Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015

Νέος Κανονισμός περί Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων

Αριθμ. Πρωτ. 20
Διεκπ. 6 
Αθήνα 7ῃ Ἰανουαρίου 2015

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί 
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι εἰς τό Φ.Ε.Κ. 272/Α΄/29.12.2014 ἐδημοσιεύθη ὁ Κανονισμός 263/2014 «Περί συγκροτήσεως ἁρμοδιοτήτων καί λειτουργίας τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ὁ ὁποῖος πλέον καί ἰσχύει.

Σύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα εἰς τό ἄρθρον 7 τοῦ νέου Κανονισμοῦ 263/2014, δέον ὅπως ἀνασυγκροτηθοῦν τά Μητροπολιτικά Συμβούλια ἀπό 1.1.2015 καί μέ (κατ’ ἐξαίρεσιν) διετῆ θητεία, ἤτοι μέχρι 31.12.2016. Ἡ συγκρότησις αὐτῶν γίνεται κατά τά ὁριζόμενα εἰς τό ἄρθρον 2, διά Πράξεως τοῦ Μητροπολίτου, ἀποτελουμένων ἀπό τόν Μητροπολίτη ἀναπληρούμενον νομίμως, ἕνα δικηγόρο τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου τῆς περιοχῆς, ἕνα κάτοχο οἰκονομικοῦ πτυχίου Α.Ε.Ι. ἤ Τ.Ε.Ι., δύο ἐφημερίους, δύο ἐκκλησιαστικούς συμβούλους ἀπό ὁποιαδήποτε Ἐνορία (ὄχι ἀπαραίτητα τῆς ἕδρας) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, δηλαδή τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο εἶναι ἑπταμελές. Δέν ἀπαγορεύεται κάποιο ἀπό τά μέλη νά εἶναι δημόσιος ὑπάλληλος ἤ δημόσιος λειτουργός. Ἑπομένως μπορεῖ νά ἐξακολουθήσει νά συμμετέχει καί ὁ Προϊστάμενος τῆς τοπικῆς Δ.Ο.Υ., ἀλλά δέν εἶναι ὑποχρεωτικός ὁ διορισμός του ὡς μέλους τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, ὅπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Οἱ ἐφημέριοι καί οἱ ἐκκλησιαστικοί σύμβουλοι ἐπιλέγονται ἀπό τόν Μητροπολίτη καί δέν διενεργεῖται κλήρωση πλέον. Ἀπαγορεύεται οἱ ἐκκλησιαστικοί σύμβουλοι νά εἶναι μεταξύ τους συγγενεῖς ἕως τετάρτου βαθμοῦ ἐξ αἵματος (πρῶτα ἐξαδέλφια) ἤ τρίτου βαθμοῦ ἐξ ἀχγιστείας (π.χ. ὁ γονεύς τῆς συζύγου καί ὁ γαμπρός του). Ἐπιτρέπεται ἡ συνεδρίαση τῶν μελῶν Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου μέ τηλεδιάσκεψη. Ἐάν μέλος τοῦ Συμβουλίου ἐκλείψει, τό Συμβούλιο μπορεῖ νά λειτουργήσει νόμιμα γιά ἕνα ἑξάμηνο, μετά ἀπό τήν πάροδο τοῦ ὁποίου δέον νά διορισθεῖ ἄλλο μέλος γιά τό ὑπόλοιπο τῆς θητείας τοῦ ἐλλείποντος μέλους. 

Τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικῶς μία φορά τό δίμηνο καί ἐκτάκτως ὅποτε κρίνει ὁ Πρόεδρος ἤ τό ζητήσει τό 1/3 τῶν μελῶν του. 

Πρόσκληση τῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου δέν χρειάζεται, ἐάν ἔχουν ὁρισθεῖ συγκεκριμένες ἡμερομηνίες συνεδριάσεων εἴτε μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου, εἴτε μέ πρακτικό τοῦ ἴδιου τοῦ Συμβουλίου, τοῦ ὁποίου ἔχουν λάβει γνώση τά μέλη. 

Προσφυγή κατά ἀποφάσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου ἐνώπιον τῆς Δ.Ι.Σ. ἐπιτρέπεται χωρίς προθεσμία, ἀλλά πλέον μόνον σέ ὅποιον ἔχει προσωπικό, ἄμεσο καί ἐνεστώς ἔννομο συμφέρον.

Προβλέπεται γιά πρώτη φορά ρητῶς ὅτι τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο εἶναι ἁρμόδιο γιά τήν ἀπόφαση σύναψης σύμβασης πού προκαλεῖ δαπάνη, ἡ ὁποία δέν ἔχει προβλεφθεῖ στόν προϋπολογισμό τῆς Μητρόπόλεως καί ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν πέντε χιλιάδων (5.000) εὐρώ χωρίς Φ.Π.Α., ὁπότε τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο προβαίνει καί σέ ἀνάλογη τροποποίηση τοῦ προϋπολογισμοῦ. 

Προβλέπεται γιά πρώτη φορά ρητῶς ὅτι τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο ἀποφασίζει γιά τό ἄνοιγμα καί κλείσιμο τραπεζικῶν λογαριασμῶν καί τήν ἀγοραπωλησία κινητῶν ἀξιῶν καί χρηματοοικονομικῶν προϊόντων, ὡστόσο ἡ κίνηση τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν γίνεται ἀπό τόν Μητροπολίτη. 

Θεσπίζεται γενικό τεκμήριο ἁρμοδιότητας, δηλαδή γιά ὅσα θέματα δέν προβλέπεται εἰδικῶς ἁρμοδιότητα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, ἁρμόδιος εἶναι ὁ Μητροπολίτης. 

Ὅθεν, ὑπογραμμίζομεν, ὅτι πρό τῆς πρώτης συνεδριάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου διά τό τρέχον ἔτος, δέον ὅπως διά Πράξεως τοῦ Μητροπολίτου διορισθοῦν κατά τά ἀνωτέρω τά μέλη αὐτοῦ, ἐφαρμώζονται δέ εἰς τό ἑξῆς τά ὁριζόμενα εἰς τόν νέον Κανονισμόν 263/2014, καθότι ὁ παλαιός Κανονισμός ὑπ’ ἀριθμ. 58/1975 ἔχει καταργηθεῖ εἰς τό σύνολόν του ἀπό 29.12.2014.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Δεν υπάρχουν σχόλια: