Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για τη διασφάλιση του 1 προς 5 στις προσλήψεις στο Δημόσιο

  


ΘΕΜΑ: Έκδοση ατομικών πράξεων διορισμού. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 προβλέπεται ότι «1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού».
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, οι προτεραιότητες και τα κριτήρια για την κατανομή προσωπικού που εγκρίνονται από την Τετραμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006,όπως ισχύει, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται οι εγκριθείσες θέσεις ανά υπηρεσία και φορέα.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.4β του νόμου 3899/2010, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ 2 του νόμου 3833/2010, στον περιορισμό του ένα προς πέντε περιλαμβάνονται και οι προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, καθώς και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του τομέα υγείας. 
Κατόπιν των προαναφερομένων και προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή του λόγου ένα προς πέντε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες και οι φορείς του άρθρου 1 του Ν. 3812/09, από τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου, να μην προβούν στην έκδοση, και δημοσίευση αποφάσεων διορισμού/πρόσληψης προσωπικού (διοριστέων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ με οριστικά αποτελέσματα) καθώς επίσης και οποιασδήποτε άλλης απόφασης διορισμού τακτικού προσωπικού (μονίμου και αορίστου χρόνου) βάσει ειδικών διατάξεων, πριν εκδοθούν οι προαναφερόμενες αποφάσεις του Υπουργού Eσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών. Για την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων θα ενημερωθείτε σχετικά.
Η εγκύκλιος αυτή αποστέλλεται και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, η οποία ελέγχει τη νομιμότητα των δοκιμίων καθώς και στο Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να μην προβεί στη δημοσίευση ατομικών πράξεων διορισμού/πρόσληψης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας καθώς και τα νομικά πρόσωπα (Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου και ΔΕΚΟ) που εποπτεύετε, με τον προσφορότερο τρόπο, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας( e- mail).
Η παρούσα εγκύκλιος διατίθεται και μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ(ΗΛ. Δνση www.gspa.gr στη Διαδρομή Προσλήψεις καθώς και στο «Διαύγεια».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΓΙΑΝΝΗΣ  Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: