Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Απολυτίκιο Αγίων μαρτύρων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας των αυταδέλφων


Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.


Ὡς θεῖοι αὐτάδελφοι ὁμονοοῦντες καλῶς, Ζηνόβιε ἔνδοξε καὶ Ζηνοβία σεμνή, συμφώνως ἠθλήσατε· ὅθεν καὶ τῶν στεφανῶν τῶν ἀφθάρτων τυχόντες, δόξης ἀκαταλύτου ἠξιώθητε, ἅμα ἐκλάμποντες τοῖς ἐν κόσμῳ χάριν ἰάσεων.


Διαβάστε σχετικά:

Οἱ Ἅγιοι Ζηνόβιος καὶ Ζηνοβία τὰ ἀδέλφια

Δεν υπάρχουν σχόλια: