ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος. «ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. ναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Μεταφορά και μετατροπή θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4301/2014 (ΦΕΚ Α 223/7-10-2014):

1. Μετατρέπεται σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών, η κατά την παρ.1 του άρθρου 42 του ν. 3848/2010 συσταθείσα μία (1) θέση λαϊκού εκκλησιαστικού υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, η οποία προέκυψε από την κατάργηση δεκατεσσάρων (14) κενών θέσεων διακόνων, από τις θέσεις που είχαν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1398/1973 (Α΄112) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 (Α΄ 238) στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

2. Μεταφέρεται από την Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού μία θέση λαϊκού εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού, η οποία προέκυψε από την κατάργηση δεκατεσσάρων (14) κενών θέσεων διακόνων, από τις θέσεις που είχαν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1398/1973 (Α΄112) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 (Α΄ 238) στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

3. Μετατρέπονται τρεις θέσεις διακόνων που είχαν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του ν.δ. 1398/1973 (Α΄112) και ειδικότερα στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας σε θέση λαϊκού εκκλησιαστικού υπαλλήλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού, και στην Ιερά Μητρόπολη Καρυστίας και Σκύρου σε θέση λαϊκού εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Οδηγών.

4. Για τη μισθοδοσία του προσωπικού των παραπάνω παραγράφων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 5.α. του ν. 4111/2013 (Α΄18) και ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση οι Κανονισμοί της Δ.Ι.Σ., που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 590/1977 (Α΄ 146).

Δεν υπάρχουν σχόλια: