Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Περί τῆς ἀξιολογήσεως τῶν Ἐφημερίων καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων

Πρωτ. 877
Αριθμ. Διεκπ. 393 
Αθήνα 25ῃ Φεβρουαρίου 2015

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί 
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι εἰς τό Φ.Ε.Κ. 25/τ. Α΄/24.2.2015, τό ὁποῖον δύνασθε νά ἐκτυπώσητε ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (www.et.gr), ἐδημοσιεύθησαν οἱ Κανονιστικές Διατάξεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπ’ ἀριθμ. 264/2015 «Τύπος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως τῶν Ἐφημερίων καί Διακόνων, καί διαδικασία συμπληρώσεως αὐτῆς» καί 265/2015 «Περί τῆς ἀξιολογήσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων». Ἐπί τῶν ὡς ἄνω Κανονιστικῶν Διατάξεων ἔχομεν νά παρατηρήσωμεν τά ἑξῆς:

α΄. Ἡ Κανονιστική Διάταξις 265/2015 περιέχει τό ἔντυπον τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως τῶν Ἐφημερίων καί Διακόνων, καί τό περιεχόμενον, κωδικοποιημένον, τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2932/16.10.2012 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου.

β΄. Οἱ Ἱεροκήρυκες πλέον ἀξιολογοῦνται ἐπί τῇ βάσει τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως 264/2015, δηλαδή ὅπως καί οἱ Ἐφημέριοι.

γ΄. Οἱ ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι ἀξιολογοῦνται, μέχρι τῆς συντάξεως εἰδικοῦ δι’ αὐτούς ἐντύπου, ἐπί τῇ βάσει τοῦ ἐντύπου τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος ὑπ’ ἀριθμ. 318/1992 (τό ὁποῖον δύνασθε νά ἀναζητήσητε εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου) καί ὑπό τούς ὅρους τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως 265/2015.

δ΄. Οἱ Κληρικοί μετακλητοί ὑπάλληλοι ἀξιολογοῦνται ὡς ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι ὑπό τῶν προϊσταμένων τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ., μόνον ἐφ’ ὅσον εἶναι τακτικοί ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι.

ε΄. Οἱ Ἐκθέσεις ἀξιολογήσεως τῶν Ἱεροκηρύκων τοῦ Ν. 1811/1988 διαβιβάζονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον, ὅπου φυλάσσεται καί ὁ ὑπηρεσιακός φάκελος αὐτῶν, καθότι τυγχάνουν ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

στ΄. Ἡ προθεσμία διά τήν ἀξιολόγησιν τῶν Ἐφημερίων καί Διακόνων λήγει τήν 31ην Μαρτίου ἑκάστου ἔτους. Ἡ προθεσμία διά τήν ἀξιολόγησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλή-λων παρατείνεται διά τό τρέχον ἔτος ἕως τῆς 31.3.2015.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, παρακαλοῦμεν διά τήν ἔγκαιρον ἀξιολόγησιν τῶν Ἐφημερίων, τῶν Ἱεροκηρύκων, τῶν Διακόνων καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μη-τροπόλεως, κατά μέν τό τρέχον ὡς καί διά πᾶν ἑπόμενον ἔτος, συμφώνως πρός τάς ὡς ἄνω Κανονιστικάς Διατάξεις ὑπ’ ἀριθμ. 264/2015 καί 265/2015.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Δεν υπάρχουν σχόλια: