Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Ανακοίνωση δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα µε την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιµου Πληθυσµού της Χώρας, σχετικά µε την ηλικία, το φύλο, την υπηκοότητα καθώς και στοιχεία νοικοκυριών και ̟πυρηνικών οικογενειών, όπως αυτά ̟προέκυψαν α̟πό την Α̟πογραφή Πληθυσµού-Κατοικιών 2011. 

Ό̟πως έχει ε̟πισηµανθεί και σε ̟προηγούµενες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η µεθοδολογία της Α̟πογραφής 2011 διαφέρει σηµαντικά σε αρκετά σηµεία α̟πό αυτή ̟προηγούµενων Απογραφών, τόσο ως ̟προς τον τρό̟πο διενέργειας της Α̟πογραφής, όσο και ως ̟προς την ε̟πεξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων. Συνε̟πώς, τα α̟ποτελέσµατα της Α̟πογραφής του 2011 και αυτά ̟προηγούµενων Α̟πογραφών δεν είναι α̟πολύτως συγκρίσιµα. 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φύλο 
Ο Μόνιµος Πληθυσµός της Χώρας ανήλθε σε 10.815.197 άτοµα α̟πό τα ο̟ποία 5.302.703 άρρενες (̟ποσοστό 49,0 %) και 5.512.494 θήλεις (̟ποσοστό 51,0%).

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το δελτίο τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: