Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Αποφάσεις Δ. Ι. Σ. 1ης Δεκεμβρίου 2009


Συνήλθε σήμερα Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009, στην πρώτη Συνεδρία Της για το μήνα Δεκέμβριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 153ης Συνοδικής Περιόδου, ύστερα από πρόσκληση του Μακαριωτάτου Προέδρου Αυτής, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, με θέμα την ενημέρωση των Σεβασμιωτάτων Μελών σχετικά με το πλαίσιο επικοινωνίας με την Ελληνική Κυβέρνηση.
Συζητήθηκαν αρχικώς τα υπό διαβούλευση σχέδια νόμων των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών με θέματα την υπαγωγή των υποψηφίων εκκλησιαστικών υπαλλήλων, μισθοδοτούμενων υπό του Δημοσίου, στην διαδικασία του Α.Σ.Ε.Π. και την φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας αντιστοίχως.
Ο Μακαριώτατος Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικώς στις συζητήσεις που είχε με τα αρμόδια όργανα, για τη διευθέτηση των θεμάτων, αλλά και στο πλαίσιο διαλόγου, όπως αυτό είχε αρχικώς τεθεί στις συζητήσεις του μετά του Εξοχωτάτου Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Γεωργίου Παπανδρέου.
Συγκεκριμένα, ως προς το θέμα της υπαγωγής της προσλήψεως των εκκλησιαστικών υπαλλήλων στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., η Διαρκής Ιερά Σύνοδος συμφωνεί κατ’ αρχήν με το εν λόγω Νομοσχέδιο, ώστε σε αρμονία με τον Καταστατικό Της Χάρτη (Νόμος 590/1977), οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού που θα διενεργούν τα εκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. να υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητος του Α.Σ.Ε.Π., εφ’ όσον η μισθοδοσία τους βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Όσον αφορά στο θέμα των οχημάτων των Ιερών Μητροπόλεων, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος καλύφθηκε πλήρως από τις διατάξεις της Υπουργικής Αποφάσεως, υπό τον όρο ότι αφορά όσα οχήματα η προμήθειά τους βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Σχετικά με το θέμα της φορολογήσεως της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε από τον Μακαριώτατο Πρόεδρό Της για την επιστολή που έλαβε από τον Εξοχώτατο Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, στις 30 Νοεμβρίου ε.ε.
Γενομένης διαλογικής συζητήσεως, υπεγραμμίσθη από τα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ως προς το θέμα της εκτάκτου εισφοράς του φόρου κατοχής περιουσίας (Ε.Τ.ΑΚ.), με σκοπό την χορήγηση από μέρους της Πολιτείας του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκτάκτως και εφ’ άπαξ δια το έτος 2009, ότι :
α. Η Εκκλησία της Ελλάδος συνεισφέροντας, όπως το πράττει πάντοτε στις κρίσιμες και δύσκολες περιστάσεις της κοινωνίας, έστω και αν δεν φέρει την ευθύνη, έρχεται αρωγός στην ανακούφιση του λαού.
β. Η Εκκλησία της Ελλάδος επειδή εξασκεί ένα τεράστιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο προς ανακούφιση των πασχόντων και αναξιοπαθούντων αδελφών μας, το οποίο επιτελείται με επτακόσια (700) περίπου Ιδρύματα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις και δαπανά εκατό εκατομμύρια ευρώ (100.000.000 ₠) ετησίως για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς, απαιτεί από την Πολιτεία τουλάχιστον, την ισότιμη μεταχείριση με το σύνολο των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
γ. Η Εκκλησία θεωρεί αυτονόητο ότι ο οποιοσδήποτε φόρος επί της ακινήτου περιουσίας Της δεν θα περιλαμβάνει κατ’ ουδένα τρόπο τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται και εκείνα επί των οποίων υφίστανται οποιαδήποτε βάρη, τα οποία εμποδίζουν την ελεύθερη αξιοποίησή τους η ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί δωρεάν η παραμένουν αναξιοποίητα, με σκοπό την ανέγερση και λειτουργία Ιδρυμάτων προνοιακού χαρακτήρα.
δ. Ως εκ τούτου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφασίζει όπως για το έτος 2009 και μόνο, η Εκκλησία της Ελλάδος, συνεισφέρει με το αναλογούν σε Αυτήν ποσόν για τα ακίνητα που αποφέρουν εισοδήματα σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα.
Τέλος η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεδέχθη την πρόσκληση του Εξοχωτάτου Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Γεωργίου Παπανδρέου, να πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, αποτελουμένη από τον Μακαριώτατο Πρόεδρο και πέντε μέλη Αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: