ τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ Ἀρχοντοῦ, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, ὡς Βοηθοῦ Ἐπισκόπου παρά τῇ Ὑμετέρᾳ Σεβασμιώτητι, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀπολλωνιάδος.

Ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἐκ τῆς Ἡρωικῆς Νήσου τῶν Ψαρῶν, ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος εἰς Χίον. Ὑπῆρξεν ἐπί πολλά ἒτη συμπρεσβύτερός μας ὑπηρετήσας ἀπό τῆς θέσεως τοῦ ἐφημερίου εἰς τήν Ἱεράν Νέαν Μονήν καί εἰς Ἱερούς Ναούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἰδιαιτέρως δέ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Φραγκομαχαλᾶ πόλεως Χίου. Παραλλήλως ἐδιωρίσθη τακτικός Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ἐνῶ διηκόνησε ἰερατικῶς καί τήν Ἡρωικήν Νῆσον τῶν Ψαρῶν. 

Διά τοῦτο ἐκφράζομεν τάς εὐχαριστίας τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Χίου, πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον καί τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡσαύτως καί πρός Ὑμᾶς Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βελγίου, Ὑπέρτιμε καί Ἒξαρχε Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου, κ. Ἀθηναγόρα. 

Πρός δέ τόν ἀδελφόν μας καί νῦν ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ ἐκφράζομεν συγχαρητηρίους προσρήσεις καί ὁλοθέρμους εὐχάς διά μίαν ἂξιαν καί καρποφόρον ἀρχιερατικήν διακονίαν. 

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος 

Οἰκονόμος Δημήτριος Μαρμαρᾶς, Ἀντιπρόεδρος 

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Χανδρῆς, Γενικός Γραμματεύς 

Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Θηριανός, Ταμίας 

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς, Μέλος 

Οἰκονόμος Γεώργιος Κατσαρός, Μέλος 

Οἰκονόμος Γεώργιος Ἀρακᾶς, Μέλος 


Κοινοποίησις: 

1) Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 

2) Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν 

3) Μ.Μ.Ε. Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: