Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Η Ιερά Σύνοδος για τη διάσωση των μεταλλωρύχων της Χιλής

Ἀριθμ.Πρωτ. 4167
Ἀριθμ.Διεκπ. 2296
Ἀθήνῃσι 15ῃ Ὀκτωβρίου 2010

Επιστολή προς την Πρεσβεία της Χιλής στην Αθήνα
Πρός
Τήν Ἐξοχωτάτην
Πρέσβυν τῆς Δημοκρατίας τῆς Χιλῆς
Carmen Ibáñez.
Ἐνταῦθα.

Ἐξοχωτάτη κυρία Πρέσβυ,
Μεθ’ ὁλοψύχου συγκινήσεως καί χαρᾶς ὡς πλείστης ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 14ης μηνός Ὀκτωβρίου 2010, ἐπληροφορήθη τήν ἀνέλκυσιν τοῦ συνόλου τῶν ἐγκλωβισθέντων μεταλλωρύχων ἐκ τοῦ ὀρυχείου τοῦ Σάν Χοσέ ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἀτακάμα, ὧν τήν μακράν καί μεγάλην δοκιμασίαν παρηκολουθήσαμεν συμπροσευχόμενοι, συναγωνιῶντες καί συμπάσχοντες, καθ’ ὅλον τό προηγούμενον διάστημα καί κατά τήν θαυμασίως ἀναληφθεῖσαν ἐπιχείρησιν τῆς διασώσεως τούτων, ἅμα πρός ὑμᾶς μεταφέροντες τά αἰσθήματα εὐφορίας καί συγκινήσεως ἁπάσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί τῇ ἐπιτυχεῖ ὁλοκληρώσει τῆς ἐπιχειρήσεως ἀπεγκλωβισμοῦ.

Ἔχοντες πάντοτε κατά νοῦν τούς στενοτάτους δεσμούς πίστεως καί φιλίας, οἵτινες συνδέουν τούς λαούς ἡμῶν, προσεπευχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος, ἡ πηγή τῆς Ζωῆς καί τῆς Ἀναστάσεως, ὁ σώσας ἡμᾶς «ἀπό τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον» (Ψαλμ. 29, 4), «καί ἐκ λάκκου ταλαιπωρίας καὶ ἀπὸ πηλοῦ ἰλύος» ἡμᾶς ἀναγαγών (39, 3), τῇ πανσθενουργῷ Χάριτι Αὐτοῦ, παράσχῃ τήν ἐξ ὕψους δύναμιν καί κραταιάν τήν ἐνίσχυσιν ἐπί τόν προσφιλῆ ἡμῖν ὑμέτερον λαόν, ὅν καί εὐλογοῦμεν ἀπό μέσης πατρικῆς καρδίας, εὐχόμενοι ταχεῖαν τήν παρέλευσιν τῶν δεινῶν ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀδιαπτώτου αὐτοῦ προόδου.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς δαψιλεστάτην τήν χορηγίαν θείων δωρημάτων, διατελοῦμεν μετά τιμῆς ἐξιδιασμένης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ἀρχιμ. Μᾶρκος Βασιλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: