Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021

Η ΕΥΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΧΙΟΥ


Τήν Τετάρτην 17ην Φεβρουαρίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκος εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν τέλεσιν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τήν καθ’ ἑκάστην Τετάρτην τελουμένην διακονίαν τοῦ Κηρύγματος μέ θέμα τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν Πίστιν εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τοῦ Συνδέσμου τηρουμένων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων.

Ἐκ μέρους τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν παρέστησαν ὁ Πρόεδρος Αἰδεσ/τος Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου καί ὁ Γραμματέας Αἰδεσ/τος Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Χανδρής, ἐνῶ τά λοιπά Μέλη εἶχαν τήν εὐκαιρία νά παρακολουθήσουν τήν τελετήν ἀπό τή φιλόξενη συχνότητα τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας «Σήμαντρον».

Ὁ Σεβασμιώτατος, πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς ἀκολουθίας, ὁμίλησεν πατρικῶς, ἐξῆρε τήν στάσιν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ἐν μέσω τῆς ἰδιόμορφης καταστάσεως πού ἐδημιούργησεν ἡ ὑγειονομική κρίσις, ἐτόνισεν τήν σημασίαν τῆς θείας λατρείας καί ἰδιαιτέρως τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, διά τοῦ ὁποίου κοινωνοῦμεν τοῦ Ἀχράντου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τά ὁποία μεταδίδομεν διά τῆς Ἁγίας Λαβίδος, πού συμβολίζει τήν Κυρίαν Θεοτόκον. Τέλος ἀπηύθυνεν ἐκαρδίους εὐχᾶς καί τήν διαβεβαίωσιν ὅτι εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τελοῦνται ὅλα ὅσα πρέπει μέ ἀκριβῆ καί διακριτικό τρόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: