Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Καταργούνται οι 5 κενές προσωρινές και προσωποπαγείς Μητροπόλεις, μονιμοποιείται η Γουμενίσσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4301/2014 (ΦΕΚ Α 223/7-10-2014):

1. Καταργούνται οι πέντε κενές, προσωρινές και προσωποπαγείς, Ιερές Μητροπόλεις Νέων Λιοσίων Φαρσάλων και Δομοκού, Αγιάς και Συκουρίου, Αμαλιάδος και Μεγαλοπόλεως, οι οποίες ιδρύθηκαν με το άρθρο 12 του ν. 1951/1991 (Α΄84), ενώ η λειτουργούσα Ιερά Μητρόπολη Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου διατηρείται ως μόνιμη δυνάμενη να πληρωθεί κατά τις διατάξεις του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄146).

2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 1951/ 1991 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Μητροπολίτες, που αναφέρονται στο από 3.5.1991 πρακτικό της Ι.Σ.Ι., δύνανται να εκλεγούν σε άλλη I. Μητρόπολη, άνευ εγγραφής τους στον κατάλογο του άρθρου 17 του ν. 590/1977, εξομοιούμενοι με τους εκλόγιμους της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 590/1977 και προτιμώμενοι πάντων σε περίπτωση ισοψηφίας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: