Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Απολυτίκιο Αγίου Χριστοφόρου


Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. 
Στολαῖς ταῖς ἐξ αἵματος, ὡραϊζόμενος, Κυρίῳ παρίστασαι, τῷ Βασιλεῖ οὐρανῶν, Χριστοφόρε ἀοίδιμε· ὅθεν σὺν Ἀσωμάτων, καὶ Μαρτύρων χορείαις, ᾄδεις τῆ τρισαγίῳ, καὶ φρικτῇ μελωδίᾳ, διὸ ταῖς ἱκεσίαις ταῖς σαῖς, σῶζε τοὺς δούλους σου.

Πληροφορίες: soundcloud.com/byzantine-music/05-09

Δεν υπάρχουν σχόλια: